Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

184/2020. (7. 21.) a Martonvásár, belterület 1243/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

184/2020. (VII.21.) határozata

a Martonvásár, belterület 1243/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

 

 

1)      Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a 2020.07.09. napi tulajdoni lap alapján tudomására jutott, valamint Dr. Abonyi Rita budapesti ügyvéd által ellenjegyzett és nyilatkozattételre történő felhívás nélkül megküldött Budapesten, 2020.05.20. napján az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog megsértésével kötött, a jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben, eladási ajánlatban foglaltakat megismerve - a Martonvásár, belterület 1243/A helyrajzi számú (természetben: 2462 Martonvásár, Lenin utca 14. „felülvizsgálat alatt”) ingatlan adásvételével kapcsolatban az Önkormányzat, mint az ingatlan alatt lévő Martonvásár, 1243 hrsz-ú földterület kizárólagos tulajdonosa a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:20 §-a alapján megillető elővásárlási jog jogosultja az elővásárlási joggal élni kíván, és a Martonvásár, 1243/A hrsz-ú ingatlant meg kívánja vásárolni 4.700.000,- Ft vételáron.

2)      A Képviselő-testület megállapítja, hogy a vételár kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll, és azt a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

3)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – az 1. ponttal összhangban –

  1. a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg a jogérvényesítés érdekében, illetőleg
  2. amennyiben szükséges, úgy az illetékes bíróságon indítson pert a határozat melléklete szerinti adásvételi szerződés Önkormányzattal szembeni hatálytalanságának kimondása és az adásvételi szerződésnek az Önkormányzat és az Eladó közti létrejöttének megállapítása érdekében.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – 2020. augusztus 05.