Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

245/2020. (9. 29.) a martonvásári 3163/2, 3163/3, 3163/4 (telekalakítást követően: 3163/6, 3163/7, 3163/8) hrsz-ú ingatlanok egy részének átvételéről, ajándékozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

245/2020. (IX.29.) határozata

a martonvásári 3163/2, 3163/3, 3163/4 (telekalakítást követően: 3163/6, 3163/7, 3163/8) hrsz-ú ingatlanok egy részének átvételéről, ajándékozásáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy per-, teher- és igénymentesen, mint megajándékozott elfogadja, átveszi a Vitelicsné Fekete Rozália 1113 Budapest, Karolina út 22. 2/1. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanok egy részét:

a) 17 négyzetméter területet a Martonvásár, 3163/2 hrsz-ú (telekalakítást követően 3163/6 hrsz-ú) ingatlanból,

b) 6 négyzetméter területet a Martonvásár, 3163/3 hrsz-ú (telekalakítást követően 3163/7 hrsz-ú) ingatlanból,

c) 27 négyzetméter területet a Martonvásár, 3163/4 hrsz-ú (telekalakítást követően 3163/8 hrsz-ú) ingatlanból.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a határozat 1. melléklete szerinti vázrajz alapján készült telekalakítási és ajándékozási szerződést a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal - esetlegesen attól nem érdemi rendelkezésekben történő változtatás esetén a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellette – megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.10.30.


 

245/2020. (IX.29.) határozat 2. melléklete:

 

TELEKALAKÍTÁSI ÉS AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről  Vitelicsné Fekete Rozália sz. Fekete Rozália (születési hely, idő: …………….., személyi azonosító jele: ………., anyja neve: ………., adóazonosító jele: ……………., szig. száma: ………………….), 1113 Budapest, Karolina út 22. 2/1. szám alatti lakos, mint átadó, ajándékozó  (a továbbiakban: Ajándékozó ), másrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata (Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., Törzskönyvi azonosító száma: 727431 adószáma: 15727433-2-07, statisztikai számjele: 15727433-8411-321-07, képviseli önállóan: Dr. Szabó Tibor, polgármester, adatai: anyja neve: Katona-Hlaszták Rozália, szül.hely és idő: Surány, 1959.01.03.), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő, Ajándékozott valamennyien együtt: Szerződő Felek) között, az alábbi feltételekkel:

 

1) Átadó,Ajándékozó  1/1 arányú tulajdonosa a

  1. a martonvásári 3163/2 hrsz. alatt felvett, 1523 m2 területű zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű ingatlannak,
  2. a martonvásári 3163/3 hrsz. alatt felvett, 352 m2 területű zártkerti kivett útnak és 
  3. a martonvásári 3163/4 hrsz. alatt felvett, 1158  m2 területű zártkerti művelés alól kivett területnek.

2.) Az Ajándékozó a változási vázrajz szerint a martonvásári 3163/2. hrsz-ú ingatlanból 17 m2-t, a martonvásári 3163/3. hrsz-ú ingatlanból 6 m2-t és a martonvásári 3163/3. hrsz-ú ingatlanból 27 m2-t – összesen 50 m2-t ajándékoz Ajándékozottnak, aki azt köszönettel elfogadja és a kialakításra kerülő 3163/10 hrsz-ú - úthoz csatolja. A felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják az Ajándékozott tulajdonjogának bejegyzéséhez, ajándék jogcímén.

A felek az ajándék értékét 100.000.- Ft-ban jelölik meg.

3.) Az Ajándékozó tulajdona marad a martonvásári 3163/2 (telekalakítást követően: 3163/6) hrsz-ú 1506 m2 területű zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület, a martonvásári 3163/3 (telekalakítást követően: 3163/7) hrsz-ú kivett út 346 m2 területtel és a martonvásári 3163/4 (telekalakítást követően: 3163/8) hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület, 1131 m2-rel. Ezeket kérik visszajegyezni a felek eredeti szerzés jogcímén, melyhez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják.

 

4.) Átadó-Ajándékozó szavatolja, hogy jelenleg az Ingatlan kizárólagos tulajdonosa. Az Átadó kijelenti továbbá, hogy az Ingatlan (a vezetékjog kivételével) per-, teher-, és igénymentes, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely akadályozná vagy korlátozná a telekalakítással kialakuló viszonyokat.

 

5.) Átadó-Ajándékozó cselekvőképes magyar állampolgár, míg Átvevő-Ajándékozott jogszerűen megalakított, a személyi részben meghatározott törzsszámmal rendelkező, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint működő helyi önkormányzat. Így a jogügylet szerinti elidegenítést, jogról történő lemondást és tulajdonszerzést az ingatlan adásvételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák, illetve korlátozzák.

 

6.) Az Eladó képviseletében eljáró Dr. Szabó Tibor polgármester mellékelten csatolja aláírási címpéldányát.

 

7.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen okirat elkészítésével, valamint a Változási vázrajz alapján indított telekalakítási eljárás során szükséges illetékes földhivatali osztály előtti és egyéb hatóság előtti ügyleti képviselettel Horváthné dr. Porvay Judit martonvásári (Ady Endre u.3.,KASZ:36061845) egyéni ügyvédet bízzák meg, aki a jelen szerződés ellenjegyzésével a megbízást, illetve meghatalmazást elfogadja.

 

8.) A jelen jogügylet hatósági jóváhagyáshoz nem kötött. (Fftv. 36.§ (1) bekezdés c.) és g.) pontja, mivel  telekalakítás keretében történik a tulajdon átruházás , ajándék jogcímén.

 

9.) Jelen telekalakítási szerződéssel és ahhoz kapcsolódó földhivatali és egyéb hatósági eljárással kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség Átvevőt, Ajándékozottat terheli. Okiratot szerkesztő ügyvéd Szerződő Feleket kioktatta jelen szerződéssel felmerülő adó- illetve illetékfizetési kötelezettségekről és kedvezményekről, amelyet Szerződő Felek tudomásul vettek. Az Önkormányzat illetékmentességet élvez.

 

10.) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy ellenjegyző ügyvéd a Szerződő Felek tekintetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti ügyfél átvilágítási kötelezettségének eleget tett. Ebben a körben Szerződő Felek előadják, hogy az ügylet során Átadó és Átvevő is saját nevében és javára jár el.

 

11.) Szerződő Felek kijelentik, hogy az okiratot szerkesztő ügyvéd előzetesen tájékoztatta Szerződő Feleket a jogügylet biztonságának erősítése érdekében szükséges személyazonosság-ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról a közreműködés megtagadásának kötelezettségéről, a bejelentési kötelezettségről és az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

 

12.) Jelen telekalakítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

13.) Jelen telekalakítási szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag – képviselőjük útján - saját kezűleg írták alá.

 

14.) Jelen szerződés kettő számozott oldalból áll, és 8 (nyolc) egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből egy-egy példányt kézhez kapnak a szerződő felek.

 

Martonvásár, 2020. ……………………