Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

176/2020. (7. 9.) a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

176/2020. (VII.9.) határozata

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás anyagi fedezetét a fejlesztési tartalék, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2017. (III. 28.) határozatában rögzített pályázati önrész, valamint a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú pályázat terhére biztosítja.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – a polgármester által 2020. június 18. napján indított „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásaképpen – az alábbi döntéseket hozza:

 

A) „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás eredményes.

 

B) „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárásban

  1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
  • GÉP-LIGET Kft. (Cg. 13 09 109815, székhelye: 2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.)
  • Valensis Kft.  (Cg. 07 09 027503, székhelye: 2473 Vál, Kossuth utca 13.
  1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen:
  • KOBOLD’2003 Kft. (Cg. 01 09 713155, székhelye: 1224 Budapest Termő utca 93.)
  1. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:
  • Valensis Kft. (Cg. 07 09 027503, székhelye: 2473 Vál Kossuth utca 13., ajánlati ár: nettó : 49.435.396,- Ft, azaz bruttó 62.782.953,- Ft)

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B/c. pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel az ajánlati felhívásban közzétett, jelen határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést – a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú pályázat kapcsán az irányító hatósággal lefolytatott szükséges egyeztetéseket követően, annak egyetértése esetén - megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-4. pont – polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – azonnal

3. pont – 2020.07.13.

4. pont – IH egyetértését követő 3 napon belül

 

 

176/2020. (VII.9.) határozat melléklete:

 

„Vállalkozási szerződés

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. 
adószám: 15727433-2-07                              
számlaszám:

Telefon: +36 22/460-004

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                  
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                       

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                                         

Telefon: +36 22/460-004                

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                      

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név: Valensis Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2473 Vál, Kossuth utca 13.

adószám:23074613-2-07

MKIK szám:                                      

számlaszám:                                      

képviseli: Szabó Éva ügyvezető

NÜJ:                                                     

Képviselő elérhetősége:    

cím:                                                     

Telefon:                                              

E-mail:                                 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2020.06.18. napján elektronikus levél útján megküldött ajánlattételi felhívással saját Beszerzési szabályzata alapján eljárást indított a Martonvásár, Emlékezés tere 2. szám alatt (1077/6 hrsz) Helyi termelői piac építése és környezetrendezése építési munkálatai“ tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2020.07.02. napján megküldött ajánlata szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik.

1.2.         A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést az Ajánlattételi felhívás, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.         A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és a hozzá kapcsolódó megküldött dokumentáció alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzését Martonvásár területén az alábbi helyen: hrsz. 1077/6. A Vállalkozó köteles a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák megvalósítását az ajánlati felhívásban és kapcsolódó dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) megadottak szerint elvégezni, valamint az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a dokumentáció bármely részében előírásra kerültek.

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a dokumentáció, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.

 

2.2.         A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a beszerzési eljárás során neki átadott műszaki dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott engedélyeket, terveket és követelményeket az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

2.3.         A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

2.4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyának mennyiségi és minőségi követelményeit a dokumentáció határozza meg.

 

3. A VÁLLALKOZÓI  DÍJ

3.1          A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 49.435.396, forint, azaz nettó negyvenkilencmillió-négyszázharmicötezer-háromszázkilencvenhat forint, mely a dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában foglaltakra vonatkozóan a teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik.

 

Az ellenszolgáltatás finanszírozása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú támogatásból és a Megrendelő saját forrásából  történik.

 

3.2.         A Szerződéses Ár a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag biztosításának a teljes költségét is, a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, a fel és levonulási-, vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és lebonyolításának a költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a dokumentációban és ajánlatba rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez közvetlenül, vagy közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult.

3.3.         A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésével, elbontásával, és azok üzemeltetésével összefüggő költségeket, valamint mindazon közüzemi díjak (bármiféle energia, víz) összegét is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó a fogyasztása alapján viselni köteles.

3.4.              A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többletmunká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron került meghatározásra. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik.

3.5.              A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3.6.         Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki.

 

4. TELJESÍTÉSI VÉGHATÁRIDŐ

4.1.         A végteljesítési határidő a Projekt vonatkozásában: 2020.12.15.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

4.2.         A Vállalkozó – Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásának birtokában – előteljesítésre jogosult.

