Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

215/2020. (9. 1.) Egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás üzemeltetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

215/2020. (IX. 1.) határozata

egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés megkötéséről

az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel

martonvásári elektromos autó töltőállomás üzemeltetéséről

215/2020. (IX.1.) határozat melléklete:

 

„EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

 

amely létrejött egyrészről a(z)

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

törzsszám:                                                      ………………

adószám:                                                        ………………

bankszámlaszám:                               ………………

képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Használatba adó (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Használatba adó)

 

másrészről az

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.

statisztikai számjele: 25539431-7112-572-01           

adószáma: 25539431-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-281052

képviseli: Balogh Szabolcs ügyvezető és Orgovány Ferenc ügyvezető együttesen

mint Használatba vevő (a továbbiakban: e-Mobi vagy Használó)

 

(a továbbiakban külön-külön: „Fél” együtt: „Felek”, vagy „Szerződő Felek”) között a mai napon, az alábbiak szerint:

 

 1. Preambulum:
 1. Felek rögzítik, hogy közöttük EMT-60/2018. számon 2018.10.12. napján Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: „Együttműködési megállapodás”) jött létre, amelynek rendelkezéseit Felek egyezően a jelen Szerződésmódosítással (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „jelen szerződés”) módosítják. Amennyiben a jelen Szerződés kimondottan eltérően nem rendelkezik, a jelen Szerződésmódosításban foglaltak az irányadóak. Az Együttműködési megállapodás alapján kiadott engedélyek, nyilatkozatok hatályát a jelen Szerződés nem érinti.
 2. Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes közfeladatokat - az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló 443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 1. §-ában foglaltak alapján – továbbra is az e-Mobi látja el, amely 2019. november 15. napjával az MVM Csoportba tartozó, 100%-os állami tulajdonú leányvállalat.
 3. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötésére kifejezetten az e-Mobi meghatározott közfeladatai – a Korm. Rendelet 2. § a) pontja szerinti országos átjárhatóság biztosítása, elektromos járművek feltöltésére szolgáló töltőinfrastruktúra kiépítése, valamint ehhez kapcsolódóan a 2/A. § szerint az általa kiépített töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartásáért és üzemeltetéséért – zavartalan ellátására tekintettel került sor.
 4. Az Önkormányzat támogatja a közigazgatási területén az elektromos gépjárművek elterjedését és széles körű használatát és az átmenő forgalom töltési lehetőségének biztosítását, ezáltal a település gépjármű forgalma széndioxid kibocsátásának csökkentését célozza.
 5. Felek rögzítik, hogy az e-Mobi Nonprofit Kft. az Együttműködési megállapodásban rögzített elektromos töltőoszlop(ok) telepítését az Önkormányzat területén elvégezte, azokat a jelen Szerződés 11. pontjában foglalt táblázatban meghatározott nappal üzembe helyezte és 2020. április 30. napjáig ingyenesen működtette.
 6. A Felek egyezően kijelentik, hogy a töltőoszlopokon 2020. május 1. napjától visszterhes elektromobilitás szolgáltatás került bevezetésre, ezért a Felek közti 1. pontban hivatkozott ingyenes Együttműködési megállapodás módosítása szükséges.
 7. Felek rögzítik, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45/B. § 2. pontjában foglaltakkal összhangban a megfelelő hatósági engedélyek birtokában nyújtott elektromobilitás szolgáltatás során az elektromos meghajtású gépjármű villamosenergia-tárolójának nyilvános elektromos töltőberendezésen történő töltésére kerül sor, ezért az elektromos gépjármű töltő berendezést üzemanyag töltő állomásnak nem lehet tekinteni.
 8. A Felek a jelen Szerződéssel az Ingatlan hasznosítására vonatkozóan, atipikus szerződést kötnek. A Felek a jelen jogviszony tekintetében - az Nvtv. 11. § (17) bekezdés b) pontjára tekintettel - versenyeztetés mellőzésével élnek.
 9.  Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése az Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. ( IV.27.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése és a 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletének 3. § (4) bekezdése (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) által támasztott követelményekkel összhangban van.

 

 1. Jelen szerződés tárgya
 1. Az e-Mobi Nonprofit Kft. a 12. pontban meghatározottak figyelembe vételével Töltőberendezéseket (a továbbiakban: Töltőberendezés vagy Gépjármű töltő) üzemeltet az Önkormányzat tulajdonát képező közterülete(ke)n.
 2. Felek megállapodnak, hogy Önkormányzat Használatba adja, e-Mobi pedig használatba veszi az alábbi táblázatban meghatározott helyszíne(ke)n található közterületi ingatlan(ok) Megállapodás 1. sz. mellékletét képező vázrajzon feltüntetett részét (a továbbiakban: Ingatlan vagy Ingatlanok) olyan mértékben, amilyen mértékben azt a Töltőberendezés(ek) elfoglalja vagy elfoglalják. Felek rögzítik, hogy amennyiben a valós Töltőberendezés eltér az Együttműködési szerződésben meghatározott tervektől, a vázrajz módosításra kerül és a jelen Szerződés 1/A mellékletét képezi. 

