Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2017. (8. 29.) óvodai működést érintő ingatlanhasználati megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

182/2017. (VIII. 29.) határozata

óvodai működést érintő ingatlanhasználati megállapodás megkötéséről

 

 

1)     Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (Képviselő-testület) úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 722/4 hrsz-ú ingatlant érintően „ingatlan és tárgyi eszközök használtba adásának megszüntetéséről, köznevelési feladatellátás átadásának tárgyában megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) köt jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2)     A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 722/4 hrsz-ú ingatlant érintően 2017. szeptember 1. napjától haszonkölcsön szerződést köt a Székesfehérvári Egyházmegyével és az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvánnyal.

3)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjában foglalt Megállapodást és Haszonkölcsön szerződést - a Képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatályos szabályozásával összhangban - írja alá az Önkormányzat nevében és képviseletében.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje:       1-2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – 2017. augusztus 31.

 

 

182./2017. (VIII. 29.) határozat 1. melléklete:

 

„MEGÁLLAPODÁS

ingatlan és tárgyi eszközök használtba adásának megszüntetéséről, köznevelési feladat ellátásának átadásáról

 

mely létrejött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás - székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., törzskönyvi azonosító szám: 592237, adószám: 15592231-2-­07, KSH statisztikai számjel: 15592231-8411-327-07, képviseli: dr. Szabó Tibor Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: Társulás-,

 

a Székesfehérvári Egyházmegye

 – székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5., nyilvántartási száma : 00001/2012-022, adószáma: : 19821780-2-07, KSH statisztikai jel száma: 19821780-9491-559-07, képviseli: Spányi Antal megyéspüspök – a továbbiakban: Egyházmegye –

 

az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány /székhelye: Tordas, Hangya sor 10., képviseli: Juhász Csaba kuratóriumi elnök, bejegyezte a Fejér Megyei Bíróság 62.315/1997/4. számú végzésével, 452. sorszám alatt/ - továbbiakban: Alapítvány – valamint

 

Martonvásár Város Önkormányzata - székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13., törzskönyvi azonosító szám: 727431, adószám: 15775704-2-42, KSH statisztikai számjel: 15775704-8411-321-07, képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat-,

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

 

1.         A Társulás (45/2007 (VIII. 2.) határozata alapján) és Alapítvány az óvodai nevelési feladat átadás-átvételére Martonvásáron Megállapodást kötött, mely szerint az Alapítvány kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár 722/3 hrsz. alatt nyilvántartott, 2462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2/A szám alatti, 1440 m2 nagyságú ingatlanban Társulás 33/2007. (VI.21.) határozata alapján) napközi-otthonos óvodát alapít Szent László Regionális Óvoda (jelenlegi nevén: Szent László Völgye - Bóbita Óvoda) elnevezéssel, önálló intézményként. A Társulás ezen Intézmény működéséhez szükséges dologi és személyi feltételek biztosítása érdekében kötötte meg a megállapodást. A megállapodást követően a Társulás látja el 2007. szeptember 1. napjától az Szent László Regionális Óvoda felvételi körzetére, a Társulás illetékességi területére kiterjedően az óvodai nevelési feladatot a 2462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2/A. szám alatt található ingatlanban (jelenlegi nevén: Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Szent László Regionális Tagóvodája).

 

2.         Az Egyházmegye 157/2017. számú szándéknyilatkozatával kezdeményezte az óvodai ellátás közfeladat ellátásának átvételét a Társulástól – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (4) bekezdése alapján - a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda Szent László Regionális Tagóvodája (továbbiakban: Tagóvoda) vonatkozásában, 2017. szeptember 1-jei kezdő hatállyal.

Martonvásár Város Önkormányzata a közfeladatot a jelenleg is működő és általa fenntartott Brunszvik Teréz Óvoda útján látja el.

