Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

124/2017. (4. 25.) a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben ingatlan használatba adásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

124/2017. (IV. 25.) határozata

a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona

kitagolásával összefüggésben ingatlan használatba adásáról

 

1.)             Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – összhangban a 81/2017. (III. 28.) számú határozatával –biztosítja a 1236/1 helyrajzi számú ingatlant az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című EFOP-2.2.2-17 azonosítószámú projekt megvalósításához.

 

2.)             A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak véghezvitele érdekében elfogadja a jelen határozat 1. melléklete szerinti megállapodás-tervezetet, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

 

3.)             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adás-vételi eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

A tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben ingatlan használatba adásáról szóló 124/2017. (IV. 25.) határozat 1. melléklete:

                                                                      

 

SZERZ-FEMK-925-4/2017.

 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13., adószáma: 15727433-2-07, törzsszáma: 727431, statisztikai számjele: 15727433-8411-321-07, képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó),

 

másrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49., adószám: 15802107-2-41, statisztikai számjele: 15802107-8412-312-01, képviseletében eljár: Bátori Zsolt főigazgató helyett meghatalmazás útján Mátrahalmi Tibor a Fejér Megyei Kirendeltség igazgatója) mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő),

(a továbbiakban együttesen: felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

 

1. Előzmények

 

1.1. Felek rögzítik, hogy Használatba adó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll a Martonvásár, 1236/1 helyrajzi számon felvett, Kivett beépítetlen terület megnevezésű, 943 m2 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan).

1.2. Használatba vevő kijelenti, hogy az ingatlanon az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 azonosítószámú pályázat keretében, az ENSZ Egyezmény 19. cikkének, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, továbbá az 1023/2017. (I.24.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően, a pályázattal érintett célcsoportba tartozó személyek számára ápolást-gondozást nyújtó közösségi alapú ellátási formát – támogatott lakhatást - kíván kialakítani.

1.3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (13) bekezdése alapján Használatba vevőt megilleti az ingyenes használat joga, tekintettel arra, hogy Használatba vevő a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott közfeladatának ellátása érdekében, szociális intézmény létesítése, működtetése céljából kívánja az ingatlant használatba venni.

Használatba adó, mint az ingatlan tulajdonosa, egyezően a 124/2017. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakkal, a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Használatba vevő az ingatlanon a jelen pontban meghatározott projektet megvalósítsa és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, illetve vállalja, hogy az ingatlan a felhívás kötelező fenntartási időszakában a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

1.4. Az Nvt. 11. § (17) bekezdésének a) pontja alapján állami vagyon használatát biztosító szerződés versenyeztetés mellőzésével köthető, ha a hasznosítás államháztartási körbe tartozó szervezet javára történik.

1.5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötéséhez az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) 53. § (1) bekezdésében előírt, az MNV Zrt. előzetes egyetértésére azért nincs szükség, mert az ellenszolgáltatás értéke a Vhr. 53. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott értékhatárt nem haladja meg, jelen megállapodás alapján ugyanis a Használatba vevő térítésmentesen jogosult az ingatlan használatára.

 

 

2. A megállapodás tárgya és időtartama, birtokbavétel

 

2.1. Felek rögzítik, hogy Használatba adó az ingatlant a jelen megállapodás hatálybalépésének napjától kezdődő határozatlan időre – de legalább az 1.2. pontban rögzített pályázat megvalósítása, illetve annak kötelező fenntartási időszaka végéig tartó időtartamra – Használatba vevő használatába adja, Használatba vevő pedig használatba veszi, annak jelen megállapodás 1.3. pontjában hivatkozott feladatai ellátásához.

2.2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás felek általi aláírását követő 15 napon belül az ingatlant használatra alkalmas állapotban a Használatba vevő birtokába adja. A birtokbaadási eljárásokon a Használatba vevő nevében a Fejér Megyei Kirendeltség igazgatója vagy az általa kijelölt személy jár el.

2.3. Az ingatlan birtokbaadása alkalmával a felek birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a birtokbaadást követően a jelen megállapodáshoz, annak 1. számú mellékleteként csatolandó. A felek a birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzítik különösen a birtokbaadás tényét, helyét, időpontját, a felek jelenlévő képviselőit, az ingatlan állapotát, állagát, annak központi berendezési és felszerelési tárgyait, a közüzemi mérőórák állását, a közüzemi szolgáltatókhoz benyújtandó fogyasztóváltozás bejelentést, stb.

A birtokbaadás alkalmával felek videó- és/vagy fényképfelvételeket készíthetnek a Használatba vevő részére átadásra kerülő ingatlanról.

2.4. A Használatba adó a birtokbaadás napjáig jogosult az ingatlan használatára és viseli annak terheit, a kárveszéllyel együtt. A Használatba vevő a birtokbaadás napjától jogosult az ingatlan használatára és ettől a naptól köteles viselni a terheket, beleértve a kárveszélyt is.

 

3. Felek jogai és kötelezettségei

 

3.1. Használatba adó a 2.1. pontban foglalt időponttól kezdődően biztosítja az ingatlan Használatba vevő általi zavartalan használatát. Használatba adó szavatol azért, hogy harmadik személynek az ingatlanon nincs olyan joga, amely a Használatba vevőt a használatban korlátozná, vagy akadályozná.

3.2. Használatba adó, mint az ingatlan tulajdonosa, a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és egyben meghatalmazását adja a Használatba vevő részére ahhoz, hogy Használatba vevő a nevében és képviseletében eljárva, minden további megkérdezése nélkül:

- az ingatlan vonatkozásában a jelen megállapodás 1.2. pontjában rögzített felhíváson részt vegyen,

- az ingatlan közművesítéséről teljes körűen gondoskodjon,

- a felhívás alapján, a felhívásban megjelölt és Használatba vevő által megvalósítani kívánt beruházásokat az ingatlanon megvalósítsa,

- a megvalósított beruházást aktiválja és azt idegen vagyonon eszközölt beruházásként tartsa nyilván,

- a beruházás folytán létrejövő felépítményekre vonatkozó építésügyi és egyéb hatóságoknál eljárjon, a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak lefolytatásában,

- a felhívás alapján felépítésre kerülő építményekre új közüzemi szerződéseket kössön.

A jelen meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott képviseletében eljáró személy az ügyben meghatalmazást adjon a meghatalmazott szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy részére.

Figyelemmel arra, hogy Használatba vevő az EFOP-2.2.2-17 számú projekt keretében az ingatlanon, a pályázati felhívásban megjelölt támogatott lakhatáshoz, legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy 7-12 fő számára kialakított lakás vagy ház létrehozását tervezi, amelyhez az ingatlanon önálló felépítmény létrehozása szükséges, felek megállapodnak abban, hogy a beruházás megvalósítását megelőzően – amennyiben az érintett ingatlan ezen időpontban is a Használatba adó önkormányzati tulajdonában van - a Magyar Állam nevében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előzetes jóváhagyásával vagy közreműködésével ráépítési megállapodást kötnek. Ezen ráépítési megállapodásban felek rögzítik majd, hogy a beruházás megvalósítását követően felek a létrejött felépítményeket önálló helyrajzi számon kiemelik és az önálló helyrajzi számon kijelölt ingatlan vonatkozásában földhasználati jogot alapítanak, amely önálló helyrajzi számon kiemelt felépítmény ingatlan 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonába kerülnek.

3.3. A 2.2. pontban foglalt időponttól kezdődően az ingatlan használatával járó közterheket, közüzemi díjakat Használatba vevő viseli.

Az ingatlan közüzemi mérőórái kialakítását követően a mérőórák Használatba vevő saját nevére történő átíratásáról Használatba vevő köteles a mérőórák kialakításának megtörténtéről a Használatba adótól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül gondoskodni. A mérőórák átírása érdekében Használatba vevő Fejér Megyei Kirendeltségének igazgatója vagy az általa meghatalmazott személy jogosult eljárni.

Használatba adó kijelenti, hogy a jelen megállapodás általa történő aláírásával hozzájárul a közüzemi mérőórák Használatba vevő nevére történő átírásához. A Használatba adó vállalja, hogy az ehhez szükséges nyilatkozatokat kiadja Használatba vevő részére.

