Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

243/2020. (9. 29.) a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Budai út 27.) ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

243/2020 (IX.29.) határozata

a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú

(természetben Martonvásár, Budai út 27.) ingatlan

bérleti szerződésének felülvizsgálatáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Budai út 27.) ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) található

a) költségalapon bérbeadható önkormányzati bérlakást - a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendeletének 19. § (2) bekezdése alapján – a jelenlegi bérlő, Dr. Jellinek Kinga, 2462 Martonvásár, Budai út 27. szám alatti lakos részére havi 590.-Ft/m2 bérleti díjon kiutalja (bérbe adja) a Bérbe vevő részére, ameddig Bérbe vevő gyermekorvosi feladatokat lát el a településen, az Önkormányzattal fennálló jogviszony keretében, de legfeljebb a határozat melléklete szerinti szerződés hatálybalépésétől számított 5 évre,

b) 196,67 m2 alapterületű szuterén és pince szinten elhelyezkedő helyiségeit, valamint az Ingatlan területét is magában foglaló mindösszesen 1190,72 m2 (+/- 5m2) alapterületű, a bérleti szerződés mellékletét képező rajzon szereplő ingatlanrészt Dr. Jellinek Kinga, 2462 Martonvásár, Budai út 27. szám alatti lakos részére havi 116.035.- Ft, azaz száztizenhatezer- harmincöt forint bérleti díjon határozott időre bérbe adja, ameddig Bérbe vevő gyermekorvosi feladatokat lát el a településen, az Önkormányzattal fennálló jogviszony keretében, de legfeljebb a határozat melléklete szerinti szerződés hatályba lépésétől számított 5 évre.

 

2.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti bérleti szerződést az Önkormányzat nevében megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                                   polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1.) pont: 2025.10.01.

2.) pont: 2020.10.01.


 

243/2020. (IX.29.) határozat melléklete:

 

Bérleti Szerződés

lakás és helyiségek bérbeadásáról

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

(cím: 2462 Martonvásár,Budai út 13., adószáma: 15727433-2-07, bankszámlaszáma: 11736082-15727433, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint Bérbeadó- továbbiakban: Bérbeadó

 

másrészről

Dr. Jellinek Kinga (született: Budapest, 1946. ……………., anyja neve: ………………, lakcím: 2462 Martonvásár, Budai út 27.), mint Bérbe vevő- a továbbiakban: Bérbe vevő között, alulírott helyen és időpontban , a következő feltételekkel:

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a 2462 Martonvásár, Szabadság utca 29. „felülvizsgálat alatt”, helyesen Budai út 27. (693 hrsz.) szám alatti ingatlan (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, a továbbiakban: bérlemény) Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van.
 2. Előzmények: A bérlemény összkomfortos lakás részét a Bérbeadó 1995. március 1. napjától kezdődően bérbe adta a Bérlő részére lakás céljára, határozott időre, ameddig Bérbe vevő gyermekorvosi feladatokat lát el a településen, az Önkormányzattal fennálló jogviszony keretében. A bérbeadás a fennálló jogviszonyra tekintettel költség alapon került meghatározásra.

2020. március 1-jétől az ingatlanon lévő épületben elhelyezkedő orvosi rendelő helyiségek megüresedtek, és Bérbe vevő jelezte igényét a bérbe vételükre. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Lakásrendelet) 38. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mivel Bérbe vevő gyermekorvosi feladatai ellátásának keretében a korábbiakban is bérbe vette a helyiségeket, indokolt továbbra is biztosítani számára a bérlést.

