Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

244/2020. (9. 29.) a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

244/2020. (IX.29.) határozata

a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz-ú ingatlan

egy részének megvásárlásáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy per-, teher- és igénymentesen megvásárol 300.000,- Ft vételáron 72 négyzetméter területet a Martonvásár, 3163/5 hrsz-ú (telekalakítást követően 3163/9 hrsz-ú), Janky Csaba 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 11/D. 3/7. szám alatti lakos kizárólagos tulajdonában álló ingatlanból.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti ingatlanvásárlás fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére határozza meg.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.), illetve 2.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat 1. melléklete szerinti vázrajz alapján készült telekalakítási és adásvételi szerződést a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal - esetlegesen attól nem érdemi rendelkezésekben történő változtatás esetén a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellette – megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.10.30.

 

244/2020. (IX.29.) határozat 2. melléklete:

 

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ADÁSVÉTELI  SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről   Janky Csaba Álmos születési neve …………… ( Budapest, ……………., személyi száma: ………………., an: Kádi Julianna, adóazonosító jele: …………………) 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 11/D. 3/7. sz. alatti lakos ,mint átadó, eladó (a továbbiakban: Eladó  ), másrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata (Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., Törzskönyvi azonosító száma: 727431 adószáma: 15727433-2-07, statisztikai számjele: 15727433-8411-321-07, képviseli önállóan: Dr. Szabó Tibor, polgármester, adatai: anyja neve: Katona-Hlaszták Rozália, szül.hely és idő: Surány, 1959.01.03.), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő, Vevő valamennyien együtt: Szerződő Felek) között, az alábbi feltételekkel:

 

1.) Átadó, Eladó 1/1 arányú tulajdonosa a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz. alatt felvett, 1323 m2 területű 2,61  AK értékű zártkerti kertnek.

2.) Az Eladó elad, a Vevő pedig megvesz ezen területből 72 m2-t a kialakítandó 3163/10 hrsz.ú út ingatlanhoz, vétel jogcímén.

3.) A felek  a 72 m2 vételáraként 300.000.- Ft, azaz háromszázezer  forintban  állapodnak meg, melyet  a Vevő a jelen szerződés aláírását követő 3 napon belül átutal az eladónak , aki a vételár számlájára érkezéséről értesíti az eljáró ügyvédet, hogy a vázrajz jóváhagyása és a tulajdonjog változás miatt intézkedni tudjon.

Az Eladó tulajdona marad a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz-ú ,1251 m2 területű, 2.61 AK értékű zártkerti kert, melyet kérnek visszajegyezni, eredeti szerzés jogcímén.

A vevő tulajdona lesz a martonvásári 3163/10 hrsz-ú ingatlan a megvásárolt 72 m2 és az ajándékba kapott 50 m2 (122 m2  területtel.)

A felek a fenti jogügylethez feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják.

 

4.) Átadó, Eladó  szavatolja, hogy jelenleg az Ingatlan kizárólagos tulajdonosa. Az Átadó kijelenti továbbá, hogy az Ingatlan (a vezetékjog kivételével) per-, teher-, és igénymentes, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely akadályozná vagy korlátozná a telekalakítással kialakuló viszonyokat.

 

5.) Átadó-Eladó cselekvőképes magyar állampolgár, míg Átvevő-Vevő jogszerűen megalakított, a személyi részben meghatározott törzsszámmal rendelkező, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint működő helyi önkormányzat. Így a jogügylet szerinti elidegenítést, jogról történő lemondást és tulajdonszerzést az ingatlan adásvételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák, illetve korlátozzák.

 

6.) Az Eladó képviseletében eljáró Dr. Szabó Tibor polgármester mellékelten csatolja aláírási címpéldányát.

 

7.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen okirat elkészítésével, valamint a Változási vázrajz alapján indított telekalakítási eljárás során szükséges illetékes földhivatali osztály előtti és egyéb hatóság előtti ügyleti képviselettel Horváthné dr. Porvay Judit martonvásári (Ady Endre u.3.,KASZ:36061845) egyéni ügyvédet bízzák meg, aki a jelen szerződés ellenjegyzésével a megbízást, illetve meghatalmazást elfogadja.

 

8.) A jelen jogügylet hatósági jóváhagyáshoz nem kötött. (Fftv. 36.§ (1) bekezdés g.) pontja ), mivel  telekalakítás keretében történik a tulajdon átruházás.

 

9.) Jelen telekalakítási szerződéssel és ahhoz kapcsolódó földhivatali és egyéb hatósági eljárással kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség Átvevőt-Vevőt terheli. Okiratot szerkesztő ügyvéd Szerződő Feleket kioktatta jelen szerződéssel felmerülő adó- illetve illetékfizetési kötelezettségekről és kedvezményekről, amelyet Szerződő Felek tudomásul vettek. Az Önkormányzat illetékmentességet élvez.

 

10.) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy ellenjegyző ügyvéd a Szerződő Felek tekintetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti ügyfél átvilágítási kötelezettségének eleget tett. Ebben a körben Szerződő Felek előadják, hogy az ügylet során Átadó és Átvevő is saját nevében és javára jár el.

 

11.) Szerződő Felek kijelentik, hogy az okiratot szerkesztő ügyvéd előzetesen tájékoztatta Szerződő Feleket a jogügylet biztonságának erősítése érdekében szükséges személyazonosság-ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról a közreműködés megtagadásának kötelezettségéről, a bejelentési kötelezettségről és az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

 

13.) Jelen telekalakítási ás adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

14.) Jelen telekalakítási szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag – képviselőjük útján - saját kezűleg írták alá.

 

15.) Jelen szerződés kettő számozott oldalból áll, és 8 (nyolc) egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből egy-egy példányt kézhez kapnak a szerződő felek.

 

Martonvásár, 2020. …………….