Használatba adó kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Használatba vevő a közüzemi mérőórákat valamely fenntartásában álló intézmény nevére – Használatba adó külön hozzájárulása nélkül – átírathassa.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodáson alapuló használati jogviszony időtartama alatt Használatba vevő gondoskodik az ingatlan fenntartásához szükséges karbantartási, állagmegóvási munkálatok elvégzéséről. Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy Használatba vevő az ingatlanon értéknövelő, beruházási feladatokat végezzen, vagy végeztessen el, az ezzel kapcsolatos elszámolást, amennyiben az szükséges, a felek külön megállapodásban rendezik.

3.5. Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy Használatba vevő az ingatlant saját, avagy valamely fenntartásában álló intézménye telephelyeként tüntetesse fel, postacímként használja.

3.6. Használatba vevő jogosult – az 1.3. pontban foglalt közfeladatai ellátásának sérelme nélkül, a feladatellátásához szükséges mértékben – az ingatlan egyes részeit albérletbe vagy alhasználatba adni, a Használatba adó előzetes hozzájárulásával.

Az ingatlan Használatba vevő általi, jelen ponton alapuló bérbeadása folytán befolyt bérleti díj a Használatba vevőt illeti.

3.7. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag az 1.2. pontban rögzített felhívás vonatkozásában eljáró irányító hatóság előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges.

3.8. Felek rögzítik továbbá, hogy Használatba adó az 1.2. pontban foglalt felhívás révén nem részesülhet – az állami támogatások szerint – jogtalan előnyben, így többek között, de nem kizárólagosan Használatba adó nem jogosult a felhívás esetleges maradványértékére.

3.9. Amennyiben a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeit (az 1.2. pontban megjelölt pályázati beruházással összefüggésben) Használatba adó megszegi, úgy Használatba vevő részére kártérítés megfizetésére köteles.

 

4. A megállapodás megszüntetése

 

4.1. Felek jelen szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

4.2. A felek a jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét kizárják mindaddig, ameddig az ingatlanban megvalósításra kerülő, az 1.2. pontban foglalt projekt kötelező fenntartási időszakát követő elszámolás meg nem történik.

4.3. Amennyiben a jelen szerződésen alapuló használati jogviszony úgy szűnik meg, hogy Használatba vevő az ingatlanon beruházást nem hajtott végre, úgy Használatba vevő a jelen megállapodás megszűnésének napjától számított 10 napon belül, a felek között előre egyeztetett időpontban, az ingatlant Használatba adó birtokába. A jelen szerződés megszűnése esetén Használatba adó köteles az ingatlan birtokba vételére.

 

5. Egyéb rendelkezések

 

5.1. Használatba adó kijelenti, hogy helyi önkormányzat, amelynek képviselő testülete 124/2017. (IV. 25.) számon határozatot hozott a jelen szerződés elfogadásáról és annak a polgármester által történő aláírására való felhatalmazásról.

Használatba vevő kijelenti, hogy központi költségvetési szerv, amelynek a jelen megállapodás megkötésével kapcsolatosan szerződéskötési képessége korlátozva nincs.

5.2. Használatba vevő az Nvt. 11. §-a alapján kijelenti, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdése alapján átláthatónak minősül és vállalja, hogy

a) a jelen megállapodásban és az MNV Zrt. Vagyon-nyilvántartási Szabályzatában előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) a jelen megállapodás útján részére átadott nemzeti vagyont a jelen megállapodásban foglalt előírásoknak és a tulajdonosi, vagyonkezelői rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

5.3. Jelen megállapodást Használatba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a Használatba vevővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a jelen megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Használatba vevő vállalja, hogy az ingatlan – Használatba adó előzetes engedélye alapján történő – hasznosítására általa megkötésre kerülő szerződésekben is rendkívüli felmondási okként rögzíti azt, ha a harmadik személy Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változás következik be.

5.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodás teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködnek, folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják egymást minden, a jelen megállapodásban foglaltakra lehetséges kihatással bíró körülményről.

5.5. A felek jelen szerződés alapján minden értesítést és jognyilatkozatot írásban tesznek meg, amelyet ajánlott-tértivevényes levél (amit kézbesítő – futárszolgálat, egyéb kézbesítő-igénybevétele esetén átvételi elismervény pótol) útján küldenek meg a másik fél jelen szerződésben foglalt címére. Az értesítés és jognyilatkozat annak másik fél általi átvételével hatályosul. A postai ajánlott és tértivevényes levél a postára adástól számított ötödik napon abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő, ha a tértivevény a címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) "cím nem azonosítható", "nem kereste", "elköltözött", "címzett ismeretlen", "átvételt megtagadta", "kézbesítés akadályozott", "nem vette át" jelzéssel érkezik vissza, vagy egyébként a kézbesítő igénybevételével kézbesített küldemény kézbesíthetetlenség okán visszaérkezik a feladóhoz.

5.6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki a megállapodás egészére, az nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, kivéve, ha a felek a jelen megállapodást az érintett rendelkezések nélkül nem kötötték volna meg. A felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét fél számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel helyettesítsék.

5.7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Nvt., a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha jelen megállapodás megkötésekor hatályos, irányadó jogszabályt hatályon kívül helyezik, vagy úgy módosítják, hogy az új rendelkezésektől való eltérésre a feleknek nincs lehetőségük (kógens rendelkezés), felek a jelen megállapodás által szabályozott kérdésekben is a hatályon kívül helyezett jogszabály helyébe lépő, vagy módosított jogszabály új előírásait tekintik alkalmazandónak, és jelen megállapodást annak megfelelően módosítják a jogbizonytalanság elkerülése érdekében.

5.8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban szabályozott jogviszony keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén bármelyik fél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

5.9. Használatba adó és Használatba vevő képviseletében aláírók kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás aláírására, a szervezet képviseletére, és a megállapodás megkötéséhez harmadik fél jóváhagyására nincs szükség.

5.10. Jelen megállapodás a felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba. Amennyiben a szerződés aláírására nem egy időben és helyen kerül sor, a hatálybalépés időpontja az utolsó aláírás napja.

5.11. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen megállapodás 1.1 pontjában megjelölt ingatlan tulajdonjogának Magyar Állam javára adásvétel jogcímén történő megszerzését a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az Emberi Erőforrás Minisztérium egyetértése esetén jóváhagyja, úgy a megállapodás az ingatlan tulajdonjogának Magyar Állam által történő megszerzése időpontjában hatályát veszti.

5.12. A jogviszony fennállása alatt kapcsolattartásra jogosultak:

- Használatba adó részéről: Horváth Bálint, 30/350-7566

- Használatba vevő részéről: Pál Mária, 20/620-0511

5.13. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1. számú: birtokbaadási jegyzőkönyv (birtokbaadáskor csatolandó)

5.14. Jelen szerződés 7 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Használatba vevőt, 3 példány a Használatba adót illeti.

 

Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látják el.

 

 

Martonvásár, 2017. április „…”.

Székesfehérvár, 2017. április „…”.

 

 

………………………….

 

 

……………………………..

 

Dr. Szabó Tibor

polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata

képviseletében

Használatba adó

Mátrahalmi Tibor

igazgató

Bátori Zsolt főigazgató

meghatalmazása útján

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

képviseletében

Használatba vevő

 

     

                                                                                                                     

Pénzügyi ellenjegyzés:                                    Pénzügyi ellenjegyzés:

……………., 2017. …….… hó ……nap                      Székesfehérvár, 2017. … hó ……nap

 

……………..……………………….                 ……………..……………………….

név:                                                                            Orbánné Stibi Zsuzsanna

                                                                                   Költségvetési referens                         

 

Jogi ellenjegyzés:                                                        Jogi ellenjegyzés:                   

………………. 2017. ……… hó ….. nap                     Székesfehérvár, 2017. ….. hó ….nap

 

 

…………………………………                        Horváthné dr. Vörös Ágnes

név:                                                                            Mb. igazgató helyettes, jogi referens

                                                                                  

 

                                                                                   Szakmai ellenjegyzés:

                                                                                   Székesfehérvár, 2017. ……. hó …..nap

 

 

                                                                                   Pál Mária

                                                                                   Vagyonhasznosítási referens