Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

61/2012. (5. 2.) aljegyzői pályázat kiírásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

61/2012. (V. 2.) határozata

aljegyzői pályázat kiírásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően - a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki Martonvásár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál aljegyzői munkakör betöltésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. július 1.

 

 

 

61/2012. (V. 2.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői kinevezés időtartama: a vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállását meghatározó törvény, valamint a vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú végzettség: igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
 • közigazgatási vagy jogi szakvizsga; vagy az OKV elnöksége általa teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű tárgyaló képesség,
 • önálló munkavégzési képesség,
 • precizitás,
 • nagyfokú terhelhetőség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • állam- és jogtudományi doktori képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szakmai vezetői elképzelések (legfeljebb egy, A/4-es oldal terjedelemben),
 • hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012.07.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Budai út 13.), vagy elektronikus úton az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címen. Kérjük a borítékon/tárgyban feltüntetni a következő megjegyzést: aljegyzői pályázat.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról – a jegyző javaslata alapján - Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu és Martonvásár Város Önkormányzatának honlapja (www.martonvasar.hu), Martonvásár Város hivatalos lapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A próbaidő időtartama 6 hónap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Koltai Gábor, jegyző nyújt, a 06-22-569-221-es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.