 

 

Ssz.

Cím (ir.sz., város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Szélességi és hosszúsági koordináták

Ingatlan igénybevételének mértéke (m2)

 

Átadás időpontja

1.

2462 Martonvásár, Kodály Zoltán utca

177 hrsz.

 

 

1 négyzetméter

2020.05.01.

             

 

 1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Gépjármű töltő(k) szolgáltatásai igénybe vételéhez szükséges parkolóhely(ek) nem képezi(k) jelen Szerződés tárgyát, ezek hasznosítása Önkormányzat kompetenciájába tartozik. Önkormányzat a Gépjármű töltők karbantartásához, műszaki hibaelhárításához szükséges mértékben és ideig a Használó vagy az általa megbízott személy számára a karbantartási, szerelési munkálatok elvégzését parkolási díjfizetési kötelezettség nélkül teszi lehetővé.
 2. Felek megállapodnak, hogy a Gépjármű töltőket Használó saját maga vagy közreműködője útján jogosult hasznosítani, hasznait szedni.

 

 1. Használati díj
 1. Használó az 11. pontban meghatározott Ingatlannak az ott feltüntetett, a Töltőberendezés által m2-ben kifejezett része igénybevétele után a jelen szerződés hatálya alatt használati díj fizetésére nem köteles.
 2.  Használó minden naptári év február 28. napjáig köteles Önkormányzattal írásban közölni a Létesítmény fogyasztásmérő berendezése által mért éves kWh villamos energia felhasználást, aki ennek alapján 60 napon belül jogosult felülvizsgálni az önkormányzati vagyon ingyenes hasznosítására vonatkozó döntését.

 

 1. Szerződés hatálya
 1. A jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltakat a Felek 2020. május 1. napjától alkalmazzák lép hatályba és az Együttműködési szerződésben rögzítettektől eltérően határozatlan időre érvényes, azzal, hogy 11. pontban meghatározott legutolsó „Átadási időpont”-tól számított 5 évig – a Töltőberendezések támogatási szerződéseire tekintettel – rendes felmondással megszüntetni nem lehet. A Felek jogosultak az Együttműködési szerződést annak hatályba lépésétől számított 3 évente felülvizsgálni.

 

 1. Kapcsolattartók
 1. Felek a jelen Szerződésből eredő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

 

Önkormányzat részéről:

Név és titulus: Horváth Bálint alpolgármester

Telefon: 06 20 941 8256

e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu

 

e-Mobi részéről:

Név és titulus:

Telefon:

e-mail:

 

Az e-Mobi tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló részletes Adatkezelési Tájékoztatót a www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok elérhetőségen tekintheti meg az Önkormányzat és jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartói, Közreműködői. Az Önkormányzat erről köteles a jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartóját/kapcsolattartóit/Közreműködőjét tájékoztatni és meggyőződni arról, hogy ezen érintett természetes személy(ek) a fenti dokumentumot elolvasta/elolvasták.

 

