Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

84/2012. (5. 22.) állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

84/2012. (V. 22.) határozata

állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „az állami vagyonról” szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (5) bekezdése alapján kezdeményezi az öröklés útján a Magyar Állam tulajdonába került Martonvásár 1116. hrsz. alatt nyilvántartott, 1096 m2 alapterületű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan és a benne lévő ingóságok egészének Martonvásár Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adását.
  2. A Képviselő-testület a tulajdonba adásra vonatkozó 1.) pont szerinti igényének céljaként „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1), (4) bekezdésében, illetőleg a - 2013.01.01. napjától hatályos - „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8., 9. és 10. pontjában meghatározott feladatok ellátását jelöli meg, nevezetesen:

a.) a segítendő feladat: gondoskodás szociális ellátásról; lakásgazdálkodás; továbbá 2013.01.01.-től hajléktalanná válás megelőzése,

            b.) a felhasználási cél: szociális bérlakás biztosítása hiteltartozás miatt hajléktalansággal fenyegetett helyzetben lévő martonvásári családok átmeneti elhelyezése, illetőleg szociálisan nehéz helyzetbe kerültek lakhatásának biztosítása céljából Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 19/2011. (IX.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.

  1. A Képviselő-testület az 2.) pont szerinti célok megvalósítása érdekében, az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – az 1.) - 3.) pontban foglaltak alapján – az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során az egyes jognyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos