Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

218/2020. (9. 1.) Megállapodás megkötéséről fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

218/2020. (IX.1.) határozata

megállapodás megkötéséről fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi alapellátás körében fogorvosi feladatok ellátására szolgáló fogorvosi rendelőhelyiség használatáról és az ahhoz kapcsolódó költségek megosztásáról megállapodást köt Tordas Község Önkormányzatával és az üzemeltetést végző Martongazda Nonprofit Kft-vel jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2025.09.01., de legfeljebb szerződéskötéstől számított öt év


 

218/2020. (IX.1.) határozat melléklete:

 

 

MEGÁLLAPODÁS

FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám: 15727433-2-07; képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester), továbbiakban: Bérbeadó,

 

másrészről Tordas Község Önkormányzata (2463 Tordas, Szabadság út 87.; törzsszám: 363091; adószám: 15363097-2-07; képviseli: Juhász Csaba polgármester), továbbiakban: Bérlő

 

harmadrészről Martongazda Nonprofit Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószám: 22717728-2-07 ; képviseli: Tóth Balázs Károly ügyvezető), továbbiakban: Ingatlan-üzemeltető

 

között a fogorvosi alapellátás biztosításának a tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

 1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő a fogorvosi feladatok ellátásához szükséges, Bérbeadó és Bérlő közös költségviselésével érintett összesen 34,87 m2 helyiségeket. A bérlet tárgyát képező ingatlan címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1/A.
 2. A Bérlő a fogászati alapellátási kötelezettségét a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft., székhelye: 5712 Szabadkígyós, Iskola utca 4/2.); fióktelep: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1/A. .; adószáma: 26248008-1-04; képviseli: dr. Berczi Dániel ügyvezető) megkötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. A fogorvosi tevékenységet a Tordas község területén állandó lakcímmel rendelkezők jogosultak igénybe venni. A szerződésben foglaltakat a BERCZI-DENT Kft. tordasi feladatellátásához kapcsolódóan kell alkalmazni.
 3. A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező helyiségeket, jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban biztosítja. A Bérlő és a Bérbeadó megállapodik abban, hogy a bérlemény használatával kapcsolatban felmerült, a felek által egyeztetett és elfogadott költséget, az ellátás során keletkező veszélyes hulladék ártalmatlanításának költségét, a gáz és villamos energia költségét, valamint a közmű és kommunális szolgáltatások (ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás) költségét, a takarítás és a takarítószerek költségét, a karbantartási és állagmegóvási kiadások, kötelező  költségét 30%-ban a Bérlő, 70%-ban a Bérbeadó egymás között megosztja és viseli. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetési költségek Ingatlan-üzemeltető részéről előzetesen megfinanszírozott, és Bérbeadó és Bérlő közös költségviselésével terhelt részét a jelen pont szerinti megosztásnak megfelelően havonta utólag, a jelen szerződés 1. számú melléklete szerint átalánydíj formájában számlázza ki Bérlő részére. Az 1. számú mellékletben foglalt díjszabás a 2020. évre vonatkozóan került megállapításra, és azt a Felek minden naptári évre vonatkozóan minden tárgyév január 31-ig ismételten megállapítják.
 4. A Felek között a bérlemény használatával kapcsolatban felmerült költségek elszámolására (a számlák másolatainak csatolásával) havonta utólag kerül sor, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig. A fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó számlát – a veszélyes hulladék ártalmatlanítására vonatkozó költség kivételével, melyet Bérbeadó számláz tovább – az Ingatlan-üzemeltető állítja ki és a Bérlő azt 15 napon belül kiegyenlíti. Amennyiben rendkívüli, és Bérlőt, valamint Bérbeadót közösen terhelő esemény következik be, és ehhez szolgáltatót kell igénybe vennie, úgy a szolgáltató által kiállított számla összege kerül megosztásra a jelen szerződés 3. pontja szerint. Ebben az esetben a karbantartást végző szolgáltató által kiállított számla másolatban csatolásra kerül a jelen pont szerinti havi elszámoláshoz.
 5. Megállapodás megszűnése:
 1. határozott idő, azaz öt év elteltével, vagy
 2. a Bérlő és a BERCZI-DENT Kft. között megkötött feladat-ellátási szerződés megszűnésével egyidejűleg,

kivéve, ha a Felek azt közös akarattal meg nem hosszabbítják.

 1. Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban foglalt költségeket 2020. március 1-jétől fizeti Bérbevevő, melyre vonatkozóan a számlát a jelen szerződés aláírását követő hónap számlájával együtt állítja ki Ingatlan-üzemeltető és Bérbeadó.
 2. Felek között a 2019. április 1-jén létrejött – a 2462 Martonvásár, Budai út 27. feladat-ellátási helyre kötött – szerződés, jelen szerződés aláírásának napján hatályát veszti.
 3. A Felek között a megállapodásból eredő jogvita eldöntésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.
 4. Jelen megállapodást Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2020. (…….) határozatával, Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/2020. (IX.1.) határozatával előzetesen jóváhagyta. Jelen megállapodás kizárólag közös akarattal és írásban módosítható.

 

Felek jelen megállapodást átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Martonvásár, 2020. ………………

 

 

 

                Dr. Szabó Tibor                                                                                           Juhász Csaba

  Martonvásár Város polgármestere                                                                Tordas Község polgármestere

                     Bérbeadó                                                                                                      Bérlő

 

………………………..

ügyvezető

Martongazda Nonprofit Kft.

1. sz melléklet a MEGÁLLAPODÁS FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

 

 

 

 

Martongazda szolgáltatási díj tartalma a Berczi-Dent Kft felé

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás szerződés szerinti nettó összege Ft/hó

Szolgáltatás szerződés szerinti bruttó összege Ft/hó

takarítás foglalkoztatási költsége

takarítás átalány díja

10 000

12 700

karbantartó foglalkoztatási költsége

karbantartás átalány díja

3 500

4 445

fenntartási anyag

épület üzemeltetés havi átalány díja

5 000

6 350

tisztítószer, szaniter áru

 

18 500

23 495

időszaki kazánellenőrzés

 

 

 

belépőszőnyeg

 

 

 

tűz- és gázjelző rendszer távfelügyelete

 

 

 

tűzvédelmi szolgáltatás

 

 

 

kéményseprés

 

 

 

szemétszállítás

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Helyiség neve

Terület

B. Önkormányzati költségviselés mellett Berczi-Dent Kft által használt terület

9

Váró (fogorvos)

20,25

 

13

Röntgen

6,28

 

14

Előtér (fogorvos)

5

 

15

Mosdó (fogorvos)

3,34

Költségosztási terület

 

 

34,87

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezsiköltség megosztása (arány számítása)

Önkormányzatok közös finanszírozású fogászati területe

Teljes terület

 

m2

34,87

512,49

 

%

6,80%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati finanszírozású fogászati terület teljes területhez viszonyított aránya (6,80% megosztása)

Martonvásári Önkormányzat teherviselése 34,87m2 70%-a

Tordasi Önkormányzat teherviselése 34,87m2 30%-a

 

m2

22,665

12,204

 

%

4,76%

2,04%