Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

233/2020. (9. 29.) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekről, pótbefizetési kötelezettségről, önkormányzati feladatok ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

233/2020. (IX.29.) határozata

az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekről, pótbefizetési kötelezettségről, önkormányzati feladatok ellátásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Beolvadó társaság), valamint a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Átvevő társaság) Alapítója elhatározza,

  • hogy a Jogutód Társaság Alapítójának a kizárólagos hatáskörébe utalja azon szerződések megkötését, amelyek értéke meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot azzal, hogy jelen határozatban rögzített értékhatár a törzstőke 20%-ban korábban meghatározott értékhatár helyébe lép;
  • hogy a Jogutód Társaság Alapítója jogosult a veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A pótbefizetési kötelezettség előírására évente egy alkalommal kerülhet sor, és nem haladhatja meg naptári évente a 20.000.000, - Ft-ot, azaz húszmillió forintot;
  • hogy a Jogutód Társaság Alapító Okiratának 6.6 pontját az alábbiakkal egészíti ki:

A fentieken túlmenően a Társaság a Mötv. – 13. § (1) bekezdés 2., 5., 9., 11., 12., 18. és 19. pontjaiban meghatározott az alábbi önkormányzati feladatok megvalósítását végzi Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületével kötött közszolgáltatási szerződések alapján:

  • településüzemeltetés körében különösen: köztemető kialakítása, fenntartása; közvilágításról való gondoskodás; helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása; közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
  • környezet egészségügy és hulladékgazdálkodás körében: települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáló irtás az önkormányzati fenntartású területeken
  • közreműködés a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás körében
  • a lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés
  • közreműködés a honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és helyi közfoglalkoztatás feladataiban
  • a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
  • helyi közösségi közlekedés biztosítása

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 01. 01