Mindezekre tekintettel a fennálló lakásbérleti szerződés felülvizsgálata, valamint az egykori rendelőhelyiségekre vonatkozó helyiségbérleti szerződés összhangjának megteremtése szükséges, ezért felek a következőkben állapodnak meg:

 1. A bérlemény összkomfortos 127,43 m2 alapterületű lakó részét Bérbe adó határozott időre bérbe adja Bérbe vevő részére lakás céljára, ameddig Bérbe vevő gyermekorvosi feladatokat lát el a településen, az Önkormányzattal fennálló jogviszony keretében, de legfeljebb jelen szerződés hatályba lépésétől számított 5 évre.
 2. A bérlemény 196,67 m2 alapterületű szuterén és pince szinten elhelyezkedő helyiségeit, valamint az e és 3. pontban foglalt épület területét is magában foglaló mindösszesen 1190,72 m2 (+/- 5m2) alapterületű, a jelen szerződés mellékletét képező rajzon szereplő ingatlant határozott időre, bérbe adja Bérbe vevő részére, ameddig Bérbe vevő gyermekorvosi feladatokat lát el a településen, az Önkormányzattal fennálló jogviszony keretében, de legfeljebb jelen szerződés hatályba lépésétől számított 5 évre.

Az ingatlan birtokbaadásának rögzítése 2020. szeptember 1. napjával történik meg, melyről külön jegyzőkönyvet vesznek fel a felek, ahol a közüzemi mérőórák (víz, villany) állása rögzítésre kerülnek, azzal, hogy Bérbe vevő a teljes bérlemény vonatkozásában a mérőóraállások alapján a közüzemi költségeket 2020. március 1-jétől fizeti meg a 9. pont rendelkezései szerint.

 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlemény 3. pontban rögzített részének használatáért a Bérlő – a Lakásrendelet 35.§ (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt, költség alapon történő lakás bérbeadására vonatkozóan megállapított 590.-Ft/m2 bérleti díjat, azaz havi 75 185.- Ft, azaz hetvenötezer-száznyolcvanöt forint összeget köteles megfizetni a Bérbeadó részére. A bérleti díj tekintetében a Bérbe adó kijelenti, hogy nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá, így az bruttó bérleti díjnak tekintendő. Bérlő a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A felek kaució megfizetését nem kötik ki, tekintettel a 1995. március 1. napjától fennálló lakásbérletre.
 2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlemény 4. pontban rögzített részének használatáért a Bérlő – a Lakásrendelet 3. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 7. § (1) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján eljárva havi 116 035.- Ft, azaz száztizenhatezer- harmincöt forint összeget köteles megfizetni Bérbe adó részére. A bérleti díj tekintetében a Bérbe adó kijelenti, hogy nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá, így az bruttó bérleti díjnak tekintendő. Bérlő a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Bérbe vevő a Lakásrendelet 41. § (3) bekezdése alapján 3 havi kaució megfizetésére köteles.
 3. Bérlő a bérleti díjat előre esedékesen jelen szerződés alapján, minden hó 15. napjáig köteles Bérbeadó részére megfizetni átutalással, az általa kiállított számlán megjelölt bankszámlaszámra.
 4. A szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó a 3. pontban megjelölt bérleti díj helyiségkategóriája és komfortfokozatára vonatkozó mértékét évente helyi rendeletben állapítja meg. A rendeletmódosításból adódó bérleti díjváltozásról a Bérbeadó Bérbe vevőt értesíteni köteles. Bérbeadó az önkormányzati rendelet szerinti díjat számlázza annak hatályosulása után. A díjváltozás külön szerződésmódosítást nem igényel.
 5. A bérleti jogviszony időtartama alatt a rendelkezésre álló közművek közüzemi költségeit (különösen: víz, villany, gáz) Bérbe vevő köteles viselni oly módon, hogy a költségeket számla alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg. A közüzemi szolgáltatók felé történő fizető fél változás bejelentéséről a Bérbe vevő, a szerződés aláírását követő 30 napon belül gondoskodik.
 6. Bérbe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt rendeltetésszerűen használja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben Bérbe vevő a bérleményben megállapíthatóan kárt okoz Bérbeadó kártérítési igénnyel léphet fel.
 7. Bérbe vevő köteles a bérleményhez tartozó telekrészt rendben tartani (gyommentesítés, hó eltakarítás), illetve az ingatlan előtti járdát az időjárási viszonyoknak megfelelően tisztán tartani.
 8. A Bérbe vevő nem tart igényt a jelen szerződés mellékletét képező rajzon leválasztott az 1190,72 m2 (+/- 5 m2) alapterületen felüli ingatlanrész használatára, tudomásul veszi, hogy azt az önkormányzat vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet kezeli, és szükség esetén biztosítja Bérbeadó vagy megbízottja részére az oda való bejutást.
 9. Bérbe vevő köteles gondoskodni a bérlemény ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról. Ezek szükséges pótlásáról, illetve cseréjéről a Bérbeadó köteles gondoskodni.
 10. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy a bérleményben bármilyen átalakítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet, ezért a birtokbaadáskor fényképes dokumentáció készül a Bérlemény birtokbaadáskori állapotáról.
 11. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó a bérleményt a szerződés mellékletét képező birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át.
 12. Bérbeadó és Bérbe vevő megállapodnak, figyelemmel a Lakásrendelet 24. § (6) bekezdésére is, hogy a jelen szerződés bármelyik fél részéről 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható.
 13. Bérbe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéses rendelkezések vonatkozásában az aláírást követő 8 napon belül közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, melynek egy példányát átadja a Bérbeadó részére.
 14. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy Bérlő Képviselő-testülete 160/2020. (VI. 30.) határozatával értékesítésre jelölte ki az általa jelen szerződéssel bérbe vett bérleményt, és erre tekintettel az érdeklődők számára előzetesen egyeztetett időpontban biztosítja a bérlemény megtekintését, továbbá a bérlemény sikeres értékesítése esetén a 16. pontban foglaltak betartásával a bérlemény birtokát a megjelölt időpontban visszaadja Bérbeadó részére, a 15. pontban foglaltaknak megfelelően.
 15. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) rendelkezéseivel összhangban a Bérbeadó a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha
 1. a Bérbe vevő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,
 2. a Bérbe vevő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti (ha a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet),
 3. a Bérbe vevő vagy a vele együttlakó személyek az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak (ha a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a magatartás megszüntetésére vagy megismétléséről való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.),
 4. a Bérbe vevő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, illetőleg a területet rongálják vagy rendeltetésükkel ellentétesen használják.
 5. a Bérbe vevő 60 napot meghaladó lejárt határidejű tartozása esetén a Bérbeadó – a végrehajtási intézkedések megtétele mellett – a bérleti jogviszonyt felmondja,
 6. a Bérbe vevő 17. pontban foglalt kötelezettségének az ott megjelölt határidőig nem tesz eleget.

