Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

199/2020. (8. 6.) a Martongazda Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

199/2020. (VIII.6.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

 

1.)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a megbízás elfogadása esetén – 2020.08.21-től, illetőleg a korábbi ügyvezető megbízása megszűnésének hatályosulását követő naptól, a Ptk. 3:114. §-a alapján, határozott időtartamra, a társaság megszűnéséig, de legfeljebb 5 évre, 2025.08.20. napjáig Tóth Balázs Károlyt (adatai: szül: Dunaújváros, 1972.11.08, anyja neve: Bödök Márta, adóazonosító jele: 8386621427, lakcíme: 2462 Martonvásár, Tátra u. 11.; a továbbiakban: ügyvezető) bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával, önálló cégjegyzési jogosultsággal.

2.)           A Képviselő-testület döntése szerint az ügyvezető, amennyiben megbízatását elfogadja, feladatait díjazás nélkül látja el.

3.)           A Képviselő-testület egyidejűleg a Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának 11.3. alpontját az alábbiak szerint módosítja 2020.08.21. napi hatállyal:

11.3. Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszonyban látja el.

4.)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.-2) pontokban foglaltakra figyelemmel kössön megbízási szerződést az ügyvezetővel, valamint felhatalmazza minden ehhez kapcsolódó egyéb dokumentum aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.08.21.