Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

211/2020. (9. 1.) A MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

211/2020. (IX.1.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a MartonSport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának módosítása tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

 

1. A Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratának 16.2.1. pontját 2020. szeptember 2. napjától az alábbiak szerint módosítja:

 

„(Varga Szabolcs

                    anyja születési neve: Szalai Ilona

                    2462 Martonvásár, Széchenyi út 33. sz. alatti lakos

                    jogviszony tartama: határozatlan

 

                    Csapó Tamás

                    anyja születési neve: Krébesz Julianna

                    1121 Budapest, Eötvös út 35 alatti lakos

                    jogviszony tartama: határozott

                    jogviszony vége:2020. szeptember 1.

 

                    Mundi András

                    anyja születési neve: Nagy Jolán

                    2462 Martonvásár, Széchenyi I. u. 150. sz. alatti lakos

                    jogviszony tartalma: határozatlan

 

                    Bártol Botond

                    anyja születési neve: Gellér Lenke

                    2462 Martonvásár, Sporttelep u. 19. sz. alatti lakos

                    jogviszony tartalma: határozatlan

 

II.

A Képviselő-testület a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratát - az I. pontban foglaltalt módosítások figyelembevételével - a határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratban foglalt tartalommal jóváhagyja.

 

III.

1.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

2.       A Képviselő-testület felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához szükség szerint az új változásbejegyzési kérelmet – jogi képviselő útján – nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: I-II. pont – folyamatos, III. – azonnal

 


211/2020. (IX.1.) határozat 1. melléklete:

 

A MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

 – a 2020. … …. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben, melyet a dőlt, vastag betűs szedés jelöl –

 

Az Alapító a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása céljából a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.         A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:

 

            MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

            (továbbiakban: Társaság)

 

            A cég rövidített elnevezése:

 

            MartonSport Nonprofit Kft.

 

2.         A Társaság székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

            A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

 

3.          A cég e-mail elérhetősége, elektronikus kézbesítési címe: martonsport@martonvasar.hu

 

4.          A Társaság honlapja: www.martonsport.hu

 

5.         A Társaság tagja – alapítója -:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye:                                                      2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

Törzskönyvi azonosító száma (PIR):              727431

Adószáma:                                                     15727433-2-07

Képviselője:                                                    Dr. Szabó Tibor polgármester              

Anyja születési neve:                                      Katona-Hlaszták Rozália

 

6.         A Társaság tevékenységi köre:

           

6.1.       Főtevékenység:                               93.19’08 Egyéb sporttevékenység

                                                                        (közhasznú tevékenység)

 

6.2.       Egyéb tevékenységi körök:           

 

             6.2.1.       Közhasznú tevékenységek:

41.10’08         Épületépítési projekt szervezése

93.11’08         Sportlétesítmény működtetése

93.13’08         Testedzési szolgáltatás

93.29’08         M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

85.51’08         Sport-, szabadidős képzés

68.20’08        Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

81.10’08        Építményüzemeltetés

85.59’08        M.n.s. egyéb oktatás

85.60’08        Oktatást kiegészítő tevékenység

91.01’08        Könyvtári, levéltári tevékenység

                      mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                                                           082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

                                                                                                                           082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

                                                                                                                           082044 Könyvtári szolgáltatások

                      A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

91.02’08        Múzeumi tevékenység

                      mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                                                           082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

                                                                                                                           082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

                                                                                                                           082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

                                                                                                                           082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

                                                                                                                           A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

93.29’08        M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

94.99’08        M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

                      melyek megfelelnek a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 5/2019. (XII. 7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                      082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

                      082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

                      82093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

                      082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

                      086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

                      A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit.

                        

 

                         6.2.2.       Üzletszerű gazdasági tevékenységek:

 

32.30’08         Sportszergyártás

47.64’08         Sportszer-kiskereskedelem

55.90’08         Egyéb szálláshely- szolgáltatás

56.10’08         Éttermi-, mozgó vendéglátás

56.30’08         Italszolgáltatás

77.21’08        Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése

81.30’08        Zöldterület-kezelés

82.30’08        Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99’08        M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

86.90’08        Egyéb humán-egészségügyi ellátás

90.01’08        Előadó- művészet

90.02’08        Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység

90.04’08        Művészeti létesítmények működtetése

95.29’08        Egyéb személyi-, háztartási cikk javítás

5621’08          Rendezvényi étkeztetés

5629’08          Egyéb vendéglátás

6810’08          Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

7021’08          PR, kommunikáció

7022’08          Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8299’08          M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

 

6.3.          A Társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

 

6.4.          A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja.

 

                A Társaság tagjai kijelentik, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll.

