Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

125/2017. (4. 25.) településfejlesztési megállapodással kapcsolatos feladatok lezárásáról, telekalakításról és telekmegosztásról szóló szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2017. (IV.25.) határozata

településfejlesztési megállapodással kapcsolatos feladatok lezárásáról,

telekalakításról és telekmegosztásról szóló szerződés megkötéséről

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a TGA INVEST Kft. és az Önkormányzat között a Képviselő-testület 238/2015. (XI.30.) határozatával jóváhagyott, 2015. december 16. napján kötött, MV-112/2015. hivatali szerződésszámon nyilvántartott Megállapodással, valamint ugyanezen a napon kötött, MV-111/2015. hivatali szerződésszámon kötött „Előszerződés telekalakításról, telekmegosztásról” szóló dokumentummal összhangban meg kívánja kötni a „szerződés telekalakításról és telekmegosztásról” szóló szerződést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltak alapján a TGA INVEST Kft-vel a határozat mellékletében foglaltak szerinti szerződést kösse meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: azonnal

2.) pont: 2017.05.05.

 

 

 

125/2017. (IV.25.) határozat melléklete:

 

„SZERZŐDÉS TELEKALAKÍTÁSRÓL, TELEKMEGOSZTÁSRÓL

 

mely létrejött egyrészről a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-177365, KSH szám: 12741773-6810-113-13, adószám: 12741773-2-13, székhely: 2220 Vecsés, Hertz u. 2., fióktelepe: 1186 Bp. Tövishát u. 53. Ü. 154. ép.), képviseli: Sipos Zoltán András és Hruda Csaba ügyvezetők, együttesen, mint tulajdonos (a továbbiakban: Kft.),

 

másrészről Sipos Zoltán András (anyja neve: Póczai Éva, szül.: Bp., 1974.01.20.) 1188 Budapest, Péteri út 1. szám alatti lakos és Hruda Csaba (anyja neve: Völgyesi Borbála, szül.: Bp., 1970.04.04.) 2030 Érd, Meggyfa u. 1. szám alatti lakos, mint jelzálogjog jogosultak (a továbbiakban: magánszemélyek),

 

harmadrészről MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., Statisztikai szám: 15727433-8411-321-07, adószám: 15727433-2-07, bankszámlaszám: 57800040-10055551) képviseletében: Dr. Szabó Tibor polgármester, mint jelzálogjog-, vételi jog jogosult és úgyis, mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

1./                    Felek rögzítik, hogy a Kft. kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok:
                        HRSZ:                        MŰVELÉSI ÁG:                     TERÜLET (m2)

         Martonvásár,    1714. hrsz.       kivett árok                                          601

                                 1715. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1415

                                 1716. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1717. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1718. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1720. hrsz.       kivett árok                                         1596

                                 1721. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1722. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1723. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1724. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1725. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1726. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1727. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1728. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1729. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      800

                                 1730 hrsz.        kivett beépítetlen terület                    1281

                                 1731. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1732. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1733. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1734. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1735. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1736. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1737. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1738. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1739. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1378

                                 1740. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1741. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1742. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1743. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1744. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1745. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1746. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1747. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1748. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1749. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1751. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1752. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      900

                                 1753. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1754. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1755. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1756. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1757. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1758. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1759. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1760. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      801

                                 1761. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1183

                                 1762. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1182

                                 1763. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1182

                                 1764. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1183

                                 1765. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      974

                                 1766. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      974

                                 1767. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      974

                                 1768. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      974

                                 1769. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      974

                                 1770. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      973

                                 1771. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      974

                                 1772. hrsz.       kivett beépítetlen terület                      973

                                 1773. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1184

                                 1774. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1184

                                 1775. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1185

                                 1776. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1184

                                 1777. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1206

                                 1778. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1206

                                 1779. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1206

                                 1780. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1055

                                 1781. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1056

                                 1782. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1055

                                 1783. hrsz.       kivett beépítetlen terület                    1055

          1785 hrsz.          kivett beépítetlen terület                1 ha 6259

 

