Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

253/2019. (11. 26.) a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 2. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok e

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

253/2019. (XI.26.) határozata

a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 2. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó

háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

és térítésmentes használati szerződés megkötéséről

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KARDIO-KONZULENS Bt. és az Önkormányzat között az alapellátás körébe tartozó orvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött a 2763-4/2016. iktatószámú feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2020. január 01. napi hatállyal:

1.) A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.) A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti, a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen – külön jelen szerződés elválaszthatatlan 2. mellékletét is képező használati szerződésben foglaltak szerint - a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja.”

2.) A szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.) A fenntartási és működési kiadások megoszlását külön a 4. pontban hivatkozott használati szerződésben foglaltak szerint rendezik és szabályozzák a Felek.”

3.) A szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.) Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt a NEAK közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.”

4.) A szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés 2. számú mellékletével egészül ki.

5.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

  1. a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat,
  2. illetőleg a határozat II/a) pontja szerint átvezetett és egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására, valamint
  3. a határozat I/4. pontjában megjelölt használati szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. november 30.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%208.%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klete.pdf