Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

214/2020. (9. 1.) A Martonvásár, belterület 677 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

214/2020. (IX.1.) határozata

a Martonvásár, belterület 677 helyrajzi számú ingatlant

a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra,

illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy - a 2020.07.09. napi tulajdoni lap alapján tudomására jutott, valamint dr. Bercziné dr. Fazekas Olga százhalombattai ügyvéd által ellenjegyzett és nyilatkozattételre történő felhívás nélkül az Eladó által megküldött Érden, 2020.03.19. napján az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog megsértésével kötött, és Százhalombattán, 2020.05.06. napján módosított, a jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben és módosításában, eladási ajánlatban foglaltakat megismerve - jelen jogügylettel kapcsolatban a Martonvásár, 677 helyrajzi számú (természetben: 2462 Martonvásár, Szabadság utca 9-1. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan tekintetében az Önkormányzatot a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.1. pontjának 7. sorszámában (a továbbiakban: HÉSZ melléklete) foglaltak alapján - a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:226. § (3) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. §-ában foglaltakra tekintettel - megillető elővásárlási joggal nem kíván élni.

 

2) A Képviselő-testület – a HÉSZ mellékletével összhangban - a Martonvásár, 677 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosváltozást követően is fenntartja elővásárlási jogát, és egyben felkéri a polgármestert, hogy annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont – polgármester

                                                                       2. pont -  polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – 2020. szeptember 30.