2./      Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok: 

-        a Martonvásár, 1719 hrsz. alatt nyilvántartott 1 ha 7904 m2 nagyságú belterületi kivett út, árok ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan,

-        a Martonvásár, 1750 hrsz. alatt nyilvántartott 900 m2 nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan,

-        a Martonvásár, 1784 hrsz. alatt nyilvántartott 5276 m2 nagyságú belterületi kivett közterület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

3./a./Felek rögzítik, hogy a 1. pontokban meghatározott ingatlanokat (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) - a Martonvásár, 1751 hrsz., 1752. hrsz., 1753. hrsz., 1754. hrsz. és 1755. hrsz., továbbá az 1785 hrsz, 1714 hrsz. és 1720 hrsz.   ingatlanokat kivéve - 100.000.000.-Ft, azaz százmillió forint erejéig bejegyzett jelzálogjog terheli Sipos Zoltán András javára, továbbá 6.500.000.-Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint erejéig bejegyzett jelzálogjog terheli Hruda Csaba javára.

b./      Felek rögzítik, hogy fenti Ingatlanok közül a Martonvásár, 1751. hrsz., 1752. hrsz., 1753. hrsz., 1754. hrsz. és 1755. hrsz. ingatlanokat az Önkormányzat javára ingatlanonként bruttó 8.000.000.-Ft tőke erejéig jelzálogjog és - 2017.04.05-ig fennálló - vételi jog terheli.

c./      Felek rögzítik továbbá, hogy a Martonvásár, 1751 hrsz., 1752 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat az Önkormányzat javára ingatlanonként további bruttó 1.500.000.-Ft tőke erejéig jelzálogjog terheli.

d./      Felek rögzítik, hogy a 1714 hrsz-ú kivett árok és a 1720 hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlanok, per-, teher- és igénymentesek.

4./        A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala az 1./, 2./  pontban meghatározott ingatlanokra – kivéve a 1714 hrsz. és a 1720 hrsz.-ú ingatlanokat - vonatkozóan a 2017. 03. 16.-án kelt és 2017. április 19. napján jogerőre emelkedett 800.024/2017 számú határozatával a telekalakítást engedélyezte, a 6562/2016. földhivatali iktatószámú záradékolt változási vázrajz alapján.

a./      A telekalakítást követően az alábbiakban felsorolt ingatlanok alakulnak ki, azzal, hogy felek egymásközti megállapodásának megfelelően rendelkeznek a kialakuló ingatlanok tulajdonjogáról és az azokat terhelő terhekről és jogokról is egyidejűleg:

b./      az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába és használatába kerül

          ba.     a Martonvásár, 1715/1. hrsz.-ú 1 ha 9404 m2 nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan per, teher- és igénymentesen,

          bb.     a Martonvásár, 1715/2. hrsz.-ú 5.311 m2 nagyságú belterületi kivett közút, árok ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan per, teher- és igénymentesen,

c./      A Kft. kizárólagos tulajdonába és használatába kerül

ca.     a Martonvásár, 1715/11. hrsz.-ú 3933 m2 nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan. Ezen ingatlant terheli a Martonvásár, külterület 049/23 hrsz.–ú ingatlant illető átjárási és úthasználati szolgalmi jog az okiratban foglalt tartalommal, a Martonvásár, külterület, 052/1 hrsz.-ú ingatlant illető vízelvezetési szolgalmi jog, továbbá bányaszolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal, gázvezeték szolgalmi jog 324 m2 területre az E-on Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt javára, vezetékjog 2598 m2 re, a VBK 2/2/2013 sz. határozat és vázrajz szerinti tartalommal, az üzemelő nagy-középnyomású földgáz elosztóvezeték biztonsági övezete által érintett területre az E-ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt javára.

cb.     a Martonvásár, 1715/12. hrsz.-ú 5359 m2 nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan.

