Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

110/2019. (5. 14.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

110/2019. (V.14.) határozata

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről,

a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről, valamint a települési támogatások rendszeréről szóló 2018. évi beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetőjének 2018. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

110/2019 (V.14) határozat 1. melléklete:

 

A) A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,

ellátások teljesítéséről szóló 2018. évi beszámoló:

 

 

1. A jegyző, mint gyámhatóság által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a törvényben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés (2016. január 1. napjától – ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek) igénybevételére,

 - évente két alkalommal (tárgyév augusztus, illetve november hónapjában), természetbeni támogatásra Erzsébet-utalvány formájában, mely fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel. Az alapösszegű támogatás 2018. évben alkalmanként 6.000.- Ft volt. Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek tekintetében, akiknél a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet is fennállt, 6500.- Ft emelt összegű támogatás került kifizetésre. Az alapösszegű és emelt összegű támogatás összegét – a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően – a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A támogatás mértékének 2017. évi emelésével egyrészt kompenzálásra kerül az összeg vásárlói értékének csökkenése, másrészt az ellátás célzottságának javítását szolgálja a differenciált emelés, amely így a legnehezebb helyzetben élő gyermekeknek tud érdemibb segítséget nyújtani, - külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményekre (ingyenes tankönyv, a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának alapja, a közműfejlesztési támogatás és védendő fogyasztói státusz megállapítása).

A jogosultság megállapítása jövedelemhatárhoz - az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 130%-hoz, egyedülálló szülők esetében 140%-hoz - kötött, továbbá a család vagyoni helyzetét is vizsgálni szükséges. Az anyagi okok miatt rászoruló családokat segíti, hogy 2018. évtől a jövedelemhatár 135%-ra, illetve 145 %-ra emelkedett, ez több szociálisan rászoruló gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését segítette elő, elsődlegesen természetbeni juttatás formájában.

A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt – tartásra köteles – hozzátartozó havonta a nyugdíjminimum legkisebb összege 22 %-ának megfelelő mértékű pénzbeli ellátást kap, ha nyugellátásban, vagy a jogszabályban felsorolt egyéb járandóságban részesül. Pénzbeli ellátás 2018. évben nem került megállapítására, illetve folyósításra, tekintettel arra, hogy a családba fogadó gyámok vonatkozásában nem állt fenn a tartási kötelezettség.

 

A jogszabályi változások hatására megnövekedett a hátrányos helyzetű családok száma. 2017. évben 11 család, míg a 2018. évben 15 család részére került megállapításra a hátrányos helyzet.

A 2018. évben a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedésével a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma jelentős mértékben lecsökkent, melyet az alábbiakban található számadatok is alátámasztanak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (2018. december 31. adatok szerint):

 

 • támogatásra jogosultak száma 2018-ban: 47 fő (2017-ben: 74 fő)
 • családok száma 2018- ban: 22 (2017- ben: 42)
 • kiskorú gyermekek száma 2018- ban: 47 fő (2017- ban: 71 fő)
 • ebből 0-5 év közötti 2018- ban: 9 fő (2017- ban: 15 fő)
 • ebből 6-18 év közötti2018- ban: 38 fő (2017- ben: 56 fő)
 • nagykorú gyermek saját jogán 2018- ban: nem volt nagykorú jogosult (2017- ben: 3 fő)

 

b) Gyermekétkeztetés

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést vállalkozási szerződés keretében továbbra is a HPM Plus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja a Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére, az étkeztető saját maga által biztosított főzőkonyha igénybevételével.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen étkeztek az óvodában, az iskolában pedig 50%-os kedvezményben részesültek.

 

c) Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. §-a alapján 2016. évtől kormányzati döntés eredményeképpen lehetőség nyílt a szünidei gyermekétkeztetésre (napi egyszeri déli meleg főétkezés), mely a gyermekek által ingyenesen vehető igénybe. A központi költségvetés azoknak a gyermekeknek az esetében finanszírozza meg teljes egészében a szünidei gyermekétkeztetést, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A „csupán” rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az önkormányzat saját döntésétől függően, saját költségvetés terhére biztosíthatná ezt.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes képviselőit minden esetben írásban tájékoztattuk a gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről. A tájékoztató levélben feltüntetésre került a szünet időtartama, amely időszakra a szünidei gyermekétkeztetést biztosítottuk, valamint a főzőhely pontos címe és étel átvételének időintervalluma. Az étkeztető helyben fogyasztást biztosítani nem tud, ezért az igénylők  az ételt az elvitelre alkalmas tárolóedényben vihetik el. Ezzel egyidejűleg tájékoztattuk szintén írásban a család- és gyermekjóléti szolgálatot arról, hogy mely törvényes képviselők részére került megküldésre a tájékoztatás. Az igényléshez szükséges nyilatkozatokat a törvényes képviselők többsége nem juttatta vissza a meghatározott időpontig, annak ellenére sem, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat családgondozói az értelmezésben és kitöltésben segítséget nyújtanak. A szünidei étkezést igénylők száma a korábbi évekhez hasonlóan nagyon alacsony.

 

Szünidei gyermekétkeztetést igénybevevők 2018. évi számadatai:

Tavaszi szünetben: 4 gyermek

Nyári szünetben: 4 gyermek,

Őszi szünetben: 4 gyermek,

Téli szünetben: 2 gyermek.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti formája a központi költségvetésből 100%-ban kerül finanszírozásra.

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése alapján  hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

A Gyvt. 67/A. § (2) bekezdése alapján halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Hátrányos helyzet megállapítása:

 • családok száma: 8
 • kiskorú gyermekek száma: 18 fő

Halmozottan hátrányos helyzet megállapitása:

 • családok száma: 0 fő
 • kiskorú gyermekek száma: 0 fő

 

B) Humán Bizottság (átruházott) hatáskörében pályázati úton adható,

 települési támogatások köre

(egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok):

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló többszörösen módosított 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) évente két alkalommal lehetőséget biztosít pályázat útján a szociálisan rászoruló jól tanuló diákok/hallgatók, művészetekben és sportban jól teljesítő tanulók részére, valamint gyermekek táboroztatására történő pályázat kiírására.

 

A 2018. évben történt rendeletmódosításnak köszönhetően lehetőség nyílt a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban élő – martonvásári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú gyermekek, valamint fiatal felnőttek táboroztatási költségeinek támogatására.

 

Pályázat útján igényelhető települési támogatások számadatai:

 • I. félév:
 • Általános és középiskolás pályázók száma: 47 fő
 • Főiskolai hallgató: 5 fő
 • Művészeti iskolás pályázó: 5 fő
 • Sportegyesületben sportoló pályázó: 3 fő
 • 14 év alatti gyermekek táboroztatására pályázó: 48 fő
 • A kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt táboroztatására pályázó: 16 fő
 • II. félév:
 • Általános és középiskolás pályázók száma: 43 fő
 • Főiskolai hallgató: 6 fő
 • Művészeti iskolás pályázó 3 fő.
 • Sportegyesületben sportoló pályázó: 3 fő

 

2018. I. félévében a táboroztatások költségeire, a szociálisan rászoruló, jól tanuló, valamint művészetekben és sportban jól teljesítő diákok részére kifizetett támogatási összeg mindösszesen 5.502.090,- Ft.

2018. II. félévében a szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- és középiskolai tanulók, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók részére, valamint az alapfokú művészeti oktatásban tanulók és a szociálisan rászoruló sportolók részére kifizetett támogatási összeg mindösszesen 3.719.000,- Ft.

 

2018. I-II. félévben pályázat útján igényelhető támogatások címén mindösszesen 9.221.090,- Ft összegű támogatás került kifizetésre a diákok részére.


 

110/2019. (V.14.) határozat 2. melléklete:

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!                                                  Ikt.Sz.:1- 108/2019.

 

Mellékelten megküldöm a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2018. évi szociális és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló tartalmazza az intézmény teljes ellátotti területére vonatkozó adatokat, amelyekből külön kiemelésre kerültek a központi településre, azaz Martonvásár városra vonatkozó adatok.

 

Készült:

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 2019. május 7. napján megtartandó ülésére.

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2019-04-12                                                      Szabóné Pályi Judit

                                                                                                          Igazgató

 


 

Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Martonvásár városban végzett 2018. évi gyermekvédelmi és szociális szakmai munkájáról.

 

 1. Bevezetés

Martonvásár városban a Szent László Völgye Segítő Szolgálat, mint szociális alap illetve gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújtó integrált intézmény biztosítja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területén élő lakosság - Ercsi Város kivételével- szociális és gyermekvédelmi ellátását.

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat alapszolgáltatásai a lakosság érdekében egy olyan szociális és gyermekjóléti védelmet építenek ki, melynek célja az ellátott településeken élő lakosság szociális biztonságának megteremtése, és megőrzése valamint a gyermekek testi, lelki, erkölcsi veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, megszüntetése.

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat (Társulás) segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére a saját otthonukban és lakókörnyezetükben lévő önálló életvitel fenntartásában, valamint egyéni állapotból, mentális állapotból vagy más okból származó, sokszor halmozott problémák megoldásában.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások integrált formában a Szent László Völgye Segítő Szolgálat szervezetében működnek. A szolgáltatások integrációja hatékonyabb, adekvátabb, választ valamint azonnali segítséget nyújt a lakosság szociális és gyermekvédelmi problémáira. 2016. január 1. napjától az intézmény a Martonvásári Járás területén a járás területére kiterjedő család és gyermekjóléti központ szolgáltatásait is biztosítja mely a hatósági ügyviteli feladatai mellett speciális feladatokat is ellát. A járási ellátási kötelezettség magában fogja Ercsi város ellátását is, így ennek értelmében az intézmény ellátási területe a járási szintű feladatok vonatkozásában bővült.

 

 1. Az intézmény ellátási területe

Az intézmény ellátási területét az 1. számú ábra mutatja be. Az ellátási terület a Martonvásári Járás teljes területét lefedi a járási szintű család és gyermekjóléti központi tevékenység vonatkozásában. Egyebekben Kistérségi szolgáltatási feladatot teljesít a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás területén. Mindkét ellátási terület központi települése Martonvásár, ahonnan történik az irányítás feladatok kiszabása, a területi munka megszervezése, összehangolása és ellenőrzése.

Az ellátási terület nagysága járási feladatok, azaz a Család és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában a Martonvásári Járás teljes lakosságszáma 27429 fő.  Az ellátási terület nagysága az alapszolgáltatások, azaz Család és Gyermekjóléti és Szociális alapellátások Szolgáltatások tekintetében: 19003 fő.

1. Számú ábra: A Szent László Völgye Segítő Szolgálat ellátási területe

 

3.Az intézmény által biztosított szolgáltatások, ellátások

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat ellátási területének vonatkozásában az alapszolgáltatási központ feladatköréhez 2018. december 31. napjáig az alábbi alapszolgáltatások kapcsolódtak:

 • Család és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Család és Gyermekjóléti Központ
 • Családi bölcsődei ellátás /2017 01.01. naptól „Apró Talpak családi Bölcsődei Hálózat/
 • Támogató szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás
 • Idősek nappali ellátása
 • Tanyagondnoki szolgálat
 • Szociális étkeztetés

 

3.1. Gyermekvédelmi feladatellátás

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 96.§ (6) bekezdése előírja a gyermekjóléti szolgálatok számára, hogy évente egy alkalommal az ellátási területéhez tartozó településeken a gyermekvédelemben érintett szakemberek összehívásával gyermekvédelmi tanácskozást tartson. Az adott településen család- és gyermekjóléti, ill. gyermekvédelmi feladatot ellátó, valamint az észlelő- és jelzőrendszert alkotó szakemberek, saját tevékenységüket bemutatva segítsék a település szociális és gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintését. Értékeljék éves munkájukat, számoljanak be arról, hogy milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek, illetve tárják fel, hogy mi segítette, mi nehezítette vagy akadályozta munkájukat. Egymás értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgozzanak ki a feladatok színvonalasabb ellátása érdekében.

