Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

107/2017. (4. 11.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

107/2017. (IV. 11.) határozata

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

                                                        

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra az alábbiak szerint:

-      az önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3., OM azonosító: 030016), mint 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztésére [a kiírás 1a) alcél ab) alpontja szerint].

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti, bruttó 26.047.800.-Ft tervezett összköltségű fejlesztéshez szükséges, 1.302.390.-Ft önrészt a pályázathoz kapcsolódóan biztosítja 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat képviseletében az 1./ pontban foglaltak szerint benyújtsa, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye és támogatott pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   folyamatos