Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

189/2020. (8. 6.) Varga Ferenc Dániel természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

189/2020. (VIII.6.) határozata

Varga Ferenc Dániel természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a határozat melléklete szerinti feltétekkel 2020.12.31. napjáig településfejlesztési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt Varga Ferenc Dániel (anyja neve: Horváth Anna, lakhelye: 2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 10, a továbbiakban: Magánszemély) természetes személlyel.

2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti Megállapodásban vállaltak végrehajtásához szükséges anyagi fedezetet a 302/2019. (XII.17.) határozata szerint biztosította, melyből a Magánszemély az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §-ában foglaltakra figyelemmel 500.000,- Ft megtérítését vállalja Martonvásár Város Önkormányzata részére.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást és annak végrehajtásához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat írja alá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               1. pont – azonnal

                                                                                   2. pont – 2020.12.31.

3. pont – 2020.08.15.

 

189/2020. (VIII.6.) határozat melléklete:

 

„Ikt.szám: …………-……/2020.                                              Szerződés szám: ……………..……..

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

nyilvántartási száma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

KSH azonosító: 15727433-8411-321-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről az

Varga Ferenc Dániel természetes személy

székhelye: 2462 Martonvásár, ………………….

születés helye/ideje: ………………….

anyja neve: ………………………

adószáma/adóazonosító jele: ……………………..

a továbbiakban: Magánszemély.

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

Preambulum:

 1. A Magánszemély 2019 szeptemberében kereste meg Martonvásár Város Önkormányzatát, hogy kezdeményezze a településrendezési eszközök és helyi építési szabályzat módosítását a tulajdonában lévő földterület miatt, mely Martonvásár közigazgatási területének déli határában egy telken (0243/10 hrsz.), közel 1,2 ha nagyságú területen helyezkedik el. A terület nyugatról és délről mezőgazdasági területekkel, keletről a Szent László-patak vonalával, északról lakóterületekkel határos. A módosítással érintett terület a Szent László-patak mentén, közel 1,2 ha nagyságú területen fekszik. A terület jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági művelés alatt áll.
 2. A település belterületének déli határában, a Szent László-patak mentén már megjelentek lakóterületi fejlesztési igények és gazdasági telephelyek. A település belterületéhez közel eső területen az 1. pont szerint major elhelyezésének lehetőségére érkezett kérelem.
 3. A módosítás célja a település külterületén a Szent László-patak mentén 1,2 hektáron a kérelmező által kért használat megteremtésének lehetősége.

 

I. Megállapodás tárgya:

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Preambulum 1. pontjában rögzített célt közös célként mindkét fél támogatja, hiszen ezzel az Önkormányzat is elősegíti mind a földművelés egyszerűsödését, folytatva a Martonvásár, 0243/10 hrsz-ú ingatlan körüli tendenciákat, mely egyben a helyi közutak hosszútávú kíméletet is jelenti.
 2. Magánszemély az 1. pont szerinti cél érdekében vállalja, hogy az
  1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §-ában foglaltak figyelembevételével 500.000,- Ft összegű költségtérítést fizet meg „településfejlesztési hozzájárulás” jogcímén az Önkormányzat részére a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül átutalással az Önkormányzat 11736082-15727433 számú számlájára;
  2. saját költségén elvégzi a terület beépíthetőségéhez, az ott esetlegesen épülő épület felépítéséhez, működtetéséhez szükséges beruházásokat;
  3. Martonvásár, 0243/10 hrsz-ú ingatlanhoz történő bejutásról, megközelítésről, esetleges közművesítésről a Magánszemélynek magának kell gondoskodnia, azt biztosítania, és egyben tudomásul veszi, hogy ebben az Önkormányzat semmilyen módon nem tud és nem is köteles részt vállalni sem most, sem a jövőben.
  4. Magánszemély kijelenti, hogy Martonvásár Város Önkormányzatával szemben lejárt hely adó tartozása nincs, melyről szóló írásbeli igazolást jelen megállapodás aláírását követő 3 napon belül becsatolja.

 

 1. Önkormányzat vállalja, hogy
  1. az I/2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében 2020.12.31. napjáig a településrendezési eszközök és helyi építési szabályzat módosítása iránti eljárást kezdeményezi,
  2. az I/2.2. pont szerinti Magánszemély általi kötelezettségek teljesítéséhez – amennyiben valamennyi jogszabályban rögzített feltételnek a kérelmek megfelelnek – a szükséges jognyilatkozatokat határidőben megadja.

 

II. Megállapodás időbeli hatálya:

 1. Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírással egyidejűleg hatályosul, a benne foglaltakat az I. pont szerinti vállalások megvalósításához kapcsolódóan kell alkalmazni.
 2. Felek jelen megállapodást 2020. december 31. napjáig szólóan kötik meg, mely Felek közös akarata esetén írásban meghosszabbítható.

 

III. Egyéb rendelkezések:

 1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban meghatározott céljaik elérése érdekében folyamatosan együttműködnek. Felek a folyamatos kapcsolattartásra felhatalmazzák az alábbi személyeket:
  1. az Önkormányzat képviseletében: Horváth Bálint, alpolgármester
  2. a Magánszemély pedig saját magát képviselve
 2. Jelen megállapodás érvényes a Felek mindenkori jogutódaira is. Amennyiben a megállapodás egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a megállapodás egyéb részeinek érvényességét. A Felek az érvénytelen feltételeket, amennyiben ezt a jogszabályok engedik, olyan új kikötéssekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
 3. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak. A Felek nevében eljáró személyek kijelentik, hogy egymás aláírási jogosultságáról kölcsönösen meggyőződtek.
  1. Az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a megállapodás megkötését Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2020. (VIII. …) határozatával jóváhagyta.
  2. A Magánszemély kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár, akinek ügyleti képessége nincs korlátozva.
 4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatos, közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérelik meg rendezni.
 5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Étv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 6. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban, … oldal terjedelemben készült, melyből 2-2 példány illeti meg a Feleket.

 

A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 

 

Kelt: Martonvásár, 2020. …………… hó ……. nap

 

 

 

                 ……………………………                                ………………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                               Varga Ferenc Dániel

                            polgármester                                                      Magánszemély

                    Önkormányzat részéről                                                         

 

 

Jogi ellenjegyző: 2020. ………………….                           ………………………………

                                                                                       Dr, Szabó-Schmidt Katalin jegyző

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2020. ………………..                        …………………………...

                                                                                         Bíró László, gazdasági igazgató