A gyermekvédelmi tanácskozás az idei évben Martonvásár városban 2019. február 28-án került megtartásra. A gyermekvédelemben dolgozó minden szakember hivatásának fontossága a gyermekekre kiterjedő gondoskodás, szociális, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, jogi vonatkozásban egyaránt különös figyelemmel a hátrányos helyzetű gyermekekre.

 

A család és gyermekjóléti szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez a családba történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

 

Martonvásáron és a többi ellátott településen évek óta kiépült az a szociális biztonsági rendszer, ami naprakészen tudja biztosítani a településen élők szociális szükségleteinek kielégítését, biztonságát és védelmét. Az ebben a rendszerben dolgozó szakemberek mindegyikének folyamatosan tájékozottnak kell lennie az évről évre változó társadalmi és gazdasági helyzet hozta nehézségekről, a családokban előforduló problémákról, a változásban lévő érték és norma rendszerről, a jogszabályi változásokról és az ezekkel kapcsolatos új szakmai stratégiák kialakításáról.

Természetesen ez a szociális háló minden állampolgár számára feltétel és megkülönböztetés nélkül rendelkezésre kell, hogy álljon és a szolgálatot teljesítő szakemberek legjobb tudásukkal, kell, hogy segítsék a bajba jutott embert.

 

3.1.1. Család és Gyermekjóléti szolgálat:

Az 1997. évi törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 39. § (1)szerint „ A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

 A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • Családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 •  Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • Szabadidős programok szervezése,
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése,

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 •   Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző          rendszerben,
 •  A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat        készítése, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és             intézményekkel          való együttműködés megszervezése, tevékenységük       összehangolása,
 •   Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve      abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő      elhelyezésének lehetőségéről.
 •   A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése          érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.

A család és gyermekjóléti szolgálat feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 •       A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a      gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes            közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi        ellátások igénybevételét,  pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 

Továbbá ellátja az 1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - alapján a családsegítési feladatokat.

Családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését
 • családgondozást
 • konfliktus megoldást
 • közösségfejlesztést
 • csoport terápiás programok szervezését
 • tartós munkanélküliekkel való foglalkozást
 • családokon belül kapcsolatok erősítését szolgáló programokat

 

 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat által a Kistérségre és Martonvásár város gyermekvédelmi helyzetére vonatkozó statisztikai adatok 2018. évről:

 

Ellátott települések lakosságszáma: 19003 fő ebből 0-17 éves korú lakosságszám 3615 fő.

Martonvásár város lakosságszáma: 5756 ebből 0-17 éves korú lakosságszám 1103 fő.

 

Az 1. számú táblázat mutatja be az együttműködési megállapodással rendelkező, gondozásban lévő gyermek és felnőtt korúak számát a Kistérségben és ezen belül Martonvásár város területén.

 

1. Számú táblázat: Az együttműködési megállapodással rendelkező, gondozásban lévő gyermek és felnőtt korúak száma a Kistérségben és Martonvásár város területén

Ellátási terület

Együttműködési megállapodás alapján igénybe vétel Fő/család

Szociális segítő tevékenység

(Egyéni, családi szociális munka)

Pszichológiai tanácsadás

 

Jogi tanácsadás

 

 

Szociális tanácsadás

 

Kistérség

477/247

1417

65

28

120

(ebből) Martonvásár

45/23

45

30

 5

  10

 

A 2. számú táblázat mutatja be a család és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységét a térségben és Martonvásár városra vonatkozóan.

 

2. Számú táblázat: A gyermekjóléti szolgáltatási tevékenység, a kezelt probléma szerint (0-17 év)- a Kistérségben és Martonvásár város területén

Megnevezés

Kezelt probléma száma (halmozott adat)

Kistérség

(ebből) Martonvásár

Anyagi (megélhetési, lakhatással összevonva) probléma

17

           10

Gyermeknevelési probléma

9

4

Gyermekintézménybe való beilleszkedési probléma

7

2

Családi konfliktus

15

1

Szülők vagy család életvitele

22

8

Családon belüli bántalmazás

2

0

Szülői elhanyagolás

28

6

Magatartás, teljesítményzavar

32

12

Fogyatékosság, retardáció

4

1

Szenvedélybetegségek

3

0

Foglalkoztatással kapcsolatos

5

2

Egészségügyi problémák

11

0

Lelki, mentális problémák

19

8

Összesen:

174

54

 

A beszámoló 3. számú táblázata tartalmazza a család és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi szakmai tevékenységeinek a számát a Kistérségben és ezen belül Martonvásár város városban (halmozott adatok).

3. Számú táblázat: A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai a Kistérségben és Martonvásár településen (halmozott adat)

Megnevezés

Szakmai tevékenységszám

 

Kistérség

(ebből) Martonvásár

Információnyújtás

293

58

Segítő beszélgetés

471

73

Tanácsadás

120

12

Hivatalos ügyben történő közreműködés

525

123

Családlátogatás

2124

756

Szociális segítő tevékenység

1417

138

Esetkonferencia

4

0

Esetmegbeszélések

42

6

Pszichológiai tanácsadás

65 fő

30 fő

Konfliktuskezelés

63

0

Szakmaközi megbeszélés

36

6

Adományozás, adományközvetítés

284

54

Kríziskezelés

24

5

Közvetítés pénzbeli, természetbeni v. más szolgáltatáshoz

196

0

Összesen:

5664

1261

 

Amit a táblázatból kiemelnék az a családgondozási/családlátogatási tevékenységek nagyságrendje. A családgondozás meghatározott ideig tartó folyamatos segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását jelenti annak érdekében, hogy család képessé váljon problémái megoldására. A cél, illetve a probléma megoldásának módjai az együttműködés folyamán alakulnak. Ennek érdekében a családgondozási folyamat egy feltáró-diagnosztizáló, és egy megoldást kereső munkaszakaszból áll.

Olyan segítő kapcsolatot kell kialakítani, amely lehetővé teszi a család számára a zavarok oki tényezőinek felismerését, s a helyzet megoldásához szükséges készségek és képességek mozgósítását.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a területi/terep munkára, a településeken történő állandó jelenlétre, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy minden információ időben eljusson az intézményhez, hogy minél korábban lehetséges legyen a beavatkozás. A családgondozás azonban csak önmagában nem képzelhető el, ezért kiegészítésként szükség van intézményi tevékenységre (tanácsadás, terápia stb.) vagyis a szolgálatnak rendelkeznie kell a változatos humánszolgáltatások biztosításának lehetőségével.

Intézményünkben pszichológiai szolgáltatás is biztosított. Hetente 1, szükség esetén 2 alkalommal tartja rendelését Bánfai Beáta klinikai gyermek pszichológus a Segítő Szolgálat épületében, Martonvásáron.

Az intézmény pszichológusához hozott problémák:

 • Gyermeknevelési
 • Viselkedészavar, testi tünetek, szorongás
 • Válással és láthatással összefüggő problémák
 • Egyéb családi problémák (kapcsolati krízis)
 • Iskolai, óvodai problémák (beilleszkedés, konfliktusok

Leggyakoribb súlyos problémák:

 • Veszélyeztetettség:
 • Elhanyagolás (fizikai, érzelmi)
 • Bántalmazás (fizikai, verbális, kiközösítés) 

Az intézményben biztosított pszichológiai ellátási formák:

 • Tanácsadás szülőnek vagy gyereknek (egyszeri vagy több alkalom)
 • Terápia (több mint 5 alkalom)
 • Családkonzultáció (egyszeri vagy több alkalom)
 • Kríziskezelés
 • Családterápia

 

A 2018. év jellegzetessége, hogy az ellátott esetek igen nagy részénél (majdnem a felénél) nemrégiben lezajlott vagy éppen zajló válás, illetve családi krízis állt a háttérben.

 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat gyermekjóléti szakmai egységének egyik fontos feladata a kiskorú gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszer koordinációja ez által a településen élő kiskorú és fiatalkorú gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberrel (védőnő, háziorvos, pedagógus, szociális munkás, pártfogó felügyelő, rendőrség) történő együttműködés. Az észlelő és jelzőrendszeri tagok számára igyekszünk segítséget és együttműködést nyújtani a jelzőrendszeri megbeszéléseinken túl, a rendszeres személyes találkozások és családlátogatások alkalmával.

Az intézményünkben előforduló esetek nagy részénél a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer irányítja a családot intézményünkhöz. Nagy számban fordul elő az is, hogy önkéntesen keresik meg szolgálatunkat az ügyfelek. Az önként jelentkező ügyfeleknél megjelenő probléma az anyagi helyzet, gyermeknevelési problémák, szülők vagy család életviteli problémái, konfliktusok jelentik. A jelzések intézményünk felé egy arra rendszeresített jelzőlapon érkeznek. Jelzés beérkezésétől számított 3 napon belül, intézményünk felveszi a kapcsolatot a családdal. Krízishelyzetben, pedig természetesen azonnal. Intézményünk a jelzésekkel kapcsolatos intézkedéseiről minden esetben írásban tájékoztatja a jelzést küldő szervet.

 

3.1.2. Család és Gyermekjóléti Központ

Család- és gyermekjóléti központnak a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül.

A Család gyermekjóléti központ ellátja a 1997. évi XXXI. – a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló- Törvényben előírt gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint az 1993. évi III. törvény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról- előírt családsegítési feladatait. Ezt a szolgáltatást az intézmény a Martonvásári Járás minden településének biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes gondoskodási szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A család és gyermekjóléti központ a járást alkotó települések család és gyermekjóléti feladatainak támogatása érdekében

 • Havi rendszerességgel esetmegbeszéléseket tart és szükség szerint konzultációt biztosít
 • Tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, ezek változásáról, illetve a járás területén elérhető egyéb közvetíthető szolgáltatásokról.
 • Ha a család és gyermekjóléti központ a család és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli a gyvt.40/a § (2) bekezdés b. pontja szerinti esetben bevonja a család és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására.

 

Speciális szolgáltatások biztosítása

 • Kapcsolattartási ügyelet
 • A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt.
 • Biztosítja a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét
 • Az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatalt kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) biztosít, melynek célja, a felek közötti konfliktusok feloldásának lehetősége, közöttük megállapodás létrehozása
 • A felügyelt kapcsolattartás elmaradását 5 napon belül , valamint a kapcsolattartás megvalósulásáról , az ott történtekről, a kapcsolattartás felülvizsgálatáról  hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt
 • A kapcsolattartási ügyelet az érintettek igényeinek megfelelően a kapcsolattartásra megfelelő feltételekkel rendelkező család és gyermekjóléti szolgálatnál is biztosítható
 • A család és gyermekjóléti központ a nevelőszülői hálózat működtetőjével, a gyermekotthonnal kötött külön megállapodás alapján a szolgáltatást a nevelőszülőnél, a gyermekotthonban elhelyezett gyermek és kapcsolattartásra jogosult vérszerinti szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy között is biztosíthatja.
 • Készenléti szolgálat biztosítása
 • A család és gyermekjóléti központ a nyitvatartási idején kívül eső hétvégi, munkaszüneti és ünnepnapokra eső krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtására biztosítja ezt a szolgáltatását.
 • A család és gyermekjóléti központ állandóan hívható telefonszáma: 06-20-376-2808
 • Javaslattétel hatósági intézkedésre

A család és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek

 • Védelembe vételére
 • Megelőző pártfogására
 • Ideiglenes hatályú elhelyezésére
 • Nevelésbe vételére
 • Családba fogadására
 • Harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezésére
 • Családba fogadó gyám kirendelésére
 • Tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
 • Gondozási helyének megváltoztatására
 • Családi pótlék természetbeni nyújtására

 

A javaslattétel során a gyermekbántalmazástól, elhanyagolástól való védelemhez való jogát, a saját családjában történő nevelkedéséhez és családi kapcsolatainak megtartásához, ápolásához való jogát, valamint a gyermek véleményét kell először figyelembe venni.

A család és gyermekjóléti központ a családi pótlék természetbeni folyósítása alatt együttműködik a család és gyermekjóléti szolgálattal és a kirendelt eseti gyámmal.

Figyelemmel kíséri a gyámhivatali határozatban megfogalmazott – természetben nyújtott családi pótlék- felhasználását, szükség esetén kezdeményezheti ennek felülvizsgálatát.

A gyámhivatal kérésére tájékoztatást ad a családi pótlék természetbeni formában történő felhasználásának eredményességéről, valamint ennek további szükségességéről.

 

Jelzőrendszer járási szintű koordinálása

A család és gyermekjóléti központ a jelzőrendszeri feladatokra illetve azok koordinálására jelzőrendszeri tanácsadót rendel ki.

A család és gyermekjóléti központ koordinálja a martonvásári járáshoz tartozó jelzőrendszerek munkáját:

 

A járási szintű gyermekvédelmi – család és gyermekjóléti központ – által ellátott hatósági tevékenységek statisztikai adatait Martonvásár város vonatkozásában az 4. számú táblázat mutatja be.

 

4. Számú táblázat: Család és gyermekjóléti központ hatósági tevékenysége Martonvásár várost érintően

Hatósági Intézkedés

Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma (darab) (halmozott adat)

Összes javaslat száma

Előző évről áthúzódó esetek száma

Védelembe vétel

8

3

Megelőző pártfogás

-

-

Ideiglenes hatályú elhelyezés

1

-

Nevelésbe vétel

1

-

Harmadik személynél történő elhelyezés

-

-

Gyermek, gondozási helyének megváltoztatása

-

-

Családba fogadás

-

-

Összesen

10

3

 

A továbbiakban a Család és Gyermekjóléti Központ hatósági intézkedéseihez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az ellátottak száma kerül bemutatásra az 5. számú táblázatban Martonvásár város vonatkozásában.

5. Számú táblázat: Család és gyermekjóléti központ hatósági intézkedéseihez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az ellátottak száma (halmozott adat) Martonvásár várost érintően

Tevékenység

Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek száma (esetszám)

Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó ellátott kiskorúak száma

Szociális segítő tevékenység

29

139

Esetkonferencián való részvétel

-

-

Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel

11

14

Felülvizsgálaton való részvétel

(Nevelésbe vétel, védelembe vétel)

6

11

Elhelyezési értekezleten való részvétel

-

-

Családlátogatás

42

14

Környezettanulmány készítése

8

14

Összesen

96

192

 

A következőkben a Család és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaihoz kapcsolódó tevékenységek és az ellátottak száma kerül bemutatásra a 6. számú táblázatban Martonvásár város vonatkozásában.

6.  Számú táblázat: A Család és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaihoz kapcsolódó tevékenységek Martonvásár várost érintően

Tevékenység

Speciális tevékenység

Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek száma

Összes tevékenység száma

ebből

Jogerős

Központban végzett

Szolgálathoz kihelyezett

Kapcsolattartási ügyelet

-

-

-

-

-

Jogi tanácsadás

12

-

12

-

12

Pszichológiai tanácsadás

5

-

5

-

5

Esetkonferencia

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Család és párterápia

5

-

5

-

10

Fejlesztő pedagógiai ellátás

3

-