Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

195/2023. (9. 26.) vízmű kút területének megszerzése érdekében településfejlesztési megállapodás módosításának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

195/2023. (IX.26.) határozata

vízmű kút területének megszerzése érdekében településfejlesztési megállapodás módosításának elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti településfejlesztési megállapodás módosítást, azzal, hogy elfogadja, hogy az eredeti megállapodásban foglalt határidők a folyamatos egyeztetések miatt eltolódtak, így jelenleg eltekint a Képviselő-testület a megállapodásban foglalt jogkövetkezmények alkalmazásától.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt megállapodásmódosítás és a végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 10.

 

195/2023. (IX.26.) határozat melléklete:

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 1. számú módosítás

 

amely alulírott napon és helyen létrejött a

 

Név: Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.;

törzskönyvi azonosító szám: 727431

adószám: 15362931-1-07;

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) és a

 

és a

 

Név: Fejér Ingatlan Hasznosítási Kft.

székhely: 1143 Budapest Hungária körút 64.

cégjegyzékszám: 01-09-355351

adószám: 27349470-2-42

képviseli: Tunyogi Eszter, ügyvezető

mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

 

és a

 

Név: GREG 2006 Kft.

székhely: 8638 Balatonlelle, Munkácsy utca 73.

cégjegyzékszám: 14-09-306838

adószám: 13709503-2-14

képviseli: Albert Péter, ügyvezető

mint beruházó (a továbbiakban: Tulajdonos1)

 

és a

 

Név: MSAP System Hungary Kft.

székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 51.

cégjegyzékszám: 01-09-294620

adószám: 23951529-2-41

képviseli: Pátkai Balázs, ügyvezető

mint átadó (a továbbiakban: Tulajdonos2)

 

és a

 

Név: JUBA Protect Bt.

székhely: 2060 Bicske, Széchenyi utca 48.

cégjegyzékszám: 07-06-008311

adószám: 20248079-2-07

képviseli: Kégl Attila, ügyvezető

mint átadó (a továbbiakban: Tulajdonos3)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel.

 1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. február 10-én településfejlesztési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre, melynek végrehajtása keretében Felek által megtett intézkedések a megállapodás módosítását tették szükségessé az alábbiak szerint.

 1. A megállapodásmódosítás tárgya
 1. Felek a Megállapodás 1. mellékletét jelen megállapodásmódosítás 1. melléklete szerint módosítják.
 2. Felek a Megállapodás II.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4. Átadó vállalja, hogy jelen megállapodás hatályba lépését követő 90 napon belül záradékoltatja a jelen megállapodás 1. mellékletét képező telekalakítási vázrajzot és a Megállapodás 1. mellékletében foglalt vázrajzon megjelölt 056/6 helyrajzi számon létrejövő kivett vízmű terület önálló ingatlankénti feltüntetése érdekében.”
 3. Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás II.2. pontjában foglalt terület II.6. és II. 7. szerinti kialakítását követően megvizsgálják a lehetőségét a terület közúttá minősítésének, és Átvevő általi tulajdonba vételének az Átadó, illetve Tulajdonos1, Tulajdonos2 és Tulajdonos3, valamint az 1. mellékletben rögzített 056/7-27 helyrajzi számú ingatlanok mindenkori tulajdonosai felé rögzített azon egyetemleges kötelezettségvállalása mellett, hogy azzal kapcsolatos fejlesztési, beruházási, karbantartási, üzemeltetési feladatokat mindenkor ellátják, ahhoz hozzájárulást Átvevőtől nem követelnek.
 4. Átadó a jelen megállapodásmódosításban foglalt ügyletek ügyvédi és eljárási költségeinek megfizetését vállalja.

 

 1. Megállapodásmódosítás megszűnése
 1. Jelen megállapodás megszűnik a Felek ez alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, valamint a Megállapodás megszűnésével.
 2. Felek jelen szerződéstől nem állhatnak el.
 3. Átadó vagy Tulajdonos1 vagy Tulajdonos2 vagy Tulajdonos3 elállása, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén, amennyiben az II. 1. pontban foglalt településrendezési eszköz Átvevő Képviselő-testülete általi elfogadása és hatályba lépése már megtörtént, elálló vagy szerződésszegő fél  köteles Átvevő részére megfizetni a településrendezési eszközök módosításával járó teljes költséget, az elállás másik féllel való közlésétől vagy a szerződésszegésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül.
 4. Felek jelen megállapodást nem mondhatják fel.
 5. Jelen szerződés csak írásban módosítható.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodásmódosításban írt megállapodásuk bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, érvényesíthetetlenné vagy törvényellenessé válna, a megállapodás többi része akkor is változatlan tartalommal érvényben marad, és a Felek kötelesek a lehető leghamarabb egyeztetést lefolytatni, és jóhiszeműen eljárva elfogadni egy jogszerű rendelkezést, amely a legközelebb áll megállapodásuk céljához, és ugyanolyan gazdasági hatása, illetve eredménye van.
 2. A jelen megállapodásmódosításban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
 3. Martonvásár Város Polgármestere Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023. (….) határozata alapján jogosult a jelen településfejlesztési megállapodás aláírására.
 4. Az Átadó, Tulajdonos1, Tulajdonos2, Tulajdonos3 kijelenti, hogy az Átadó, Tulajdonos1, Tulajdonos2, Tulajdonos3 a cégbírósági nyilvántartásba bejegyezett jogi személyek, nem állnak csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás alatt, képviselőjüknek szerződéskötési képességét semmi nem akadályozza, korlátozza.
 5. A Felek a jelen megállapodásmódosítást, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő dokumentumot – képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével – jóváhagyólag írják alá.

 

Martonvásár, 2023. …… „…”.

 

 

 

Dr. Szabó Tibor polgármester                                                        Tunyogi Eszter, ügyvezető

Martonvásár Város Önkormányzata                                                             Fejér Ingatlan hasznosítási Kft.

                       Átvevő                                                                                   Átadó

 

Jogi ellenjegyző:

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:

 

 

 

            Pátkai Balázs, ügyvezető                                Albert Péter, ügyvezető

      MSAP System Hungary Kft.                                  GREG 2006 Kft.

                        Tulajdonos2                                            Tulajdonos1

 

 

 

 

 

Kégl Attila, ügyvezető

JUBA Protect Kft.

Tulajdonos3

 

 

 

Mellékletek:

1. számú melléklet: változási vázrajz


/upload/files/16_ET_20230926_telepfejl_meg%C3%A1llapod%C3%A1sm%C3%B3d_k%C3%BAt_mell%C3%A9klet_1mell.pdf

/upload/files/16_ET_20230926_telepfejl_meg%C3%A1llapod%C3%A1sm%C3%B3d_k%C3%BAt_mell%C3%A9klet_1mell2.pdf