 

6.5.          A Társaság tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként, közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

 

                A Társaság célja szerinti besorolása: sporttevékenység.

 

                A Társaság vállalja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.-ben meghatározott közhasznúsági feltételek teljesítését.

 

6.6.          A Társaság a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(2) és (6) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati feladatot részben ellátja, illetőleg annak ellátásában közreműködik, továbbá ezen önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan az Mötv. 108. §-a alapján működteti Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló sportlétesítményeket az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

                            A Társaság továbbá az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti kötelező önkormányzati feladatok (a 76. § (1), és 77. § (1) bekezdés alapján: a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, valamint a 64. § (1) bekezdés alapján: a Martonvásári Városi Könyvtár működtetése), továbbá (a 39. § (1) bekezdés alapján: a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény működtetéséhez kapcsolódó) önként vállalt önkormányzati feladatok, kulturális szolgáltatások és az átadott intézmény működtetésének megvalósításában működik közre az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

                            Martonvásár Város Önkormányzata a fenti, számára jogszabályban megállapított kötelező közfeladatokat (melyek megszervezése és működési feltételeinek biztosítása az önkormányzat számára kötelező feladat) a Társasággal létrejött közszolgáltatási szerződés alapján, a Társaság útján látja el.

 

6.7.          A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 6.1. és 6.2.1. pontjában foglaltak szerint meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

6.8.       A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

 

6.9.       A Társaság célja a 6.6. pontban nevesített önkormányzati feladatok költséghatékony megvalósítása minden lehetséges anyagi erő, támogatás bevonásával és pályázati lehetőség felhasználásával.

 

7.         A Társaság időtartama és üzleti éve:

 

7.1.      A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

 

7.2.      A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

 

7.3.      A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik. Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat, a cégbejegyzésig azonban a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

 

8.         A Társaság törzstőkéje:

 

A Társaság törzstőkéje 230.900.000,-Ft, azaz kettőszázharmincmillió-kilencszázezer forint, amely teljes egészében készpénzbetétből áll, amely a törzstőke 100 %-a.

 

9.         A tag törzsbetétje és annak rendelkezésre bocsátásának módja:

 

            9.1.      Martonvásár Város Önkormányzata tag törzsbetétje:                              

                                                                                                                                              230.900.000,-Ft, azaz kettőszázharmincmillió-kilencszázezer forint, mely készpénzbetét.

 

9.2.      A Társaság részére a törzstőke rendelkezésre bocsátása módja az alábbi:

 

9.2.1.      900.000.- Ft, azaz kilencszázezer forint törzsbetét összegéből 800.000,-Ft 2014. június 13-napján, a fennmaradó 100.000,-Ft 2015. január 30-napjáig a Társaság pénzintézeti számlájára átutalást nyert.  

 

9.2.2.       Martonvásár Város Önkormányzata a 2015. február 10-i hatályú Alapító Okirat aláírását követő 10 banki napon belül a 2.100.000,- Ft készpénzt a Társaság pénzintézeti számlájára átutalással teljesítette.

 

9.2.3.       Martonvásár Város Önkormányzata a 2015. június 30.-i hatályú törzstőke felemelés elhatározását tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírását követő 10 banki napon belül a 197.900.000,-Ft törzsbetét összegét a Társaság pénzintézeti számlájára átutalással 2015. július 14-napján teljesítette.

 

9.2.4.       Martonvásár Város Önkormányzata törzstőke felemelés elhatározását tartalmazó 151/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi – alapítói – határozat alapján a 30.000.000,-Ft, azaz harmincmillió forint törzsbetét összegét 2016. szeptember 23 -napján átutalással teljesítette a Társaság pénzintézeti számlájára.

10.       Alapítási költségek:

 

Az alapítással kapcsolatos költségeket a Társaság viselte.

 

11.       A Társaság tagja pótbefizetést nem vállal.

 

12.       Az üzletrész átruházása, felosztása, bevonása:

 

12.1.        Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

 

12.2.        Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

 

13.        Az alapítói határozat

 

13.1.        A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

 

13.2.        Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá döntés olyan hitel, kölcsön felvételének, vagy a vagyon olyan mértékű megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja a törzstőke 20 %-át.

 

A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító tag gyakorolja.

 

13.3.        Az Alapító a „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza meg döntéseit.

 

13.4.        Az Alapító Önkormányzat Képviselő-testülete ülése nyilvános, mely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

13.5.        Az Alapító Önkormányzat Képviselő-testülete, mint döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt a Ptk. 3:19. §(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

 

                13.5.1.        kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

 

                13.5.2.        bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,

 

                13.5.3.        nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

13.6.        Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete üléséről az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.

