Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

119/2017. (4. 25.) a „Martonvásárért Alapítvány” kérelme alapján támogatási összeg felhasználásáról

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

119/2017. (IV.25.) határozata

a „Martonvásárért Alapítvány” kérelme alapján támogatási összeg felhasználásáról

 

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Martonvásárért Alapítvány” kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy a még fel nem használt 586.201,- Ft támogatási összeget a város közterületeinek szebbé tételéhez növények, fák, hulladékgyűjtő edények vásárlására fordíthassa és a támogatási összeggel 2017. december 31. napjáig számoljon el.

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban foglaltaknak megfelelően a támogatási szerződés – határozat melléklete szerinti - módosítását aláírja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. december 31.

 

 

119/2017. (IV.25.) határozat melléklete:

Szerződés száma: ……………../2017

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a „Martonvásárért” Alapítvány

(2462 Martonvásár, Budai út 13.)

képviseli: Bártol Botond elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Bártol Botond elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET 57800040-10000032

Adóigazgatási azonosító száma:

18481116-1-07

Telefon száma:

06 30 650-1784

E-mail címe:

botond.bartol@gmail.com

 

Felek a Ph/2316-8/2014. számú Támogatási szerződésben és annak módosításában (1.113.988,- Ft maradványösszeg), a 1860-2/2015. Támogatási szerződésben (1.200.000,- Ft) a 2428-2/2015 Támogatási szerződésben (2.000.000,- Ft) és a 423-2/2016 támogatási szerződés módosításban megállapított támogatások felhasználásának és elszámolásának feltételeit a következők szerint módosítják és egészítik ki:

1. Támogató a Támogatott részére összesen 4.313.988,- Forint összegben megítélt támogatás felhasználásának elszámolása után fennmaradt 586.201,-Ft összeget a város beruházásaihoz kapcsolódóan növények, fák, cserjék, hulladékgyűjtő edények vásárlása tekintetében engedélyezi felhasználni.

2. A Ph/2316-8/2014. számú Támogatási szerződésben és annak módosításában, a 1860-2/2015. , 2428-2/2015.számú Támogatási szerződések és a 423-2/2016 számú támogatási szerződés módosítás 5.2. pontjában a támogatás végső felhasználási határideje 2017. december 31.napjára módosul.

3. A Ph/2316-8/2014. számú Támogatási szerződésben és annak módosításában, a 1860-2/2015.,  2428-2/2015.számú Támogatási szerződések és a 423-2/2016 számú támogatási szerződés módosítás5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

A beszámoló benyújtási határideje: 2017. december 31.

4. A Ph/2316-8/2014. számú Támogatási szerződés és annak módosításában, a 1860-2/2015.,  2428-2/2015.számú Támogatási szerződések és a 423-2/2016 számú támogatási szerződés módosítás további pontjai változatlanok maradnak.

5. Jelen szerződés módosítás 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

Felek a szerződés módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2017. április „…………..”.

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi és jogi ellenjegyző

 

 

 

Melléklet:

Kivonat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: ……/2017. (IV.25.) számú határozat”