Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

87/2023. (4. 25.) A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

87/2023. (IV.25.) határozata

A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), mint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Alapítója az alábbi döntéseket hozza:

 

1. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója - a Társaság Alapító Okirata 1. pontjának módosításával - elhatározza a Társaság rövidített elnevezésének módosítását az alábbiak szerint:

 

„1.    A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:

 

         Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

         (továbbiakban: Társaság)

 

         A cég rövidített elnevezése:

 

Martonvásár Közszolgáltatója Nonprofit Kft.”

 

2. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója a mai nappal visszahívja Piricsi Tamás (anyja neve: Horváth Judit; lakhely: 2462 Martonvásár Hunyadi u. 5., magyar állampolgár) cégvezetőt.

 

3. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója az alábbiakban megnevezett személyt 2023. április 26. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság cégvezetőjévé nevezi ki:

 

név: Károly Balázs

anyja születési neve: Jójárt Jolán

lakóhely: 2462 Martonvásár, Rózsa utca 73. alatti lakos

 

4. A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója a Társaság Alapító Okiratának 14.15. pontját az alábbiak szerinti módosítja:

„14.15. A cégvezető

 

•A Társaság cégvezetői:

                           

[…]

 

Károlyi Balázs     (lakóhely: 2462 Martonvásár, Rózsa utca 73.)

                            műszaki-üzemeltetési ügyekre kiterjedően 1 millió forint értékhatárig önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére

                            kinevezés kezdő időpontja: 2023. április 26.

 

II.

A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát - az I. pontban foglalt módosítások figyelembevételével - a határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratban foglalt tartalommal jóváhagyja.

 

 

 

III.

1.         A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója felhatalmazza a polgármestert, mint Alapító képviselőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

2.         A Képviselő-testület, mint a Társaság Alapítója felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet – jogi képviselő útján – nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: I-II. pont – folyamatos, III. – azonnal

 

87/2023. (IV. 25.) határozat 1. melléklete:

 

 

A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

 – a 2023. 04. 25. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben, melyet a dőlt, vastag betűs szedés jelöl –

 

Az Alapító a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása céljából a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2021. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.         A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve:

 

            Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

            (továbbiakban: Társaság)

 

            A cég rövidített elnevezése:

 

            Martonvásár Közszolgáltatója Nonprofit Kft.

 

2.         A Társaság székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

            A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

 

3.          A cég e-mail elérhetősége, elektronikus kézbesítési címe: iroda@martonvasar-vk.hu

 

4.          A Társaság honlapja: mvk.martonvasar.hu

 

5.         A Társaság tagja – alapítója -:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye:                                                      2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

Törzskönyvi azonosító száma (PIR):              727431

Adószáma:                                                     15727433-2-07

Képviselője:                                                    Dr. Szabó Tibor polgármester              

Anyja születési neve:                                      Katona-Hlaszták Rozália

Lakcím:                                                          2462 Martonvásár, Gyulay utca 9. sz.

 

6.         A Társaság tevékenységi köre:

           

6.1.       Főtevékenység:                               9319’08 Egyéb sporttevékenység

                                                                        (közhasznú tevékenység)

 

6.2.       Egyéb tevékenységi körök:           

 

             6.2.1.       Közhasznú tevékenységek: 0210’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0220’08 Fakitermelés

0240’08 Erdészeti szolgáltatás

1610’08 Fűrészárugyártás

1629’08 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

3312’08 Ipari gép, berendezés javítása

3314’08 Ipari villamos gép, berendezés javítása

3320’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

4110’08 Épületépítési projekt szervezése

4120’08 Lakó- és nem lakóépület építése

4211’08 Út, autópálya építése

4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299’08 Egyéb m.n.s. építés

4311’08 Bontás

4312’08 Építési terület előkészítése

4321’08 Villanyszerelés

4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4331’08 Vakolás

4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333’08 Padló-, falburkolás

4334’08 Festés, üvegezés

4339’08 Egyéb befejező építés mns.

4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399’08 Egyéb speciális szaképítés mns.

