Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

177/2020. (7. 9.) a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

177/2020. (VII.9.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a MartonSport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának módosítása tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

 

1. A Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratának 6.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:

„(6.2.1. Közhasznú tevékenységek:)

41.10’08   Épületépítési projekt szervezése

93.11’08   Sportlétesítmény működtetése

93.13’08   Testedzési szolgáltatás

85.51’08   Sport-, szabadidős képzés

68.20’08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

81.10’08  Építményüzemeltetés

85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás

85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

91.01’08 Könyvtári, levéltári tevékenység

                 mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                            082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

                                                                                            082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

                                                                                            082044 Könyvtári szolgáltatások

                 A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

91.02’08 Múzeumi tevékenység

                 mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                            082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

                                                                                            082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

                                                                                            082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

                                                                                            082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

                                                                                            A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

94.99’08   M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

                 melyek megfelelnek a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 5/2019. (XII. 7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

                 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

                 82093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

                 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

                 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

                 A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit.

 

2. A Képviselő-testület a Társaság Alapító Okiratának 6.6. pontját az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:

 

„6.6.             A Társaság a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(2) és (6) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati feladatot részben ellátja, illetőleg annak ellátásában közreműködik, továbbá ezen önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan az Mötv. 108. §-a alapján működteti Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló sportlétesítményeket az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

                     A Társaság továbbá az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti kötelező önkormányzati feladatok (a 76. § (1), (3) és 77. § (1) bekezdés alapján: a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, valamint a 64. § (1) bekezdés alapján: a Martonvásári Városi Könyvtár működtetése), továbbá (a 39. § (1) bekezdés alapján: a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény működtetéséhez kapcsolódó) önként vállalt önkormányzati feladatok, kulturális szolgáltatások és az átadott intézmény működtetésének megvalósításában működik közre az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

            Martonvásár Város Önkormányzata a fenti, számára jogszabályban megállapított kötelező közfeladatokat (melyek megszervezése és működési feltételeinek biztosítása az önkormányzat számára kötelező feladat) a Társasággal létrejött közszolgáltatási szerződés alapján, a Társaság útján látja el.”

 

II.

A Képviselő-testület a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratát - az I. pontban foglaltalt módosítások figyelembevételével - a határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratban foglalt tartalommal jóváhagyja.

 

III.

1.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okiratot Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

2.       A Képviselő-testület felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához szükség szerint az új változásbejegyzési kérelmet – jogi képviselő útján – nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: I-II. pont – folyamatos, III. – azonnal


177/2020. (VII.9.) határozat 1. melléklete:

 

A MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

 a 2020.07.09. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben, melyet a dőlt betűs szedés jelöl

 

Az Alapító a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása céljából a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.         A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:

 

            MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

            (továbbiakban: Társaság)

 

            A cég rövidített elnevezése:

 

            MartonSport Nonprofit Kft.

 

2.         A Társaság székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

            A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

 

3.          A cég e-mail elérhetősége, elektronikus kézbesítési címe: martonsport@martonvasar.hu

 

4.          A Társaság honlapja: www.martonsport.hu

 

5.         A Társaság tagja – alapítója -:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye:                                                      2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

Törzskönyvi azonosító száma(PIR):               727431

Adószáma:                                                     15727433-2-07

Képviselője:                                                    Dr. Szabó Tibor polgármester              

Anyja születési neve:                                      Katona-Hlaszták Rozália

 

6.         A Társaság tevékenységi köre:

           

6.1.       Főtevékenység:                               93.19’08 Egyéb sporttevékenység

                                                                        (közhasznú tevékenység)

 

6.2.       Egyéb tevékenységi körök:           

 

             6.2.1.       Közhasznú tevékenységek:

41.10’08         Épületépítési projekt szervezése

93.11’08         Sportlétesítmény működtetése

93.13’08         Testedzési szolgáltatás

85.51’08         Sport-, szabadidős képzés

68.20’08        Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

81.10’08        Építményüzemeltetés

8559’08         M.n.s. egyéb oktatás

8560’08         Oktatást kiegészítő tevékenység

9101’08         Könyvtári, levéltári tevékenység

                      mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                                                           082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

                                                                                                                           082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

                                                                                                                           082044 Könyvtári szolgáltatások

                      A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

9102’08         Múzeumi tevékenység

                      mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                                                           082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

                                                                                                                           082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

                                                                                                                           082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

                                                                                                                           082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

                                                                                                                           A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

93.29’08        M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

94.99’08         M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

                      melyek megfelelnek a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 5/2019. (XII. 7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                      082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

                      082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

                      82093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

                      082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

                      086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése. A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végz