 

                Az Alapító döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban igazolt módon értesíti.

 

13.7.        A Társaság ügyvezetője legalább félévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének, mint a Társaság Alapítójának.

 

14.       Az ügyvezető:

 

14.1.        Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére, azonban a „Polgári Törvénykönyvről”’ szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

 

14.2.        Ügyvezető:

 

  • A Társaság ügyvezetője határozatlan időtartamra:

                           

Tóth Balázs Károly              (anyja születési neve: Bödök Márta, szül. hely, idő: Dunaújváros, 1972. november 8., adóazonosító jel száma: 8386621427, 2462 Martonvásár, Tátra u. 11. sz. alatti lakos)

 

14.3.        Az ügyvezető feladatát munkaviszonyban látja el.

 

14.4.        Az ügyvezető munkáltatói jogkörét az Alapító gyakorolja.

         

14.5.        A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el.

 

                Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére, azonban a Ptk. 3: 188. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

 

                Az ügyvezetővel szemben a Ptk. 3:22. § (1), (4) – (6) bekezdésében, a Ctv. 9/B. § (1)-(2)  és 115. § (1)-(2) bekezdésében s jelen társasági szerződés 14.10. pontjában meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn.

14.6.        A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető a 14.1. pont szerint önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása körében és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az Alapító határozata megállapít.

 

14.7.        A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja.

 

14.8.        Az ügyvezető a Társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül, – s költségtérítésben részesülhet – melyet évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor az Alapító felülvizsgál.

 

14.9.        Az ügyvezető feladata különösen:

  

-     A Társaság szakmai irányítása.

-     A Társaság képviselete.

-     A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása.

-     Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

-     A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé való terjesztése.

-     A Felügyelő Bizottság információkkal történő ellátása

-     A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása.

-     A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.

-     A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése.                 

 

14.10.      Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

 

14.10.1.         Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

14.10.2.         Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

 

14.10.3.         Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztségviselés gyakorlásától eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig.

 

14.10.4.         Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a Társaság.

 

14.10.5.         A gazdasági társaság kényszertörlési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

 

14.10.6.         Nem lehet ügyvezető továbbá:

 

a)            akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

 

b)            aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

 

c)            akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

 

feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

 

14.10.7.         A Társaság, mint közhasznú szervezet ügyvezetőjével szemben fennálló további összeférhetetlenségi szabályok:

 

                      A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 

                      14.10.7.1.         amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását neme egyenlítette ki,

 

                      14.10.7.2.         amellyel szemben az állami adó, és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

 

                      14.10.7.3.         amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bíróságot szabott ki,

 

                      14.10.7.4.         amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.

 

                            14.10.8.         Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

 

14.10.9.         Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

 

14.10.10.       Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

 

14.11.      Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

 

14.12.      Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit a Ptk. határozza meg.

 

15.           A Társaság cégjegyzése:

 

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá, hiteles cégjegyzési címpéldányának megfelelően.

           

16.       Felügyelőbizottság

           

16.1.        A Társaságnál az Alapító 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre.

 

16.2. A Felügyelőbizottság elnökét a tagjai közül maguk választják. Tagjai

               

 

16.2.1.           Felügyelő Bizottság tagjai:

               

                          Lipovics József Tamás

                          anyja születési neve: Süle Edit

                          2462 Martonvásár, Teleki Pál u. 3. sz. alatti lakos

                          jogviszony tartama: határozatlan

 

                          Varga Szabolcs

                          anyja születési neve: Szalai Ilona

                          2462 Martonvásár, Széchenyi út 33. sz. alatti lakos

                          jogviszony tartama: határozatlan

 

                          Csapó Tamás

                          anyja születési neve: Krébesz Julianna

                          1121 Budapest, Eötvös út 35 alatti lakos

                          jogviszony tartama: határozott

                          jogviszony vége:2020. szeptember 1.

 

                          Mundi András

                          anyja születési neve: Nagy Jolán

                          2462 Martonvásár, Széchenyi I. u. 150. sz. alatti lakos

                          jogviszony tartalma: határozatlan

 

                          Bártol Botond

                          anyja születési neve: Gellér Lenke

                          2462 Martonvásár, Sporttelep u. 19. sz. alatti lakos

                          jogviszony tartalma: határozatlan

 

16.3.        A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a Ptk. szabályai szerint:

                          

16.3.1.           A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

16.3.2.           Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre í