Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

201/2023. (11. 7.) üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében településfejlesztési megállapodás módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

201/2023. (XI.7.) határozata

üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében településfejlesztési megállapodás módosításáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 1. melléklete szerinti kérelemben foglaltakra tekintettel a 2. melléklet szerinti településfejlesztési megállapodás módosítást.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt megállapodásmódosítás és a végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. november 30.

/upload/files/06m_ET_20231107_telepfejl_meg%C3%A1llapod%C3%A1s_m%C3%B3d_Kecz%C3%A1n_mell%C3%A9klet.pdf

 

201/2023. (XI.7.) határozat melléklete:

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

 

amely alulírott napon és helyen létrejött a

 

Név: Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.;

törzskönyvi azonosító szám: 727431

adószám: 15362931-1-07;

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester

(a továbbiakban: Önkormányzat)

 

és a

 

Név: Win Plus HD Market Kft.

székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 10.

cégjegyzékszám: 13-09-226616

adószám: 32255601-2-13

képviseli: Nguyen Huu Duc , ügyvezető

mint beruházó (a továbbiakban: Beruházó1)

 

és a

 

Név: Keczán Pálné

lakcím: 2040 BUDAÖRS, Alma utca 21

születési név: Kernya Györgyi

születési hely, idő: Budapest, 1952. október 1.

anyja neve: Hargitai Katalin

mint beruházó (a továbbiakban: Beruházó2)

 

és a

 

Név: Pompaii Group Kft.

székhely: 2040 Budaörs, Templom tér 19.

cégjegyzékszám: 11103891-2-13

adószám: 11103891-2-13

képviseli: Keczán Pál, ügyvezető

mint beruházó (a továbbiakban: Beruházó3)

 

és a

 

Név: Future Food Immo Kft.

székhely: 2030 Érd, Fő utca 31. 

cégjegyzékszám: 13-09-134154

adószám: 11716929-2-13

képviseli: Martonosi Tamás, ügyvezető

mint közreműködő (a továbbiakban: Közreműködő)

 

és a

 

Név: HPM Plus Kft.

székhely: 2030 Érd, Kaktusz u. 32/b 

cégjegyzékszám: 13-09-105837

adószám: 13617981-2-13

képviseli: Martonosi Tamás, ügyvezető

mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos)

 

között az alábbi feltételekkel.

 

  1. Előzmények és a megállapodás tárgya

 

  1. Felek között 2023. október 12-én településfejlesztési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre, melynek módosítására vonatkozóan Beruházó3 2023. október 24-én kérelmet nyújtott be, melyre tekintettel felek a Megállapodást az alábbiak szerint módosítják.

 

2. Felek a Megállapodás I.4.a. pontját az alábbiak szerint módosítják jelen megállapodásmódosítás aláírásának napjától:

„a. Beruházó2, Beruházó3 és Beruházó1 vállalják, hogy 2024. április 15-ig saját költségükön a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező alapvető műszaki tartalomnak megfelelően a 2.e., f. pontokban rögzített ingatlanokon magánutat, és annak mentén 4 darab párhuzamos parkolót alakítanak ki, a szükség szerint tervek és engedélyek, hozzájárulások birtokában.”

 

3. Felek a Megállapodás egyebekben nem módosítják, jelen megállapodásmódosítás a valamennyi fél általi aláírás napján lép hatályba.

4. A jelen megállapodásmódosításban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

5. Martonvásár Város Polgármestere Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2023. (XI.7.) határozata alapján jogosult a jelen településfejlesztési megállapodásmódosítás aláírására.

6. Beruházó2, Beruházó3, Közreműködő, és Tulajdonos kijelentik, hogy a cégbírósági nyilvántartásba bejegyezett jogi személyek, nem állnak csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás alatt, képviselőjüknek szerződéskötési képességét semmi nem akadályozza, korlátozza.

7. A Felek a jelen megállapodásmódosítást, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő dokumentumot – képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével – jóváhagyólag írják alá.

8. Jelen megállapodásmódosításban foglaltakat Beruházó2 részére saját nyelvén a jelen okiratot letanúzó Tanú1 ismertette, számára megmagyarázta, Beruházó2 a szerződés tartalmának teljes ismeretében írja alá jelen szerződést, melyet Tanú1 és Tanú2 aláírásával igazol.

 

Martonvásár, 2023.

 

 

 

Dr. Szabó Tibor polgármester                                        Nguyen Huu Duc ügyvezető

Martonvásár Város Önkormányzata                               Win Plus HD Kft.

                                                                                                          Beruházó2

Jogi ellenjegyző:

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:

 

 

 

 

   Martonosi Tamás, ügyvezető                                            Martonosi Tamás, ügyvezető

HPM Plus Kft.                                                              Future Food Immo Kft.

  Tulajdonos                                                                          Közreműködő

 

 

     Keczán Pálné, tulajdonos                                                Keczán Pál

            Beruházó1                                                                 Pompaii Group Kft.

                                                                                                          Beruházó3

 

 

 

 

 

Tanú1 neve:                                                   Tanú2 neve:

 

Tanú1 címe:                                                   Tanú2 címe:

 

Tanú1 személyi igazolvány száma:                Tanú2 személyi igazolvány száma:

 

Tanú1 születési helye és ideje:                       Tanú2 születési helye és ideje:

 

Tanú1 aláírása:                                               Tanú2 aláírása: