Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

197/2020. (8. 6.) a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

197/2020. (VIII.6.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva -
  • tudomásul veszi Dr. Király Gabriella, a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 07 09 018536; a továbbiakban: Martongazda Nonprofit Kft.) ügyvezetőjének (a továbbiakban: jelenlegi ügyvezető) – Martonvásár Város Önkormányzatához 2020.07.28. napján érkezett lemondása alapján – vezetői tisztségviselői pozíciójából történő lemondását, és egyben
  • elfogadja munkaviszonyának – Martonvásár Város Önkormányzatához 2020.07.28. napján érkezett munkavállalói felmondása alapján – a munkavállaló részéről a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1) b) pontja szerinti felmondással történő megszüntetését - az Mt. 68. § (1) bekezdésében, valamint a 69. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és az azzal összhangban – 2020.08.28. napi hatállyal.
  1. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (4) bekezdésének megfelelően a jelenlegi ügyvezető vezető tisztségviselőkénti megbízatását - a Martongazda Nonprofit Kft. működőképessége érdekében, amennyiben jelen határozat II. és III. pontjában foglaltak végrehajtása nem ütközik akadályba, úgy – 2020.08.20. napjával megszünteti. A Képviselő-testület az új vezető tisztségviselő cégnyilvántartásba történő bejegyzésének bárminemű akadálya esetén a jelenlegi ügyvezető megbízatását a jogszabály adta maximális hatályosulási időpontig tartja fenn.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jelenlegi ügyvezetőt, hogy az I/2. pontban foglalt hatályosulási időpontig teljes körűen lássa el ügyvezetői tisztségből fakadó feladatait, és teljesítse a jelen határozat 1. mellékletében foglalt átadás-átvételi feladatokat, mely melléklet a Martongazda Nonprofit Kft. 181/2013. (X.1.) határozattal elfogadott SzMSz-ének mellékletét képezi. Az átadás-átvételi eljárás részeként a Ptk. 3:24. § értelmében az ügyvezető nyilatkozatot köteles tenni arról, hogy felelősséget vállal az általa ügyvezetőként tett intézkedésekért, okozott kárért.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.08.20.

 

 

A 197/2020. (VIII.6.) határozat 1. melléklete:

 

A Martongazda Nonprofit Kft. vezető tisztségviselő váltása esetén követendő

átadás-átvételi eljárásról

 

1.    A Kft. vezető tisztségviselőjének váltása esetén a távozó vezető tisztségviselő az alábbi dokumentációt köteles összeállítani és az újonnan megválasztott vezető tisztségviselő részére legkésőbb az utolsó munkában töltött napján átadni:

a.    szerződés nyilvántartás (érvényes, hatályos és érvénytelen, hatálytalan bontásban, a kontakt személyek és adataik megadásával);

b.    aktuális, folyamatban lévő munkák, feladatok, teendők részletes leírása, az éves üzleti terv állásának összefoglalása, helyzetismertetés;

c.    kintlévőségek számba vétele;

d.    követelések számba vétele, rendszeres és eseti jelleg szerinti bontásban;

e.    eszközleltár;

f.     munkavállalói helyzetkép (engedélyezett létszám, tényleges dolgozói létszám, dolgozói szabadság, táppénz igénybevételek, cafeteria, túlóra, egyéb kifizetések állása)

g.    aktuális ajánlatkérések, ajánlatok, megrendelések állománya;

h.    érvényes, illetve az elmúlt egy évben lejárt engedélyek listája;

i.      elmúlt két évben a társaság tevékenységét érintő vizsgálatokról szóló dokumentumok, illetve a várható ellenőrzések iratai;

j.      hatályos szabályzatok, szabályozók;

k.    bank és házipénztár állása.

2.    A vezető tisztségviselő legkésőbb az utolsó munkában töltött napján köteles az általa használt eszközök, a különböző felületekre történő belépéshez szükséges azonosítók, jelszavak átadására, a személyes tárgyai elvitelére a Kft. helyiségeiből.

3.    Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásakor a Kft. távozó és új vezető tisztségviselője mellett megfigyelőként a Kft. felügyelőbizottságának legalább egy tagja, valamint a Kft. tagja által kijelölt személy vesz részt.