 

3.         A Társulás és az Alapítvány megállapodnak abban, hogy az 1. pontban részletezett Megállapodást 2017. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik, melyből következően – tekintettel az Egyházmegye szándéknyilatkozatára – az óvodai nevelés feladatának biztosítása az Egyházmegye feladat és fenntartói jogkörébe tartozik, valamint gyakorolja az általa 2017. szeptember 1. napjától alapított köznevelési intézmény (továbbiakban. Szent László Katolikus Óvoda) alapítói, irányító szervi, felügyeleti és fenntartói jogkörét.

 

4.         Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás és az Alapítvány között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn.

 

5.         A Egyházmegye által a Szent László Völgye Regionális Tagóvoda (2462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2/A) esetében a közfeladat jövőbeli ellátásához kapcsolódó vagyont, ingatlant részben az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány ( nyilv. szám: 07-01-0000452, székhely: 2463 Tordas, Hangya sor 10.) (épület), részben Martonvásár Város Önkormányzata (udvarrész) biztosítja. A Tagóvoda elhelyezését biztosító ingatlanra, a benne lévő ingóságokra, felszerelésekre vonatkozó, a Társulás javára térítésmentesen biztosított használati jog 2017. augusztus 31. napjával megszűnik. Felek megállapodnak abban, hogy mindezek használati joga 2017. szeptember 1. napjától az Egyházmegyét illeti meg.

 

6.         A Szent László Völgye - Bóbita Óvoda (továbbiakban: Óvoda) általi közös feladatellátás időtartama alatt az Óvoda által a Tagóvoda feladatellátásához kapcsolódóan beszerzett ingóságok tekintetében a Társulás ezen eszközök tulajdonjogát 2017. szeptember 1. napjával az Egyházmegye részére térítésmentesen átadja.

 

7.         Az Óvoda vezetője 2017. szeptember 1. napján az Egyházmegye Képviselő-testülete által megbízott Szent László Katolikus Óvoda vezetője részére tételes leltárjegyzékkel adja át Tagintézményben használatában volt eszközöket, felszereléseket s valamennyi ingóságot.

 

8.         A Tagintézménnyel jogviszonyban lévő gyermekek jogviszonyával kapcsolatos iratokat az Szent László Katolikus Óvoda veszi át. A Társulás és az Egyházmegye megállapodnak abban, hogy a 2017. szeptember 1-jei hatállyal átadott, az óvodások jogviszonyával kapcsolatos iratokat az Óvoda vezetője az Szent László Katolikus Óvoda vezetője részére átadja a 12.1. pontban nevesített foglalkoztatottak személyi anyagaival együtt külön jegyzőkönyvben foglaltan.

 

9.         Az Óvodában foglalkoztatottakra vonatkozóan a Társulás és az Egyházmegye az alábbiakban állapodnak meg:

9.1.        A Tagóvodában foglalkoztatott 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő 4 órában foglalkoztatott konyhás-dajka munkakörű közalkalmazott, „a közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25/A. § bekezdése alapján történő munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásról az Egyházmegye gondoskodik az általa 2017. szeptember 1. napjával alapítandó és fenntartandó Szent László Katolikus Óvoda költségvetési szerv keretében.

9.2.        A Kjt. 25/A. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eljárást az Óvoda vezetője, mint átadó munkáltató, és az Szent László Katolikus Óvoda megalapítására alapítói jogkör gyakorlására jogosult Egyházmegye bonyolította le oly módon, hogy 2017. június 30. napjáig együttes eljárás keretében írásban tájékoztatta az érintett közalkalmazottakat a munkáltatói jogutódlás időpontjáról, annak okáról, a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint az egyes közalkalmazottakat érintő tervezett intézkedésről.

9.3.        Az Mt. 39. §-ban foglaltak szerint az átadó és az átvevő munkáltatók, azaz – 2017. szeptember 1. napjától, új elnevezés alatt – egyetemlegesen felelnek a munkáltatói jogutódlást megelőzően esedékessé vált közalkalmazotti követelésért, ha a közalkalmazott az igényét a munkáltatói jogutódlást követő egy éven belül érvényesíti.

