Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

89/2023. (4. 25.) a víz víziközmű rendszer vagyonértékelésének és a vagyonkezelési szerződés kiegészítésének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

89/2023. (IV.25.) határozata

a víz víziközmű rendszer vagyonértékelésének és a vagyonkezelési szerződés kiegészítésének elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó a határozat 1. melléklete szerinti vagyonértékelést és vagyonleltárt.
  2. A Képviselő-testület elfogadja a határozat 2. melléklete szerint a FEJÉRVÍZ Zrt.-vel fennálló és hatályos vagyonkezelési szerződés kiegészítését és jóváhagyja annak polgármester általi aláírását.

 

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. április 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

 

/upload/files/07_ET_20230425_v%C3%ADzvagyon%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s_1mell%C3%A9klet.pdf

 

89/2023. (IV.25.) határozat 2. melléklete

 

Vagyonkezelési szerződés kiegészítése

 

Amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős víziközmű tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

Martonvásár

Székhely:

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Törzsszám:

727431

KSH azonosító:

15362931-844-321-07

Adószám:

15727433-2-07

Képviseli:

Dr. Szabó Tibor, polgármester

 

másrészről a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fejérvíz Zrt.), mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő)

 

FEJÉRVÍZ Zrt.

Székhely:

8000Székesfehérvár, Királysor 3-15.

Cégjegyzékszám:

0710001122

KSH azonosító:

11111544-3600-114-07

Adószám:

11111544-2-07

Képviseli:

Laczi Péter, vezérigazgató

 

(együttesen: Felek) között, a köztük 2013. május 29-én létrejött Vagyonkezelési Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kiegészítésének rögzítése érdekében, az alábbi feltételekkel és ténymegállapításokkal.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 12. §-ában, 78. §-ában foglaltaknak megfelelően a víziközmű rendszerre vonatkozóan vagyonértékelést kell végeztetni, melyet Martonvásár Város Önkormányzata elvégeztetett a KARANTA AUDIT Zrt.-vel, melyet a Vksztv. alapján az üzemeltetési, jelen esetben a vagyonkezelési szerződés részévé kell tenni.

 

I. A szerződés kiegészítés tárgya

1. Felek a Szerződést kiegészítik a KARANTA AUDIT Zrt. által 2023. március 23-án kiállított igazságügyi vagyonértékelési szakvéleménnyel, mely a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.


 

II. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kiegészítéssel Vagyonkezelő részére átadott Létesítmény vagyonkezelési kérdéseire a Szerződés rendelkezései irányadóak, Felek a Szerződés rendelkezéseit nem módosítják.

2. Felek rögzítik, hogy részükről a vagyonkezelési szerződés kiegészítésének megkötését kizáró körülmény nem áll fenn.

3. Jelen szerződés kiegészítést Felek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kötötték meg, a nem rendezett kérdésekben azok rendelkezései irányadóak.

 

Martonvásár 2023. április „…”                                

 

 

________________________________                 

Martonvásár Város Önkormányzata                        

Dr. Szabó Tibor, polgármester                                 

 

…………………….., 20………………

 

 

____________________________

Laczi Péter, vezérigazgató

FEJÉRVÍZ Zrt.

 

Mellékletek:

1. számú melléklet: Igazságügyi vagyonértékelési szakvélemény