Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

21/2017. (2. 14.) a helyi közösségi közlekedés menetrendjének kibővítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2017. (II.14.) határozata

a helyi közösségi közlekedés menetrendjének kibővítéséről

 

1.)       Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Martongazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) legfőbb szerveként eljárva, a Kft. üzemeltetésében lévő, helyi közösségi közlekedés menetrendjének kibővítését 2017. március 1. napjától kezdődően határozott időre, 2017. május 31. napjáig a határozat 1. melléklete szerint támogatja.

2.)       A Képviselő-testület a Kft-vel a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződést a határozat 2. melléklete szerint módosítja.

3.)       A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti feladatellátáshoz szükséges forrás kiegészítést 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére átadott pénzeszközként, 288.000.-Ft összegben biztosítja az üzemeltető Kft. részére, egyidejűleg módosítva 203/2016. (XI.29.) számú határozatának 2.) pontját a feladatellátásra átadott támogatás 2017. évi összegét legfeljebb 8.188.000.-Ft összegben határozva meg.

4.)       A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti szolgáltatás-bővítéshez szükséges ideiglenes megállók kialakításához 41.000.-Ft összeget biztosít 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

5.)       A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 3 hónapot követően a menetrend módosítás tapasztalatairól, az igénybevétel alakulásáról számoljon be a Képviselő-testületnek és szükség szerint mutassa be a menetrend hosszú távú alkalmazásával járó költségvonzatokat.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

1.     melléklet a 21/2017. (II.14.) határozathoz:

 

MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT

Megállóhely

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vasútállomás

5,15

6,45

7,15

8,15

9,15

13,45

15,45

16,45

Orvosi rendelő (ideiglenes)

_

6,46

7,16

8,16

9,16

13,46

15,46

16,46

Balassi Bálint köz

_

_

7,20

_

9,20

13,50

15,50

16,50

Határ utca (ideiglenes)

_

_

7,23

_

9,23

13,53

15,53

16,53

Kazinczy Ferenc köz

_

_

7,25

_

9,25

13,55

15,55

16,55

Mentőállomás

5,17

6,48

_

8,18

_

13,57

15,57

16,57

Budai út - Pusztai u.

5,18

6,49

_

8,19

_

13,58

15,58

16,58

Budai út - Bercsényi köz

5,19

6,50

_

8,20

_

13,59

15,59

16,59

Erdőhát bekötő út

5,22

6,53

_

8,23

_

14,03

16,03

17,03

Erdőhát forduló

5,25

6,56

_

8,26

_

14,06

16,06

17,06

ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR

Erdőhát forduló

5,25

7,00

_

8,26

_

14,06

16,06

17,06

Erdőhát bekötő út

5,28

7,03

_

8,29

_

14,09

16,09

17,09

Kismarton

5,30

7,05

_

8,31

_

14,11

16,11

17,11

Kismarton bekötő út

5,33

7,08

_

8,34

_

14,14

16,14

17,14

Budai út - Bercsényi köz

5,35

7,10

_

8,36

_

14,16

16,16

17,16

Budai út - Pusztai u.

5,36

7,12

_

8,38

_

14,18

16,18

17,18

Papírbolt

5,38

7,13

7,29*

8,39

9,29

14,19

16,19

17,19

Orvosi rendelő (ideiglenes)

_

7,14

7,30

8,40

9,30

14,20

16,20

17,20

Vasútállomás

5,40

7,15

7,31

8,41

9,31

14,21

16,21

17,21

*Előtte iskolai körforgalom!

 

Az új részek dőlten szedve.

               

 

 


 

 

2.     melléklet a …/2017. (II.14.) határozathoz:

 

 

Vállalkozói és szolgáltatói szerződés

Martonvásár Város település helyi közösségi közlekedésével kapcsolatos

feladatok ellátására

 

 

amely létrejött

 

egyrészrőlMartonvásár Város Önkormányzata

Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Képviseletében: Dr. Szabó Tibor, polgármester (a továbbiakban: Megrendelő)

 

másrészről a „Martongazda” Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

Székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám: 22717728-2-07

Cg. 07-09-018536

Képviseli: Vörös Péter ügyvezető (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

között, a közöttük 2011. június 1-jén Martonvásár Város település helyi közösségi közlekedésével kapcsolatos feladatok ellátására megkötött vállalkozói és szolgáltatói szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítására, amely a Szerződést a következő pontok tekintetében érinti:

 

1.     A Szerződés 3. sz. melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. melléklete lép.

2.     A Szerződés 6.5. pontjában az „1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „2013. évi V. törvény”szövegrész lép.

3.     Jelen módosítás egyebekben nem érinti a Szerződés tartalmát.

4.     Jelen szerződésmódosítás 2017. március 1. napjával lép hatályba.

 

Felek jelen szerződést 3 eredeti példányban – melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány Szolgáltatót illeti meg - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, saját kezűleg, illetve cégszerűen írják alá.

 

Martonvásár, 2017. ………………                                              

 

        ………………………………………             ………………………………………….

                         Dr. Szabó Tibor                                                     Vörös Péter

                           polgármester                                                         ügyvezető

                     Megrendelő részéről                                           Szolgáltató részéről

 

Jogi ellenjegyző: ……………………………..

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………..


 

 

A szerződésmódosítás 1. sz. melléklete:

 

„3. sz. melléklet

 

Helyi autóbusz menetrend

 

 

MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT

Megállóhely

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vasútállomás

5,15

6,45

7,15

8,15

9,15

13,45

15,45

16,45

Orvosi rendelő (ideiglenes)

_

6,46

7,16

8,16

9,16

13,46

15,46

16,46

Balassi Bálint köz

_

_

7,20

_

9,20

13,50

15,50

16,50

Határ utca (ideiglenes)

_

_

7,23

_

9,23

13,53

15,53

16,53

Kazinczy Ferenc köz

_

_

7,25

_

9,25

13,55

15,55

16,55

Mentőállomás

5,17

6,48

_

8,18

_

13,57

15,57

16,57

Budai út - Pusztai u.

5,18

6,49

_

8,19

_

13,58

15,58

16,58

Budai út - Bercsényi köz

5,19

6,50

_

8,20

_

13,59

15,59

16,59

Erdőhát bekötő út

5,22

6,53

_

8,23

_

14,03

16,03

17,03

Erdőhát forduló

5,25

6,56

_

8,26

_

14,06

16,06

17,06

ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR

Erdőhát forduló

5,25

7,00

_

8,26

_

14,06

16,06

17,06

Erdőhát bekötő út

5,28

7,03

_

8,29

_

14,09

16,09

17,09

Kismarton

5,30

7,05

_

8,31

_

14,11

16,11

17,11

Kismarton bekötő út

5,33

7,08

_

8,34

_

14,14

16,14

17,14

Budai út - Bercsényi köz

5,35

7,10

_

8,36

_

14,16

16,16

17,16

Budai út - Pusztai u.

5,36

7,12

_

8,38

_

14,18

16,18

17,18

Papírbolt

5,38

7,13

7,29*

8,39

9,29

14,19

16,19

17,19

Orvosi rendelő (ideiglenes)

_

7,14

7,30

8,40

9,30

14,20

16,20

17,20

Vasútállomás

5,40

7,15

7,31

8,41

9,31

14,21

16,21

17,21

*Előtte iskolai körforgalom!

 

Az új részek dőlten szedve.

               

 

A buszjáratok kizárólag munkanapokon közlekednek.

A késő vonatokat az érintett buszjáratok – legfeljebb 10 perces várakozási idővel – bevárják.„