 1. Vegyes rendelkezések
 1. Használó vállalja, hogy az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdésével összhangban a türelmi idő hosszát a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeiben 15 percben limitálja és a türelmi időt meghaladó jogosulatlan parkolást perc alapú díjfizetéssel köteles szankcionálni. Használó kijelenti, hogy az e szankciós díjtétel bevezetéséhez szükséges IT fejlesztést és ÁSZF módosítást a szerződéskötést követő 6 hónapon belül elvégzi.
 2. Használó kijelenti, hogy az Ingatlan(oka)t közfeladata ellátása céljából, annak ellátásához szükséges mértékben veszi igénybe az Nvtv. 11. § (13) bekezdése és a Korm. Rendelet 2.§ a) pontja és a 2/A. § rendelkezéseivel összhangban. Használó kijelenti a Korm. Rendeletben meghatározott feladat ellátása kapcsán, hogy az ezen közfeladatokhoz kapcsolódó hasznosításon kívül – ideértve különösen a Töltők üzemeltetési jogának és / vagy a töltési szolgáltatás jogának átengedéséből származó hasznosítást - semmilyen formában nem hasznosítja a tárgyi jogviszony keretében használatba kapott Ingatlan(oka)t. Használó az Ingatlan(ok) továbbhasznosítására nem jogosult, azonban a Töltőberendezések fenntartására, üzemeltetésére külön szerződést köthet harmadik személlyel vagy személyekkel.
 3. Használó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint a 11. § (10) bekezdésében rögzítetteknek megfelel, azaz átlátható szervezetnek minősül.
 4. Használó jelen szerződés aláírásával – hivatkozva az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglaltakra – vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 1. Jelen szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
 2. A Felek rögzítik, hogy a tervezett igénybevétel nem vezethet a közterület állagának romlásához, a közúti forgalom biztonságának sérelméhez vagy veszélyeztetéséhez, továbbá az igénybevétel nem akadályozhatja az Önkormányzat fenntartási, üzemeltetési, karbantartási és egyéb feladatainak ellátását és az adott közúti szakaszhoz kapcsolódó hálózatfejlesztési és korszerűsítési tervek, programok végrehajtását. Önkormányzat a töltőhasználattal összefüggő szabályok megsértését jogosult szankcionálni.
 3. Önkormányzat kijelenti, hogy a Gépjármű töltőberendezéshez közvetlenül kapcsolódó parkolóhely hasznosítását, állagmegóvását, karbantartását, tisztítását saját hatáskörben elvégzi.
 4. A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan az Önkormányzat tulajdonát, míg a Gépjármű töltő berendezés(ek) Használó tulajdonát képezi(k), az(oka)t saját eszközként könyveiben tartja nyilván.
 5. A Felek megállapodnak abban, hogy Gépjárműtöltő berendezés(ek)et a Használó saját költségén, saját felelősségére és kockázatára tartja fenn és üzemelteti, a működési engedélyét köteles a jelen szerződés hatálya alatt fenntartani, vagy más módon – alvállalkozó útján - biztosítani a Töltőberendezés(ek) publikus üzemeltetését és azokon történő elektromobilitás szolgáltatás nyújtást.
 6. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul a Töltőberendezéssel kapcsolatos teljes körű hatósági és közmű engedélyezési eljárások lefolytatásához valamint hálózati munkák elvégzéséhez mind a Gépjármű töltőberendezés létesítésekor, mind pedig azt követően.
 7. Használó köteles a jelen szerződés 11. pontjában meghatározott Ingatlan(oka)t és annak/azok megközelítését lehetővé tévő parkolóhelye(ek)t rendeltetésszerűen használni, és megtéríteni minden olyan kárt az Önkormányzatnak, illetve harmadik személynek, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered. Használó az esetleges átalakítási/kivitelezési munkálatokhoz szükséges mértékben az Ingatlanokon ideiglenesen átalakítást (ideértve pld. útburkolat megbontást, az útburkolati jel felfestését) saját költségére elvégezheti, azonban a kivitelezési munkálatok során a rendeltetésszerű használathoz szükséges állapot helyreállítására köteles.
 8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Töltőberendezések tulajdonjoga harmadik személy részére átruházásra kerül, úgy – az alábbi kivétellel - jelen szerződés megszűnik. Nem minősül a fentiek szerinti tulajdonjog átruházásnak, ha a jelen szerződésben meghatározásra került közfeladat átadásával vagy jogutódlással kerül harmadik személyhez a Töltőberendezések tulajdonjoga, és az Ingatlan(ok) vonatkozásában a Vtv. szerinti versenyeztetés mellőzési okok a harmadik személlyel szemben is fennáll(nak).
 9. Jelen szerződés megszűnése esetén – a Felek ettől eltérő megállapodása hiányában - Használó köteles az eredeti állapotot helyreállítani a Töltő(k) által elfoglalt ingatlanrész(ek) vonatkozásában.
 10. Önkormányzat a jelen szerződés teljes hatálya alatt lehetővé teszi a Töltőberendezés ügyfélforgalom számára, annak igénybe vétele céljából történő megközelítését.
 11. Azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak kizárólag súlyos szerződésszegés, avagy jogszabály kötelező, mérlegelést nem engedő előírása esetén van helye.
 12. A jelen szerződésre az Nvtv., az Önkormányzati rendeletek, valamint az elektromobilitásra vonatkozó jogszabályok – különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X.22.) Korm. rendelet – rendelkezéseit kell alkalmazni.
 13. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelenné, vagy hatálytalanná válik, vagy annak minősül, a szerződés többi, egyéb rendelkezése ettől függetlenül érvényben és hatályban marad.
 14. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít. A Használó nem terhelheti meg semmiféle módon az Ingatlant.

 

Jelen szerződést a Felek 3 eredeti példányban írják alá. A szerződés 1 eredeti példánya a Használót, 2 eredeti példánya pedig az Önkormányzatot illeti meg.

 

 

 

 

A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.

 

 

 

 

Kelt: ………….., 2020. ………. hó … napján

 

 

 

Kelt Budapest, 2020. ………. hó … napján

 

 

_____________________________________

Önkormányzat

képviseli:

……….

_____________________________________

e-Mobi Nonprofit Kft.

képviseli:

Balogh Szabolcs ügyvezető és

Orgovány Ferenc ügyvezető

 

  

 

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elektromobilitás helyi fejlesztése, szélesebb körű elterjesztése és hosszútávú biztosítása érdekében – 166/2018. (IX.25.) határozatával is összhangban - ingyenesen 2020.05.01. napi hatállyal határozatlan ideig a továbbiakban is együttműködik az e-Mobi Nonprofit Kft-vel az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 177 hrsz-ú ingatlanon (Kodály Zoltán utca) kialakított töltőoszlopoknak az üzemeltetése érdekében közhasznosítási céllal.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglalt együttműködés és ingyenes területhasználat megvalósításához kapcsolódó, a határozat melléklete szerinti szerződést – illetőleg amennyiben annak nem érdemi pontosítása szükséges az egyeztetések során, utólagos tájékoztatás mellett - aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – folyamatos

2. pont - 2020.09.30.