A felmondás az a) és b) pont esetében az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára, valamint a c) és d) pont esetében a hónap utolsó napjára szólhat.

 1. Bérbe vevő vállalja, hogy a szerződés megszűnésekor a bérleményt az átadáskor rögzített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, illetve a Bérbeadó által biztosított, műszaki eszközöket működőképes állapotban adja vissza.
 2. A bérleti jogviszony megszűnésének napjától a Bérbe vevő sem elhelyezési, sem kártérítési igényt nem érvényesíthet.
 3. Kézbesítési szabályok: A felek egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak a jelen szerződésben megjelölt székhelyükre/lakhelyükre. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
 4. Amennyiben Bérbe vevő a jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, úgy a mindenkor hatályos Lakásrendeletben meghatározott lakáshasználati díjat köteles megfizetni a Bérbeadó részére mindaddig, amíg a bérleményt vissza nem szolgáltatja.
 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvényben, a Polgári Törvénykönyvben és a Lakásrendeletben foglaltak az irányadóak.

Jelen szerződés nyolc (8) egymással megegyező példányban készült, amelyet szerződő felek, mint akaratukkal  megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Martonvásár, 2020. …………… „…”.

 

Bérbeadó részéről                                                                         Bérbe vevő részéről

 

 

Dr. Szabó Tibor                                                                           Dr. Jellinek Kinga

polgármester

 

 

 

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző: