Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

120/2017. (4. 25.) a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

120/2017. (IV.25.) határozata

a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról

és támogatási szerződés módosításáról

 

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39M Lövész Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy a megítélt 2,5 millió Ft-os támogatási összeg visszafizetésének és elszámolásának legkésőbb 2017. május 31. napjáig tegyen eleget.

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban foglaltaknak megfelelően a támogatási szerződés határozat melléklete szerinti módosítását aláírja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. május 31.

 

 

 

120/2017. (IV.25.) határozat melléklete:

 

Szerződés száma: Ph/                        -           /2017.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.) képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Támogató),

 

másrészről a 39M Lövész Egyesület

(székhelye: 2462 Martonvásár, Gólyahír u. 18. fsz. 2.),

képviseli: Varga György elnök (a továbbiakban: Támogatott)

 

a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi helyen és időben, a következők szerint részletezett tartalommal:

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Gólyahír u. 18. fsz. 2..

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Varga György elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

57800040-10050422

B3 TAKARÉK Szövetkezet

Adóigazgatási azonosító száma:

26918196-1-07

Telefon száma:

06 20 259 2594

E-mail címe:

vargyur@gmail.com

Bírósági végzés és nyilvántartás száma:

21 PK 60011/2014/8.,sorsz. 2945

 

Előzmények: A Támogató183/2016. (X.18.) határozatában támogatta az Egyesület Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz benyújtott „KKETTK-56P-04-0629” azonosító számú pályázatának megvalósítását. Ezért részére 2,5 millió forint visszatérítendő támogatást nyújtott 2016. december 31-i elszámolással.

A Támogatott 2016.12.13. napján érkezett levelében írásban kérte a Támogatót, hogy a támogatás visszafizetésének dátumát 2017. március 31. napjára módosíthassa. A Támogató a kérelemnek 234/2016. (XII.13.) határozatában helyt adott.

A Támogatott 2017.03.28. napján e-mailben érkezett újabb levelében kérte a Támogatót, hogy a támogatás visszafizetésének dátumát legalább 30 nappal meghosszabbíthassa.

 

Fentiek alapján a Felek a 2016. október 20. napján kötött támogatási szerződést a következők szerint módosítják:

1. Támogatási szerződés 5.2./A pontja az alábbiak szerint módosul:

A támogatás visszafizetésének időpontja: 2017. május 31.

2. Támogatási szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

A beszámoló benyújtási határideje: 2017. május 31.

3. Támogatási szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.A szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

5.Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2017. április „……..”.

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi ellenjegyző

 

 

 

Melléklet:

Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2017. (IV.25.) számú határozat”