Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

190/2020. (8. 6.) Dr. Kovács Szilvia természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

190/2020. (VIII.6.) határozata

Dr. Kovács Szilvia természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a határozat melléklete szerinti feltétekkel 2020.12.31. napjáig településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt Dr. Kovács Szilvia (anyja neve: Füleki Ildikó Mária, lakhelye: 6000 Kecskemét, Miklós Gyula utca 151.) a továbbiakban: Magánszemély) természetes személlyel.

2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti Megállapodásban vállaltak végrehajtásához szükséges anyagi fedezetet a 302/2019. (XII.17.) határozata szerint biztosította, melyből a Magánszemély az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §-ában foglaltakra figyelemmel 1.500.000,- Ft megtérítését vállalja Martonvásár Város Önkormányzata részére.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást és annak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal

                                                                                  2. pont – 2020.12.31.

3. pont – 2020.08.15.

190/2020. (VIII.6.) határozat melléklete:

 

„Ikt.szám: …………-……/2020.                                              Szerződés szám: ……………..……..

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről az

Dr. Kovács Szilvia természetes személy

székhelye: 6000 Kecskemét, Miklós Gyula utca 151.

születés helye/ideje: …….., 1994. ………

anyja neve: Fülei Ildikó Mária

adószáma/adóazonosító jele: ……………………..

a továbbiakban: Magánszemély.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

Preambulum:

 1. Dr. Kovács Szilvia 2019 novemberében elektronikus úton írásban kereste meg (kérelem az előterjesztés 3. melléklete) Martonvásár Város Önkormányzatát, hogy kezdeményezze a településrendezési eszközök és helyi építési szabályzat módosítását a tulajdonában lévő földterületek miatt.
 2. A módosítással érintett terület a település külterületén, annak északi határában három telken (0163/5, 0163/6, 0163/7), közel 0,9 ha nagyságban helyezkedik el. A területet nyugatról és délről mezőgazdasági területek, keletről a 81108 j. Gyúró bekötőút határolja. A területet a 81108 j. út irányából lehet legkönnyebben megközelíteni. A módosítással érintett terület három ingatlanon, közel 0,9 ha nagyságú területen fekszik. A területen jelenleg gyümölcsös található.
 3. A hatályos településrendezési eszközök a területet általános mezőgazdasági területként, Má1 övezetként szabályozzák. Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek általános előírásait a HÉSZ 59. § (1)-(3) bekezdése tartalmazza. Ezek alapján a terület elsősorban a növénytermesztés, és az állattenyésztés, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló terület.
 4. FEJLESZTÉSI CÉL A Martonvásár, 0163/5, 0163/6, 0163/7 hrsz-ú ingatlanokon 900 m2 alapterületű állatklinika létesítése tervezett. A klinika alkalmas lesz az odaérkező lovak belgyógyászati, sebészeti és szaporodásbiológiai betegségeinek gyógykezelésére járó- és „fekvő” betegellátás keretében. A kétszintesre tervezett klinika alsó szintjén a beteg lovak istállója, a kezelő- és képalkotó diagnosztikai helyiségek, valamint a műtő helyezkedne el, míg az épület második szintjén a laboratórium, kiszolgálóhelyiségek, ügyeleti szobák és irodák kapnának helyet. A módosítás célja nem csak a régió beteg lovainak gyógykezelése, de az ország és Közép-Kelet Európa belgyógyászati megbetegedésben szenvedő állatokat kezelése.

 

I. Megállapodás tárgya:

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulum 1. pontjában rögzített célt közös célként mindkét fél támogatja, mellyel az Önkormányzat is elősegíti a város fejlődését, a lakosság még szélesebb körű ellátását.
 2. Magánszemély az 1. pont szerinti cél érdekében vállalja, hogy az
  1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §-ában foglaltak figyelembevételével 1.500.000,- Ft összegű költségtérítést fizet meg „településfejlesztési hozzájárulás” jogcímén az Önkormányzat részére a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül átutalással az Önkormányzat 11736082-15727433 számú számlájára;
  2. saját költségén elvégzi a terület beépíthetőségéhez, az ott esetlegesen épülő épület felépítéséhez, működtetéséhez szükséges beruházásokat, valamint az ehhez szükséges közműveket;
  3. A Felek rögzítik, hogy az érintett Martonvásár, 0163/5, 0163/6, 0163/7 hrsz-ú ingatlanok közterületről, országos mellékútról megközelíthetőek,
  4. Az Önkormányzat semminemű kötelezettséget nem vállal arra, hogy az I/2.2. pontban jelzettek megvalósításához szükséges közműveket megvalósítja, mindezt pedig a Magánszemély tudomásul veszi,
  5. Magánszemély kijelenti, hogy Martonvásár Város Önkormányzatával szemben lejárt hely adó tartozása nincs, melyről szóló írásbeli igazolást jelen megállapodás aláírását követő 3 napon belül becsatolja.

 

 1. Önkormányzat vállalja, hogy
  1. az I/2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében 2020.12.31. napjáig a településrendezési eszközök és helyi építési szabályzat módosítása iránti eljárást kezdeményezi,
  2. az I/2.2. pont szerinti Magánszemély általi kötelezettségek teljesítéséhez – amennyiben valamennyi jogszabályban rögzített feltételnek a kérelmek megfelelnek – a szükséges jognyilatkozatokat határidőben megadja.

 

II. Megállapodás időbeli hatálya:

 1. Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírással egyidejűleg hatályosul, a benne foglaltakat az I. pont szerinti vállalások megvalósításához kapcsolódóan kell alkalmazni.
 2. Felek jelen megállapodást 2020. december 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.

 

III. Egyéb rendelkezések:

 1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban meghatározott céljaik elérése érdekében folyamatosan együttműködnek. Felek a folyamatos kapcsolattartásra felhatalmazzák az alábbi személyeket:
  1. az Önkormányzat képviseletében: Horváth Bálint, alpolgármester
  2. a Magánszemély pedig saját magát képviselve
 2. Jelen megállapodás érvényes a Felek mindenkori jogutódaira is. Amennyiben a megállapodás egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a megállapodás egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen feltételeket, amennyiben ezt a jogszabályok engedik, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
 3. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak. A Felek nevében eljáró személyek kijelentik, hogy egymás aláírási jogosultságáról kölcsönösen meggyőződtek.
  1. Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2020. (VIII. …) határozatával jóváhagyta.
  2. A Magánszemély kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár, akinek ügyleti képessége nincs korlátozva.
 4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos, közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelik meg rendezni.
 5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Étv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 6. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban, … oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2020. …………… hó ……. nap

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                                 Dr. Kovács Szilvia

                            polgármester                                                      Magánszemély

                    Önkormányzat részéről                                                         

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 2020. ………………….                           ………………………………

                                                                                       Dr, Szabó-Schmidt Katalin jegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2020. ………………..                        …………………………...

                                                                                         Bíró László, gazdasági igazgató