9.4 .        A Tagóvoda vezetője vezetői megbízásának 2017. szeptember 1. napjával történő megszűnéséről – az Óvoda megszűnésére tekintettel - munkáltatói jogkörében eljárva az Óvoda vezetője a tagóvoda vezetőjét írásban értesítette, vezetői megbízást visszavonja, melyhez az Egyházmegye véleményezési jogkörében eljárva egyetértő véleményét jelen Megállapodással megadja.

9.5.        A Tagóvoda foglalkoztatottjai tekintetében a 2017. évi augusztus havi munkavégzésért általában szeptember 1-től esedékes közalkalmazotti illetményeket és azok járulékos költségeit a hatályos társulási megállapodás - a Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályokat tartalmazó - VIII. fejezetében foglaltak és a Társulás 46/2013. (IX. 27.) határozata szerint az „óvodai ellátás” feladatellátásban érintett tagönkormányzatok kötelesek fedezni, biztosítani.

 

10.      Megállapodó felek kölcsönösen tényként rögzítik, hogy az óvodai ellátás feladat átadás- átvételét 2017. május 15. napjáig az állami költségvetési támogatás igények módosításával a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelentették.

 

11.      A Társulás és az Egyházmegye a Tagóvoda 2017. augusztus 31. napjáig keletkezett működési, fenntartási költségei ismeretében egymással elszámolnak.

 

11.1.      A Társulás vállalja, hogy a Tagóvodát érintő 2017. augusztus 31-napjáig terjedően átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, s azt az Egyházmegye részére 2017. szeptember 30. napjáig megküldi.

 

11.2.      Az Egyházmegye az átadás-átvételi jegyzőkönyvet annak megérkezését követő legkésőbb 10 napon belül áttekinti, s annak elfogadása, avagy azzal kapcsolatos észrevételei tekintetében döntést hoz. Amennyiben határidőn belül az Egyházmegye nem tesz észrevételt, az a részéről elfogadottnak tekintendő.

Ha az Egyházmegye az átadás-átvételi jegyzőkönyvet nem fogadja el úgy a Megállapodó felek a vitatott tételek tekintetében 5 napon belül egyeztetnek, melyet követő 5 napon belül az Egyházmegye az elfogadás tekintetében a döntést meghozza.

 

12.      A Társulás és az Egyházmegye egyöntetűen rögzítik,

12.1.      hogy a Tagóvoda működéséhez kapcsolódóan a HPM Plus Kft.-vel (cg. 13 09 105837, székhelye: 2030 Érd, Kaktusz u. 32/b.) kötött, közétkeztetés tárgyú szerződés 2017. szeptember 1. napjától az Egyházmegyét, mint fenntartót terheli, kötelezettségvállalás tekintetében.

12.2.      A Ph-4632-2/2015 számú, a Társulás és Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.) között létrejött, ingatlan ingyenes használatba adásáról szóló haszonkölcsön szerződés 2017. szeptember 1. napjától a Társulás helyett az Egyházmegyére, mint jogutódra száll, amelyhez szükséges az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

 

13.      A Megállapodást a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 58/2017. (VIII. 3.) számú határozatával hagyta jóvá s hatalmazta fel a Társulási Tanács elnökét annak aláírására.

 

14.      A Megállapodást az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány 4/2017. (VIII. 02.) számú határozatával hagyta jóvá s hatalmazta fel a kuratórium elnökét annak aláírására.

 

15.      Jelen Megállapodás 12. pontjában foglaltak azon a napon lépnek hatályba, amikor Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár, 722/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja a haszonkölcsön szerződés módosításához, a szerződésben részes felek személyében történő változáshoz.

 

Kelt: Martonvásár, 2017. augusztus ”     ”.

 

 

                              /: Dr. Szabó Tibor : /                                                                   /: Spányi Antal :/

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás                    Székesfehérvári Egyházmegye

                                                                                                                                           elnöke                            megyéspüspök

                                                                                              

 

/: Juhász Csaba:/                                                                        /: dr. Szabó Tibor :/

Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány                                                     Martonvásár Város Önkormányzata

kuratóriumi elnök                                                                             polgármester”