4613’08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4671’08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

4673’08 Fa-, építési anyag-, szaniteráru nagykereskedelme

4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4931’08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás

4932’08 Taxi személyszállítás

4939’08 Egyéb szárazföldi személyszállítás

4941’08 Közúti áruszállítás

4942’08 Költöztetés

5621’08 Rendezvényi étkeztetés

5629’08 Egyéb vendéglátás

6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7010’08 Üzletvezetés

7021’08 PR, kommunikáció

7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7111’08 Építészmérnöki tevékenység

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés

7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8110’08 Építményüzemeltetés

8121’08 Általános épülettakarítás

8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás

8129’08 Egyéb takarítás

8130’08 Zöldterület-kezelés

8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8220’08 Telefoninformáció

8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8551’08 Sport-, szabadidős képzés

8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9004’08 Művészeti létesítmények működtetése

9311’08 Sportlétesítmény működtetése

9313’08 Testedzési szolgáltatás

9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9524’08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

9603’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység

                      mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                                                           082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

                                                                                                                           082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

                                                                                                                           082044 Könyvtári szolgáltatások

                      A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

9102’08 Múzeumi tevékenység

                      mely megfelel a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                                                                                                                           082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

                                                                                                                           082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

                                                                                                                           082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

                                                                                                                           082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

                                                                                                                           A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit. 

9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

                      melyek megfelelnek a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 5/2019. (XII. 7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

                      082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

                      082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

                      82093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

                      082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

                      086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

                      A társaság törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit.

                        

                         6.2.2.       Üzletszerű gazdasági tevékenységek:

 

3230’08          Sportszergyártás

4764’08          Sportszer-kiskereskedelem

5590’08          Egyéb szálláshely- szolgáltatás

5610’08          Éttermi-, mozgó vendéglátás

5621’08          Rendezvényi étkeztetés

5629’08          Egyéb vendéglátás

5630’08          Italszolgáltatás

6810’08          Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

7021’08          PR, kommunikáció

7022’08          Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7721’08         Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése

8130’08         Zöldterület-kezelés

8230’08         Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299’08         M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8690’08         Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9001’08         Előadó- művészet

9002’08         Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység

9004’08         Művészeti létesítmények működtetése

9529’08         Egyéb személyi-, háztartási cikk javítás

 

6.3.          A Társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

 

6.4.          A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja.

 

                A Társaság tagjai kijelentik, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll.

 

6.5.          A Társaság tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként, közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

 

                A Társaság célja szerinti besorolása: sporttevékenység.

 

                A Társaság vállalja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.-ben meghatározott közhasznúsági feltételek teljesítését.

 

6.6.          A Társaság a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(2) és (6) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati feladatot részben ellátja, illetőleg annak ellátásában közreműködik, továbbá ezen önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan az Mötv. 108. §-a alapján működteti Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló sportlétesítményeket az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

                            A Társaság továbbá az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti kötelező önkormányzati feladatok (a 76. § (1), (3) és 77. § (1) bekezdés alapján: a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, valamint a 64. § (1) bekezdés alapján: a Martonvásári Városi Könyvtár működtetése), továbbá (a 39. § (1) bekezdés alapján: a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény működtetéséhez kapcsolódó) önként vállalt önkormányzati feladatok, kulturális szolgáltatások és az átadott intézmény működtetésének megvalósításában működik közre az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

                            Martonvásár Város Önkormányzata a fenti, számára jogszabályban megállapított kötelező közfeladatokat (melyek megszervezése és működési feltételeinek biztosítása az önkormányzat számára kötelező feladat) a Társasággal létrejött közszolgáltatási szerződés alapján, a Társaság útján látja el.

 

                A fentieken túlmenően a Társaság a Mötv. – 13. § (1) bekezdés 2., 5., 9., 11., 12., 18. és 19. pontjaiban meghatározott az alábbi önkormányzati feladatok megvalósítását végzi Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületével kötött közszolgáltatási szerződések alapján:

  • településüzemeltetés körében különösen: köztemető kialakítása, fenntartása; közvilágításról való gondoskodás; helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása; közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
  • környezet egészségügy és hulladékgazdálkodás körében: települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáló irtás az önkormányzati fenntartású területeken
  • közreműködés a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás körében
  • a lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés
  • közreműködés a honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és helyi közfoglalkoztatás feladataiban
  • a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
  • helyi közösségi közlekedés biztosítása

 

6.7.          A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 6.1. és 6.2.1. pontjában foglaltak szerint meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

6.8.          A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

 

6.9.          A Társaság célja a 6.6. pontban nevesített önkormányzati feladatok költséghatékony megvalósítása minden lehetséges anyagi erő, támogatás bevonásával és pályázati lehetőség felhasználásával.

 

7.         A Társaság időtartama és üzleti éve:

 

7.1.      A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

 

7.2.      A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

 

7.3.      A gazdasági társaság a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik. Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat, a cégbejegyzésig azonban a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

 

8.         A Társaság törzstőkéje:

 

A Társaság törzstőkéje 234.900.000,-Ft, azaz kettőszázharmincnégymillió-kilencszázezer magyar forint, amely teljes egészében készpénzbetétből áll, amely a törzstőke 100 %-a.