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK

5.1.         A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

5.2.         Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

a)         A Megrendelő a teljesítés igazolásánál és a kifizetéseknél a hatályos számviteli és építésügyi jogszabályok szerint jár el.

b)         A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

 

5.3.         Fizetési ütemezés:

a)                  Vállalkozó előleg igénybe vételére nem jogosult.

b)                  A Megrendelő a Projekt vonatkozásában számlázási lehetőséget legalább 25%-os, legalább 50%-os, legalább 75%-os és 100%-os megvalósult készültség esetén biztosít, azaz a Vállalkozónak a megadott készültségi fok elérésekor, illetve választása szerint azt követő 15 napon belül van számlázási lehetősége. 100%-os készültségnek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása minősül.

Számlázás a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítés alapján, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában lehetséges. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

5.4. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák ellenértékét a Megrendelő teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

5.5.            A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése és alábbiak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,  fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

5.6.            Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 5.5. pontban foglaltakat.

5.7.            A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak.

5.8.            A teljesítés Megrendelő általi elismerésére, illetve adott esetben megtagadására a Ptk. szabályai az irányadók.

 

6.       A  VÁLLALKOZÓ  FELADATAI,  KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.         A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljes körűen és hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt megvalósítja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek, valamint  határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű anyagot, berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, valamint a munka megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének megfelelően rendelkezésre álljon. Így a Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel, akkor is, ha a Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői szakterületre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.

A Vállalkozó köteles a beépített anyagok és berendezések használati utasításait és ezek teljesítmény nyilatkozatait a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni.

A Megrendelő kivitelezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, mindazonáltal a Vállalkozó kötelessége minden olyan terv elkészítése, engedély, jóváhagyás, hozzájárulás beszerzése, mely a kivitelezési dokumentáció körébe nem tartozik, ugyanakkor a Létesítmény megvalósításához szükséges.

Így Vállalkozó kötelessége a

- a kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése

- megvalósulási tervek elkészítése (melyeket 2 pld. papír és 3 pld. digitális példányban kell átadni Megrendelő részére, a digitális állomány formátuma: PDF és szerkeszthető (dwg., és pln.)

6.2.         A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési naplót vezetni. A Vállalkozó alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy az e-alnapló vezetési kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e, vagy sem. Az elektronikus építési naplót a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

6.3.         A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek költsége teljes mértékben a Vállalkozót terheli.

Vállalkozó az ideiglenes melléklétesítmények körében az esetlegesen szükségessé váló közüzemi szolgáltatások igénybevételére ideiglenes mérőhely kialakításával az illetékes közüzemi szolgáltatóval szerződést köt.

6.4.         A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles az engedélyekben és a közútkezelői hozzájárulás(ok)ban foglalt előírásokat betartani.

6.5.         A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Vállalkozó kötelme.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

6.6.         A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

6.7.         A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, utasítások betartására.

6.8.         A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet rendezett állapotban felajánlani visszavételre a Megrendelőnek, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén köteles a műszaki átadás-átvételig kijavítani.

6.9.         A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek nem átlátható szervezet társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.10.       A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Vállalkozó köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni.

6.11.       A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.12.       A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, melyet a Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a Vállalkozó feladatainak körébe tartozik.

6.13.                      A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a Szerződéses Ár magában foglalja.

6.14. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott beszerzési eljárás dokumentációjában, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.

 

6.15.       A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

6.16.       Az organizációval kapcsolatos összes feladat – az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása, szakvélemények készítése – Vállalkozó kötelezettsége és költsége (beleértve az esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.). Vállalkozó feladata továbbá a felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, az előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.

6.18.       Vállalkozó köteles a heti rendszerességű kooperációs megbeszéléseken részt venni.

 

7.       A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.         A Megrendelő köteles a  munkaterületet jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Köteles az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési naplót és abban az átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza.

7.2.         A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr jár el, aki ellátja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat.

7.3.       A Megrendelő vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben alvállalkozó vesz-e részt.

7.4.              Megrendelő köteles a jelen Szerződésnek megfelelő vállalkozói díjat a jelen Szerződésben foglaltak szerint megfizetni.

 

8. ALVÁLLALKOZÓ  IGÉNYBEVÉTELE

8.1.              A Vállalkozó alvállalkozó bevonására, igénybevételére jogosult, akiket köteles megnevezni.

8.2.              Nem lehet alvállalkozó:

a)                  egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

b)                  végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

c)                   tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

d)                  gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

e)                   a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjára figyelemmel nem minősül független ajánlattevőnek;

f)                   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

8.3.         A Szerződés teljesítésében bármilyen formában résztvevő, illetve abban közreműködő személyekért, így különösen az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

9. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁSOK