Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

118/2019. (5. 14.) az ACER Kft-vel kötendő településfejlesztési megállapodásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

118/2019. (V.14.) határozata

az ACER Kft.-vel kötendő településfejlesztési megállapodásról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a határozat melléklete szerinti feltétekkel 2020.12.31. napjáig településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt az ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (képviseli: Telegdy László ügyvezető, székhelye: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. utca 1., cégjegyzékszáma:Cg. 07 09 025052).

2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti Megállapodásban vállaltak végrehajtásához szükséges anyagi fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésben a csatorna tartalék terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást és annak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal

                                                                                  2. pont – 2020.12.31.

3. pont – 2019.05.31.

 

118/2019. (V.14.) határozat melléklete:

 

„Ikt.szám: …………-……/2019.                                              Szerződés szám: ……………..……..

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről az

ACER Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. utca 1.

cg.száma:Cg. 07 09 025052

adószáma: 12623244-2-07

statisztikai számjele: 12623244-1629-113-07

képviseli: Telegdy László ügyvezető

a továbbiakban: Kft.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

Preambulum:

 1. Önkormányzat céljai között, stratégiai céljai között szerepel Martonvásár vonzóvá tétele az idetelepülő cégek részére, illetve a meglévő, idetelepült cégek számára az infrastruktúra biztosítása magántőke bevonásával.
 2. Az Önkormányzat 1. pont szerinti elképzeléseihez igazodóan Kft. megkereste az Önkormányzatot a Martonvásár, Juharfa utca ivóvíz gerincvezetékének megépítése érdekében, melynek kapcsán felajánlotta, hogy annak kivitelezését vállalná, tekintettel arra, hogy ezen vezetékrendszer tudná maradéktalanul biztosítani az ott lévő cégek, üzemek tüzivíz igényét is.

 

I. Megállapodás tárgya:

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulum 1. pontjában rögzített célt közös célként mindkét fél támogatja, ennek érdekében együttműködnek Martonvásár város infrastruktúra-fejlesztésének terén.
 2. Kft. az 1. pont szerinti cél érdekében vállalja, hogy
  1. az Önkormányzat által elkészíttetett tervek alapján – a gerincvezetékkel érintett ingatlan mellett telepengedéllyel rendelkező, tevékenységet folytató cégekkel történő külön megállapodás szerinti költségmegosztás mellett - saját költségén kivitelezi, megvalósítja a Martonvásár, Juharfa utca (1240/7 hrsz) ivóvíz gerincvezeték megépítését legkésőbb 2020. december 31. napjáig,
  2. a 2.1.. pont megvalósításához kapcsolódó mindennemű hatósági, egyéb költséget,
  3. a 2.1. pontban vállaltak megvalósítását, végleges használatbavételét követő 60 napon belül a teljes, megvalósult gerincvezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
  4. Részletes paraméterek: az ivóvíz kiépítésével kapcsolatban a Kft. az alábbiakat vállalja megvalósítani saját költségén:
 1. a Juharfa utcai és Bajcsy-Zsilinszky utcai ivóvízvezetékek összekötésének megvalósítása,
 2. a Bajcsy-Zsilinszky utcán futó gerincvezetékig az újonnan kiépített összekötőnek a gerincvezeték csatlakozása,
 3. az a) pontban meghatározott vezetékre a Juharfa utcában lévő cégek, üzemek a majdani vagyonkezelő Fejérvíz Zrt. engedélye alapján köthetnek rá a telkeikhez tartozó ágvezetékeket.
  1. az Önkormányzat által elkészített tervek alapján elkészült vezetékrendszer használatbavételi engedélyét megszerzi, a szükséges eljárásokat megindítja és annak költségeit megfizeti,
  2. a 2.1. pontban vállalt, és 2.4. pontban részletezettek kivitelezésével összefüggően az Önkormányzat tulajdonában lévő utakban keletkezett károkat az eredeti állapotra helyreállítja a kivitelezési munkálatokhoz kiadott közútkezelői hozzájárulásban és jogszabály által meghatározott szabványok szerint.
 1. Önkormányzat vállalja, hogy
  1. a Martonvásár, Juharfa utca ivóvízvezeték kiviteli tervszintű engedélyezési tervét elkészíti saját költségén legkésőbb 2019.05.31. napjáig.
  2. a 3.1. pontban elkészült engedélyezési tervnek az ivóvízgerinc vezeték bővítés iránti vízjogi engedélyezési eljárás megindítását, annak megszerzését saját költségén.
  3. a Kft. által az Önkormányzat tervei alapján maradéktalanul megvalósított ivóvíz vezeték rendszer bővítését és a 2.3. pontban foglaltak teljesülését követően a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. § (1) bekezdésére tekintettel ingyenesen tulajdonba átveszi külön megállapodás szerint, és átadja vagyonkezelésbe a Fejérvíz Zrt. részére.
  4. a 2. pont szerinti ivóvíz vezeték rendszer bővítése, megvalósítása érdekében Kft-vel együttműködik.

 

II. Megállapodás időbeli hatálya:

 1. Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírással egyidejűleg hatályosul, a benne foglaltakat az I. pont szerinti vállalások megvalósításához kapcsolódóan kell alkalmazni.
 2. Felek jelen megállapodást 2020. december 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.

 

III. Egyéb rendelkezések:

 1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban meghatározott céljaik elérése érdekében folyamatosan együttműködnek. Felek a folyamatos kapcsolattartásra felhatalmazzák az alábbi személyeket:
  1. az Önkormányzat képviseletében: Horváth Bálint, alpolgármester
  2. a Kft. képviseletében: Telegdy László, ügyvezető
 2. Jelen megállapodás érvényes a Felek mindenkori jogutódaira is. A jelen megállapodásban foglaltak a Kft. mindenkori tulajdonosára is kiterjednek, akik a jelen megállapodásban foglalt kivitelezői kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Amennyiben a megállapodás egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a megállapodás egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen feltételeket, amennyiben ezt a jogszabályok engedik, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
 3. Kft. kijelenti, hogy amennyiben gazdasági társaságuk tulajdonjogát, üzletrészét bármelyik tulajdonos részben vagy egészben harmadik személyre átruházza, úgy a vonatkozó átruházási szerződésben rögzíti a jelen megállapodásból eredő kötelezettségeket, szavatolva ezzel, a jelen megállapodásból fakadó kötelezettségeket maradéktalanul viselik és teljesítik. Kft. kötelezi magát, hogy a jogügyletet csak akkor köti meg, ha az új tulajdonosok is vállalja a jelen megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítését és erre vonatkozóan az Önkormányzat részére írásos kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek.
 4. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak. A Felek nevében eljáró személyek kijelentik, hogy egymás aláírási jogosultságáról kölcsönösen meggyőződtek.
  1. Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2019. (…) határozatával jóváhagyta.
  2. A Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.
 5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §(1) bekezdés 1. pontja szerint a Kft. képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Kft. átlátható szervezetnek minősül. A Kft. tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Kft. a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Kft. átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. A Kft. – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést az Önkormányzat felmondja vagy – ha a jelen szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll.
 6. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos, közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelik meg rendezni.
 7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.
 8. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban, 3 oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2019. …………… hó ……. nap

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                                    Telegdy László

                            polgármester                                                          ügyvezető

                    Önkormányzat részéről                                                Kft. részéről

 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 2019. ………………….                           ………………………………

                                                                                            Miklósné Pető Rita aljegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2019. ………………..                        …………………………...

                                                                                         Bíró László, gazdasági igazgató