Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

24/2012. (2. 7.) Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

24/2012. (II. 7.) határozata

Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ alapító okiratának 2012. március 1.-jei hatályú I. számú módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

 

1.) A Képviselő-testület a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ  67/2011. (V.10.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. március 1.-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.     Az Alapító Okirat címében, bevezetőjében és 1. pontjában a költségvetési szerv megnevezése „Martonvásári”, továbbá „és Idegenforgalmi” mondatrésze hatályát veszti, egyidejűleg az elnevezés kiegészül az „és Könyvtár” elnevezéssel.

2.     Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül a költségvetési szerv rövid nevével az alábbiak szerint:

         „A költségvetési szerv rövid neve:       Brunszvik-Beethoven Központ

3.     Az Alapító Okirat 2. pontjában a költségvetési szerv székhelye „2462 Martonvásár, Budai út 13.”-ról „2462 Martonvásár, Szent László út 2.”-re módosul, egyidejűleg a 2.1. alpont szerinti telephely „2462 Martonvásár, Szent László út 2.”-ről „2462 Martonvásár, Szent László út 20.”-ra módosul.

4.     Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„Jelen I. számú Alapító Okirat módosítást elfogadó és egységes szerkezetbe foglaló határozat száma: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24./2012. (II. 7.) számú határozata”

5.     Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.    A költségvetési szerv jogállása:         Önálló jogi személy. Önállóan működő költségvetési szerv.

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A költségvetési szerv önálló adószámmal és bankszámla számmal rendelkezik.

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg.”

 

6.     Az Alapító Okirat 8. pontja szövegezése kiegészül a „Könyvtári tevékenység ellátása” mondattal.

7.     Az Alapító Okirat 9. pontjában a szakfeladat rend szerinti alaptevékenységek az alábbiak szerint módosulnak:

„Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei:

Szakfeladat száma

Megnevezés

680002

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése

730000

Reklám, piackutatás

749050

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

821000

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

822000

Telefoninformáció

823000

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855100

Sport, szabadidős képzés

855200

Kulturális képzés

900122

Táncművészeti tevékenység (Százszorszép Táncegyüttes)

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910122

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123

Könyvtári szolgáltatások

910201

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910202

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység (Óvodamúzeumi kiállítóhely működtetésének biztosítása)

910204

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

910421

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

910921

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

932109

Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

932912

Táncterem működtetése (Százszorszép Táncegyüttes működési feltételeinek biztosítása)

932918

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

932919

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység (Martonvásári napok)

 

8.     Az Alapító Okirat 11. pontjában „a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V.12.) Korm. sz. rendelet rendelkezései az irányadók” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak” mondatrész lép.

9.     Az Alapító Okirat 12.1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„12.1.   Megnevezése:                              2462 Martonvásár, Szent László út 20.

tulajdonosa:                                   Martonvásár Város  Önkormányzata

vagyon feletti rendelkezés joga:   a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg.”

 

10.   Az Alapító Okirat 12. pontja kiegészül az alábbi, utolsó bekezdéssel:

          „A költségvetési szerv a könyvtári tevékenységét a 2462 Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti székhelyén: közhasználatú, mindenki számára nyitva álló elkülönített könyvtár helyiségcsoportban látja el. „

11.    Az Alapító Okirat 13. pont első bekezdésében „Az ingatlant bérbe adás útján kizárólag akkor hasznosíthatja, ha az a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását nem veszélyezteti.” mondat és a 13. pont utolsó bekezdése hatályát veszti, továbbá a harmadik bekezdésben a „Pénzügyi Irodájával” szövegrész „Pénzügyi Osztályával” szövegrészre módosul.

 

2.) A Képviselő-testület a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosításával az 1. mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak kiadására.

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékében kezdeményezze a határozat 1.) pontja szerinti változások átvezetését.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: döntést követő 8 nap

 

 

24/2012. (II. 7.) határozati javaslat 1. melléklete:

 

Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár

Alapító Okirata

 a 2012. március 1-i hatályú I. számú módosítással egységes szerkezetben

- melyet a dőlt betűs szedés jelöl -

 

Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Alapítói jogot gyakorló irányító szerv a Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv – továbbiakban: költségvetési szerv – Alapító Okiratát 2011. július 15-i hatállyal az alábbiakban állapítja meg:

1.  A költségvetési szerv neve:                      Brunszvik-Beethoven

                                                                       Rendezvényszervező Központ és Könyvtár

 

      A költségvetési szerv rövid neve:               Brunszvik-Beethoven Központ

 

2.   A költségvetési szerv székhelye:             2462 Martonvásár, Szent László út 2.

    

A költségvetési szerv telephelyei:                       

 

2.1.    2462 Martonvásár, Szent László út 20.

2.2.    2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

2.3.    2462 Martonvásár, Beethoven tér 1.

 

3.  Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

 

      Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2011. (V. 10.) számú határozata.

     

      Jelen I. számú Alapító Okirat módosítást elfogadó és egységes szerkezetbe foglaló határozat száma: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (II. 7.) számú határozata

         

4.  A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott fenntartó és irányító szerve, székhelye:

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

 

5.   A költségvetési szerv típusa:                         szolgáltató feladatokat ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv.

 

6.   A költségvetési szerv működési területe:      Martonvásár Város Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe.

     

7.   A költségvetési szerv jogállása:                      Önálló jogi személy. Önállóan működő költségvetési szerv.

                                                                                             

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala látja el.

 

A költségvetési szerv önálló adószámmal és bankszámla számmal rendelkezik.

 

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolója elemi költségvetés és elemi beszámoló irányító szerv általi jóváhagyásával valósul meg.

 

8.   Jogszabály által meghatározott közfeladata:    A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi  LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott közösségi tér működtetési feltételeinek biztosítása, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása, együttműködés a lakosság önszerveződő közösségeivel. Idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős tevékenység, mint szolgáltatási feladatok ellátása.  Könyvtári tevékenység ellátása.

9.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:        TEÁOR   ’08    alapján:     93.29’08    M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

Szakágazati besorolása:                                932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

      Szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei:

Szakfeladat száma

Megnevezés

680002

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése

730000

Reklám, piackutatás

749050

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

821000

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

822000

Telefoninformáció

823000

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

855100

Sport, szabadidős képzés

855200

Kulturális képzés

900122

Táncművészeti tevékenység (Százszorszép Táncegyüttes)

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910122

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123

Könyvtári szolgáltatások

910201

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910202

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203

Múzeumi kiállítási tevékenység (Óvodamúzeumi kiállítóhely működtetésének biztosítása)

910204

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

910421

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

910921

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

932109

Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

932912

Táncterem működtetése (Százszorszép Táncegyüttes működési feltételeinek biztosítása)

932918

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

932919

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység (Martonvásári napok)

 

 

10. A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetői megbízásának rendje:

 

A költségvetési szerv magasabb vezetőjét Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete - nyilvános pályázat útján - meghatározott időtartamra bízza meg.

 

A költségvetési szerv vezetője felett a munkáltatói jogkört, magasabb vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

11. A költségvetési szervfoglalkoztatottjai:            Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára „a közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv, s a Kjt. végrehajtásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

12. A feladatellátást szolgáló vagyon:

 

12.1.   Megnevezése:                              2462 Martonvásár, Szent László út 20.

tulajdonosa:                                Martonvásár Város  Önkormányzata

vagyon feletti rendelkezés joga:  a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg.

12.2.   Megnevezése:                              2462 Martonvásár, Szent László út 2.

tulajdonosa:                                 Martonvásár Város  Önkormányzata

vagyon feletti rendelkezés joga:   a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg.

12.3.  megnevezése:                              Martonvásár, Beethoven tér 1.

tulajdonosa:                                 Martonvásár Város  Önkormányzata

vagyon feletti rendelkezés joga:   a tulajdonosi jogkört gyakorló Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg.

12.4.  megnevezése:                             Martonvásár, Brunszvik út 2.

 tulajdonosa:                                MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

 vagyon feletti rendelkezés joga: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonossal kötött megállapodás szerint

 

Martonvásár Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a költségvetési szerv számára, hogy az Önkormányzat által fenntartott intézmények helyiségeiben – a programok formáinak és kereteinek megfelelően – teret és helyet kapjon azok lebonyolításához.

 

A költségvetési szerv a könyvtári tevékenységét a 2462 Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti székhelyén: közhasználatú, mindenki számára nyitva álló elkülönített könyvtár helyiségcsoportban látja el.

 

13.  A költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

      

       A költségvetési szerv a részére a használatra, rendelkezésre bocsátott ingatlanokat elidegeníteni, megterhelni, vállalkozásba vinni nem jogosult.

 

A jóváhagyott működési kiadási előirányzatok felhasználására a költségvetési szerv vezetője – egyeztetve a Polgármesteri Hivatal szakirodáival – önállóan kötelezettséget vállalhat, azzal a feltétellel, hogy köteles meggyőződni arról, hogy rendelkezésére áll a megfelelő fedezet.

 

A költségvetés és a zárszámadás elkészítéséhez a költségvetési szerv vezetője – a jegyző által közölt jogszabályokban megállapított határidőkkel és tartalommal – adatokat szolgáltat és közli a költségvetési év folyamán megvalósítani tervezett feladatokat. A költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával együttműködve elkészíteni a költségvetési szerv költségvetése és éves beszámolója tervezetét.

 

14. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 

Záradék:

 

Az Alapító Okirat I. számú módosítását, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalását Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. (II. 7.) számú határozatával hagyta jóvá.

 

 

Martonvásár, 2012. február 8.

 

 

 

                      Dr. Szabó Tibor                                                   Dr. Koltai Gábor

        Martonvásár Város Önkormányzata                       Martonvásár Város Önkormányzata

                        polgármester                                                                jegyző