 

9.         A tag törzsbetétje és annak rendelkezésre bocsátásának módja:

 

            9.1.      Martonvásár Város Önkormányzata tag törzsbetétje:                              

                                                                                                                                              234.900.000,-Ft, azaz kettőszázharmincnégymillió-kilencszázezer forint, mely készpénzbetét.

 

9.2.      A Társaság részére a törzstőke rendelkezésre bocsátása módja az alábbi:

 

9.2.1.      900.000.- Ft, azaz kilencszázezer forint törzsbetét összegéből 800.000,-Ft 2014. június 13-napján, a fennmaradó 100.000,-Ft 2015. január 30-napjáig a Társaság pénzintézeti számlájára átutalást nyert.  

 

9.2.2.       Martonvásár Város Önkormányzata a 2015. február 10-i hatályú Alapító Okirat aláírását követő 10 banki napon belül a 2.100.000,- Ft készpénzt a Társaság pénzintézeti számlájára átutalással teljesítette.

 

9.2.3.       Martonvásár Város Önkormányzata a 2015. június 30.-i hatályú törzstőke felemelés elhatározását tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírását követő 10 banki napon belül a 197.900.000,-Ft törzsbetét összegét a Társaság pénzintézeti számlájára átutalással 2015. július 14-napján teljesítette.

 

9.2.4.       Martonvásár Város Önkormányzata törzstőke felemelés elhatározását tartalmazó 151/2016. (IX.13.) számú képviselő-testületi – alapítói – határozat alapján a 30.000.000,-Ft, azaz harmincmillió forint törzsbetét összegét 2016. szeptember 23 -napján átutalással teljesítette a Társaság pénzintézeti számlájára.

 

9.2.5.       Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13./ Társaságba történő beolvadásával, és jogutódlással történő megszűnésével a Társaság törzstőkéje a beolvadó társaság megfizetett törzstőkéjével 3.000.000, - Ft, azaz hárommillió magyar forinttal emelkedett. A beolvadó társaság törzstőkéjét a beolvadó társaság alapítója, Martonvásár Város Önkormányzata a beolvadó társaság részére az alapításkor, illetőleg 2014. január 1-i hatályú létesítő okirat-módosítást követően megfizette.

 

9.2.6.       Martonvásár Város Önkormányzata törzstőke felemelés elhatározását tartalmazó 228/2022. (XI.22.) számú képviselő-testületi – alapítói – határozat alapján az 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint törzsbetét összegét 2022. december 31 -napjáig történő átutalással teljesíti a Társaság pénzintézeti számlájára.

 

10.       Alapítási költségek:

 

Az alapítással kapcsolatos költségeket a Társaság viselte.

 

11.        Pótbefizetés, tőketartalékba helyezés

11.1.        Az Alapító jogosult a veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A pótbefizetési kötelezettség előírására évente egy alkalommal kerülhet sor, és nem haladhatja meg naptári évente a Húszmillió forintot.          

11.2.        A Társaság tőketartalékába történő befizetés:

 

Martonvásár Város Önkormányzata tőketartalékba történő befizetést tartalmazó 228/2022. (XI.22.) számú képviselő-testületi – alapítói – határozata alapján az Alapító 79.000.000,- Ft, azaz hetvenkilencmillió magyar forint összegnek a Társaság törzstőkén felüli tőketartalékába történő befizetését 2022. december 31. napjáig történő átutalással köteles teljesíteni a Társaság pénzintézeti számlájára..

 

11.3.        Az Alapítót fentieken túl egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.

 

12.       Az üzletrész átruházása, felosztása, bevonása:

 

12.1.        Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

 

12.2.        Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

 

13.        Az alapítói határozat

 

13.1.        A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

 

13.2.        Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá minden döntés azon ügyekről, ideértve a hitel, kölcsön felvételének, vagy a vagyon megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja a nettó 15.000.000,- Ft, azaz a nettó Tizenötmillió forint összeget egy adott üzleti évben. Az értékhatár megállapításánál összeszámítandó az egyazon tárgyban vagy jogalannyal létrehozott jogügylet.

 

 

A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító tag gyakorolja.

 

13.3.        Az Alapító a „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza meg döntéseit.

 

13.4.        Az Alapító Önkormányzat Képviselő-testülete ülése nyilvános, mely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

13.5.        Az Alapító Önkormányzat Képviselő-testülete, mint döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt a Ptk. 3:19. §(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

 

                13.5.1.        kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

 

                13.5.2.&nb