         Ezen ingatlant terheli a Martonvásár, külterület 049/23 hrsz.–ú ingatlant illető átjárási és úthasználati szolgalmi jog az okiratban foglalt tartalommal,  a Martonvásár, külterület, 052/1 hrsz.-ú ingatlant illető vízelvezetési szolgalmi jog, továbbá bányaszolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal, gázvezeték szolgalmi jog 317 m2 területre az E-on Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. javára, vezetékjog 2538 m2 re, a VBK 2/2/2013 sz. határozat és vázrajz szerinti tartalommal, az üzemelő nagy-középnyomású földgáz elosztóvezeték biztonsági övezete által érintett területre az E-ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. javára.

cc.     a Martonvásár, 1715/9. hrsz.-ú 3299 nm nagyságú belterületi kivett magánút ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan, per-, teher- és igénymentesen;

cd.     a Martonvásár, 1715/4. hrsz.-ú 2253 nm nagyságú belterületi kivett magánút ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan,per-, teher- és igénymentesen;

cg.     a Martonvásár, 1715/3. hrsz.-ú   9956 nm nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

ch.     a Martonvásár, 1715/5. hrsz.-ú   8682 nm nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

ci.      a Martonvásár, 1715/6. hrsz.-ú   8682 nm nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

cj.      a Martonvásár, 1715/7. hrsz.-ú   8682 nm nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

ck.     a Martonvásár, 1715/8. hrsz.-ú   8682 nm belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

cl.      a Martonvásár, 1715/10. hrsz.-ú 9291 nm nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

cm.    a Martonvásár, 1715/13. hrsz.-ú 9291 nm nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1./ pontjában felsorolt és a felek között korábban létrejött előszerződés ce./ és cf./ pontjaiban meghatározott    Martonvásár, 1714. hrsz-ú 601 nm nagyságú belterületi kivett árok ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan és a Martonvásár, 1720. hrsz.-ú 1596 nm nagyságú belterületi kivett árok ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlanokat a telekalakítás nem érintette, az ingatlanok  változatlanul a TGA INVEST Kft tulajdonát képezi, per-, teher- és igénymentesen;

         d./      Felek tudomásul veszik, hogy a jelen pontban körülírt szolgalmi jogoknak és jelzálogjogoknak az újonnan kialakítandó ingatlanokra történő átjegyzéséhez, a szolgalmi jogok és a jelzálogjogok jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

                   A jelzálogjog jogosultjai e szerződés későbbi pontjában nyilatkoznak, míg a szolgalmi jogok jogosultjai külön okiratban nyilatkoznak az átjegyzés vonatkozásában. 

         da.     Felek megállapodása szerint a  ca.-cb. pont szerinti pontokban meghatározott ingatlanokra kerülnek átjegyzésre, bejegyezésre a  Martonvásár, 1785 hrsz.  hrsz. alatti ingatlant terhelő szolgalmi jogok.

         db.     A cg.-cm. pont szerinti ingatlanok mindegyikére vonatkozóan átjegyzésre, bejegyzésre kerülnek  a Sipos Zoltán Andrást és Hruda Csabát illető 3./a pontban jelzett jelzálogjogok.

         e./      Egyidejűleg az Önkormányzat kijelenti, hogy a korábban javára bejegyzett és a 3.b/ és 3.c/ pontokban felsorolt jelzálogjogok és vételi jogok átjegyzését egyik újonnan kialakult ingatlanra sem kéri, ( a vételi jog 2017. 04. 05.-ig állt fent ) a szerződés aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat hozzájárul ezen jogok törléséhez.

5./               A tulajdonosok jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz és kérik, hogy a Martonvásár, 1715/1. hrsz.-ú  és a 1715/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a tulajdonjog a MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA javára, 1/1 arányban, eredeti szerzés és telekalakítás jogcímén, az ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék.

6./               A tulajdonosok jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz és kérik, hogy a  Martonvásár, 1715/11. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a tulajdonjog a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság   javára, 1/1 arányban, eredeti szerzés és telekalakítás jogcímén, az ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék.

Ezzel egyidejűleg felek közösen kérik, a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság  tulajdonos jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlanra vonatkozóan  a Martonvásár, külterület 049/23 hrsz.–ú ingatlant illető átjárási és úthasználati szolgalmi jog, az okiratban foglalt tartalommal, a Martonvásár, külterület, 052/1 hrsz.-ú ingatlant illető vízelvezetési szolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal, továbbá bányaszolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal, gázvezeték szolgalmi jog 324 m2 területre az E-on Dél-Dunántúli Gázhálózati ZRt javára, vezetékjog 2598 m2 re, a VBK 2/2/2013 sz. határozat és vázrajz szerinti tartalommal, az üzemelő nagy-,középnyomású földgáz elosztóvezeték biztonsági övezete által érintett területre az E-ON Dél-Dunántúli Gázhálózati ZRt javára átjegyzésre, bejegyzésre kerüljön.

          A tulajdonosok jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz és kérik, hogy a  Martonvásár, 1715/12. hrsz.-ú 5359 m2 nagyságú belterületi kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlanra vonatkozóan a tulajdonjog a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság   javára, 1/1 arányban, eredeti szerzés és telekalakítás jogcímén, az ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék.

          Ezzel egyidejűleg felek közösen kérik, a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság  tulajdonos jelen okirat aláírásával egyidejűleg  minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlanra vonatkozóan  a Martonvásár, külterület 049/23 hrsz.–ú ingatlant illető átjárási és úthasználati szolgalmi jog az okiratban foglalt tartalommal, a Martonvásár, külterület, 052/1 hrsz.-ú ingatlant illető vízelvezetési szolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal, továbbá bányaszolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal, gázvezeték szolgalmi jog 317 m2 területre az E-on Dél-Dunántúli Gázhálózati ZRt javára, vezetékjog 2538 m2 re, a VBK 2/2/2013 sz. határozat és vázrajz szerinti tartalommal, az üzemelő nagy-,középnyomású földgáz elosztóvezeték biztonsági övezete által érintett területre az E-ON Dél-Dunántúli Gázhálózati ZRt javára átjegyzésre, bejegyzésre kerüljön.

A tulajdonosok jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz és kérik, hogy a  Martonvásár, 1715/9. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/4. hrsz.-ú, a  Martonvásár, 1714. hrsz-ú és a  Martonvásár, 1720. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonjog a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság   javára, 1/1 arányban, eredeti szerzés és telekalakítás jogcímén, az ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék.

          A tulajdonosok jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz és kérik, hogy a   Martonvásár, 1715/3. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/5. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/6. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/7. hrsz.-ú,   a Martonvásár, 1715/8. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/10. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/13. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonjog a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság   javára, 1/1 arányban, eredeti szerzés és telekalakítás jogcímén, az ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék.

Ezzel egyidejűleg felek közösen kérik, és a TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonos jelen okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Martonvásár, 1715/3. hrsz.-ú , Martonvásár, 1715/5. hrsz.-ú , Martonvásár, 1715/6. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/7. hrsz.-ú, Martonvásár, 1715/8. hrsz.-ú, a Martonvásár, 1715/10. hrsz.-ú és a Martonvásár, 1715/13. hrsz.-ú  ingatlanra vonatkozóan 100.000.000.-Ft, azaz Százmillió forint erejéig jelzálogjog kerüljön átjegyzésre, bejegyzésre Sipos Zoltán András javára, továbbá 6.500.000.-Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint erejéig jelzálogjog kerüljön átjegyzésre, bejegyzésre Hruda Csaba javára.

         b./      Felek rögzítik, hogy a telekalakítást megelőzően a Martonvásár, 1751. hrsz., 1752. hrsz., 1753. hrsz., 1754. hrsz. és 1755. hrsz. ingatlanokat az Önkormányzat javára ingatlanonként bruttó 8.000.000.-Ft tőke erejéig jelzálogjog és - 2017.04.05-ig fennálló - vételi jog terhelte. Az Önkormányzat kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ezen jogok átjegyzését az Önkormányzat  a telekalakítást követően létrejött 1715/13 hrsz.-ú ingatlanra nem kéri.

         c./      Felek rögzítik, hogy a telekalakítást megelőzően a Martonvásár  Martonvásár, 1751 hrsz., 1752 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat az Önkormányzat javára ingatlanonként további bruttó 1.500.000.-Ft tőke erejéig bejegyzett jelzálogjog terheli.

                   Az Önkormányzat kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ezen jogok átjegyzését az Önkormányzat  a telekalakítást követően létrejött 1715/13 hrsz.-ú ingatlanra nem kéri.

7./      Az Önkormányzat kijelenti, hogy vonatkozásában a jelen jogügylet folytán vagyonvesztés nem következett be.

Felek egyezően adják elő, hogy a 4./ pontban meghatározottak szerinti telekalakítás, telekmegosztás folytán az Önkormányzat az őt megillető jelzálogjogok, és vételi jogok értékét is figyelembe véve a korábbi tulajdonánál nagyobb alapterületű, illetőleg nagyobb értékű ingatlanhoz jut a jelen megállapodás által, „településfejlesztési megállapodás és megszüntetése” jogcímén.

A felmerülő illeték az értékkülönbözet alapulvételével az Önkormányzatot terhelné. Önkormányzat kijelenti, hogy teljes személyes illetékmentességben részesül, az Itv. 5. § 5./ pontja alapján.

8./      a.       Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, mely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

                   Sipos Zoltán András és Hruda Csaba, mint a Kft. együttes képviseleti joggal rendelkező ügyvezetői kijelentik, hogy a Társaság alapítójától érvényes felhatalmazással rendelkeznek, hogy jelen jogügyletet megkössék.

         b.       Sipos Zoltán András és Hruda Csaba kijelentik, hogy cselekvőképes magyar állampolgárok, sem elidegenítési, sem tulajdonszerzési képességük korlátozva nincs.

         c.       Az Önkormányzat részéről Dr. Szabó Tibor polgármester kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírására érvényes felhatalmazással rendelkezik a ……./2017. (IV.25.) számú képviselő-testületi döntésben foglaltaknak megfelelően.

9./      Felek megállapodnak abban, hogy jelen okirattal kapcsolatosan felmerülő esetleges peres, vitás kérdések elbírálására felek az Önkormányzat székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki azzal, hogy az esetleges peres eljárás alapját képező vitát elsődlegesen egyeztetéssel kísérlik meg megoldani.

10./    A Kft és a magánszemélyek a jelen szerződés elkészítésével, továbbá a földhivatali eljárással Dr. Várkonyi Katalin ügyvédet - 1195 Bp. Városház tér 2. sz. alatt - bízzák meg, míg az Önkormányzat jogi képviseletét jelen jogügylet során Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző látja el.

 

Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2017.

 

                                                                       …………………………………………………….

TGA INVEST Ingatlanforgalmazó Kft.

tulajdonos,  képviseli:
Sipos Zoltán András és Hruda Csaba ügyvezetők együttesen

 

 

Ellenjegyzem:                                                  ..............................................................................

Martonvásár, 2017.                                                                  Sipos Zoltán András, mint a jelzálogjog jogosultja

 

 

                                               ……………………………………………………….

Hruda Csaba, mint a jelzálogjog jogosultja

 

 

……………………………………………………….

Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonos, úgyis, mint jelzálogjog- és vételi jog jogosult,

képviseli: Dr. Szabó Tibor”