Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

86/2023. (4. 25.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

86/2023. (IV.25.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MVK) legfőbb szerveként eljárva az MVK 2023. évi üzleti tervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

 

2. A Képviselő-testület a Kft. részére jelen határozat mellékletének 2.-3. sz. melléklete szerinti átadott pénzeszközöket biztosítja a 2023. évre Martonvásár Város Önkormányzata és az MVK között fennálló érvényes és hatályos fenntartói és támogatói keretszerződés, valamint az egyes közfeladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos


 

ÜZLETI TERV

2023

Tartalom:

                   Bevezetés

                   Célkitűzések

                   Pénzügyi terv

                   Összefoglalás

 

Mellékletek:

 1. MVK 2023 PÉNZÜGYI TERV TÁBLA
 2. MVK 2023 Pénzügyi támogatási igény (Önkormányzati feladatbontásban)
 3. MVK 2023 Támogatási ütemterv (Cofog számok szerint)
 4. MVK Eredményterv
 5. MVK Mérlegterv

 

 

Martonvásár, 2023. április 19.

                                                                                            Tóth Balázs

                                                                           ügyvezető


 

 

BEVEZETÉS

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: MVK) 2021. január 1-én jött létre a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft egyesülésével.  Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően - tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként végzi, amelynek keretében elsődlegesen a helyi lakosság közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Nonprofit társaságként, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az MVK jelenleg minden olyan önkormányzati közfeladatot ellát, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2011. évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített ellátható önkormányzati több (szám szerint 7db) közszolgáltatási keretszerződés alapján, amik három fő témakörre bonthatóak:

 

 1. Sport jellegű feladatok (ezt a Sport Iroda végzi, más néven MartonSport)
  1. Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása
  2. utánpótlás nevelési feladatok labdarúgás és kézilabda sportágban
  3. sportlétesítmények működtetése.

 

 1. Kulturális jellegű feladatok (ezt a Kulturális Iroda végzi, más néven MartonKult)
  1. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása
  2. helyi közösségek támogatása, szervezett együttműködés kialakítása,
  3. kulturális létesítmények üzemeltetése
  4. piac szervezés és működtetés

 

 1. Városüzemeltetési feladatok (Ezt az Üzemeltetési Iroda végzi, más néven MartonGazda)  
 1. településüzemeltetés körében
  • köztemetők fenntartása,
  • közvilágításról való gondoskodás,
  • helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
  • közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
 2. környezet-egészségügy körében
  • a települési környezet tisztaságának biztosítása,
  • rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
 3. lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés;
 4. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, közreműködés a helyi vízkárelhárításban
 5. közreműködés a helyi katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállás területén;
 6. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 7. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

 

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. az átadott önkormányzati alapfeladatokat mindenkori munkaszervezetével, illetve alvállalkozók igénybevételével látja el a hatályos jogszabályok szerint.

 

CÉLKITŰZÉSEK

A 2022-es esztendő volt az összevont társaság működésének második teljes éve, aminek a végén kijelenthető, hogy gazdaságilag két sikeres esztendőt tudhatunk magunk mögött. A beszámoló véglegesítése után már látjuk, hogy nagyságrendileg 16,317 milliós nyereséggel zárta a 2022-es évet az MVK, így a korábbi évek eredményeivel együtt az eredménytartalékunk mértéke 47,2 millió forintra emelkedik. Ennek a ténynek a későbbiekben még nagyon fontos szerepe lesz.

 

A 2023-as esztendő a külső körülmények miatt egyáltalán nem ígérkezik könnyű évnek. Éppen, hogy kilábaltunk a járvány okozta traumából, jött a következő sokk: háborús helyzet és az ezt követő energia árrobbanás, ami miatt az általános infláció is jelentősen megemelkedett.  Ez hatással van az összes idei kiadásra, legyen az akár anyagköltség, akár szolgáltatási díj, akár bérköltség.

Ezzel együtt rengeteg általunk megfogalmazott célkitűzést szeretnénk elérni az idei évben is, amiket az alábbiakban fogalmaztunk meg szakmai irodánként (a feladat jellege szerinti) csoportosítva.

 

MVK központi iroda

 1. Pénzügyi terv tartása, költséghatékony működés, az eredménytartalékunk minél nagyobb mértékű megóvása érdekében
 2. Tapasztalt személyi állomány megtartása, megbecsülésük további javítása
 3. Városimázs szempontjából jelentős rendezvények színvonalas támogatása (Pl. Tour de Hongrie)
 4. Céges arculati elemek minél szélesebb körű használata

 

MartonSport

 1. 2023-as TAO pályázataink megtervezése, határidőben történő beadása
 2. Az újonnan jóváhagyott TAO kereteink maradéktalan feltöltése
 3. Bérleti bevételi terv maradéktalan megvalósítása
 4. Új humán erőforrás bevonás lehetőségeinek megteremtése, majd megtalálása és bevonása az utánpótlás nevelési feladatokba

 

MartonKult

 1. Színesíteni a kulturális palettát, új programok kitalálása
 2. Ajándéktárgyak árusításának elindítása (Óvodamúzeum)
 3. Forum Martini szerkesztőbizottságában való aktív részvétel
 4. Kis közösségekkel való szorosabb együttműködés
 5. Városi hangulatteremtő akciók és egyéb közösségépítő rendezvények szervezése
 6. Testvértelepülési kapcsolatok fejlesztésében való hathatós közreműködés
 7. Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek aktívabb kihasználása (marketing tevékenység erősítése által)

 

MartonGazda

 • Takaros, rendezett városkép fenntartása és erősítése
 • Temető szoftver bevezetése, adminisztráció korszerűsítés
 • Közvilágítás korszerűsítésben közreműködés a megtakarítások növelése céljából
 • Telephely bejáratának, környezetének fejlesztése (kapu kiépítése, szilárd burkolat elhelyezése)
 • Közfeladatok ellátás szervezettségének növelése, színvonal emelés (pl. bejelentési csatorna kommunikálása, visszajelzések küldése)

 

PÉNZÜGYI TERV

TERVEZÉSI SZEMPONTOK

Igyekeztük minden területen a lehető legpontosabban meghatározni a feladatellátáshoz szükséges várható kiadásokat és a lehetséges bevételi forrásokat. A források tervezésénél szempontként jelent meg az, hogy a külső bevételeink (nem önkormányzati pénzeszköz) mértéke növekedjen, ezzel is csökkentve az igénylendő támogatás mértékét. A megbecsült kiadások és a tervezett bevételek különbsége az igényelt összeg, amit a közfeladatellátási szerződésünk értelmében az önkormányzatnak kell finanszíroznia.

Az idei pénzügyi terv tárgyalására egy hónappal később kerül sor, mint a tavalyi esztendőben. A 2022-es év tény adatainak véglegesítésére így is nagyon szűkös idő állt rendelkezésre, tekintve, hogy a teljes évünk vonatkozó könyvelési adatok csak január végéig érkezhetnek, ott zárjuk az évet. Ha a terv számokat az előző év TÉNY adataival együtt is szeretnénk látni, összehasonlítani, akkor ennél korábbi tervkészítés nem lehetséges. Ezúton is köszönöm a pénzügyes kollégáim, a könyvelőnk és a könyvvizsgálónk, valamint a belső ellenőrünk megfeszített munkáját a cél érdekében. A könyvelésben 37.288 db főkönyvi tételszám adatait dolgoztunk fel, aminek nagyjából a 70%-a a Martongazda működéséből adódott. A fennmaradó tételeken nagyjából azonos arányban osztozott a MartonSport és a MartonKult.

A tervezésben azonos módszert követtünk, mint az előző évben. Az önkormányzat kérése szerint számviteli szemléletben terveztünk, a könyvelés struktúrájához és logikájához hasonlóan, de igyekeztünk azt az igényt is fenntartani, hogy maradjon egyszerűen átlátható és közérthető mindenki számára. A pénzügyi tervet tartalmazó részletezett számviteli táblázat az 1. sz. mellékletben található. Ebben minden céggel kapcsolatos tervezett kiadás és bevétel szerepel. Itt összehasonlításként láthatóak a 2021-es és a 2022-es teljes év TÉNY adatai, valamint a 2022 év legutolsó TERV adatai is.

 

Az üzemeltetési iroda (MartonGazda) és a Kulturális Iroda (MartonKult) bevételeit mind a közfeladat ellátás finanszírozásába forgatjuk vissza, a Sport Iroda (MartonSport) működésére továbbra sem igényelünk önkormányzati támogatást - az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan. Ezen a területen (Sport) továbbra is az a cél, hogy a bevételeink (főleg TAO támogatás és bérleti díjak) és a kiadásaink egyensúlyát pozitív eredménnyel sikerüljön megőrizni, oly módon, hogy a sport pályázati önrészeken felül a társaságra nehezedő  értékcsökkenési leírásból adódó eredményrontó tényezőt is képes legyen ellensúlyozni. Ez a tavalyi évben is sikerült, hiszen a három irodából a MartonSport teljesítménye volt a nyereség fő motorja, gazdaságilag ez az iroda segítette legnagyobb mértékben az eredménytartalék növelését.

 

Tervünk tartalmazza:

 • a megnövekedett rezsi egységárakból adódó többletigényt, figyelembe véve a tavalyi utolsó negyedévben bevezetett megtakarítási intézkedések nyomán elért 20%-os felhasználás csökkenést.
 • az összes ismert helyszín és feladat ellátásához szükséges becsült kiadást.
 • A terv tartalmazza a kormány által bejelentett 2023 január 1-től érvényes ismét módosított garantált bérminimum és minimálbér emelés hatásait is. 

 

 

 

Amit a pénzügyi tervünk nem tartalmaz: 

 • Azon önkormányzati beruházások, fejlesztések, amiket külön feladatként fogalmaztunk meg és a társaság alkalmazottainak igénybevételével kívánunk megvalósítani. Ezen feladatok forrását a működési költségvetésen felül kell biztosítani. Ezeket a kapacitásunk függvényében a prioritások figyelembevételével tudjuk megvalósítatni.
 • Azon feladatrészek finanszírozási igényét, amit a állami támogatási rendszer feltételei miatt az önkormányzat átvett saját finanszírozásba. (Közvilágítási számlák és az óvoda épületének rezsi kiadásai) 
 • Azon feladatokat, amiről a terv készítésének időpontjában nem volt tudomásunk.

 

BEVÉTELI TERV

A működési költségvetésünk tervezése során a közfeladat ellátás és a vállalkozási bevételek együttes mértéke mindösszesen 571.188.726,- forintban került meghatározásra az alábbi fő halmazok szerint:

 

 

 

A tisztán működési bevételi összeg a tavalyi tervhez képest 28%-os emelkedést mutat. Az arányok változása szerint  a továbbszámlázott díjak (ami főleg rezsi költség) emelkedik meg markánsan. A tendencia azt is mutatja, hogy az önkormányzati támogatás aránya az összes bevételhez képest egyre csökkenő mértéket mutat, ami a tavalyi évi terv előterjesztésben is megfogalmazott cél volt. Ezt azt jelenti, hogy sikerült a külső források arányát növelni, egyre kisebb mértékben támaszkodik az önkormányzatra a társaság.

A megszokott működési kiadásainkon felül 2023-ban több nagy értékű beruházás lebonyolítására kötöttünk szerződést az önkormányzattal, amik külön átadott pénzeszközként részben már meg is érkeztek hozzánk (Sportközpont hőszivattyús beruházásra 18,4M, a kerékpárutak megépítésére 45M, valamint a MartonGazda telephely bejáratának rendezésére 7,2M), részben az első félévben fognak (Brunszvik Óvoda fejlesztésére 70M, Orvosi Rendelő Felújítására 80M). 

Ezen egyszeri (nem rendszeres) bevételek illetve kiadások a tervezett összbevételeinket és kiadásainkat nagy mértékben növelik (220,6 millió forinttal), de mivel ezen projekt feladatok elszámolása a szerződésekben foglalt feltételek szerint külön történik, vagyis a pontosan elköltött összegeket ki kell mutatni és a fennmaradó részt vissza kell fizetni, így az eredménytervünket nem befolyásolják. Ha ezzel együtt megnézzük az idei bevételeink arányát, akkor a következő eloszlást tapasztaljuk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖLTSÉGTERV

A 2023-as évben a tisztán működési jellegű bevételeinknél 39 millió forinttal több költséggel kalkulálunk, ennek pontos összege: 610.724.245,- forint.  A főbb részterületek közötti arányok az alábbi ábrán láthatóak:

 

 

 

Itt azt a következtetést lehet leszűrni, hogy az arányok úgy tolódnak el, hogy a létesítmény fenntartás kiadásainak aránya erősödik meg jelentősen, míg a feladatellátás és a bérkiadás százalékos mértéke zsugorodik.

Természetesen, ha ezekhez a fentebb említett, leszerződött feladatok kiadásait is hozzáadjuk, pontosan ugyanazzal a 220,6 millió forinttal emelkedik a kiadási főösszeg is. Mivel jelenleg úgy kalkulálunk, hogy ezen projekteket a 2023-as évben elkezdjük és várhatóan be is fejezzük, nem lesz áthúzódó kiadás, ezért az 1. számú mellékletben található Üzleti tervtábla már minden idénre várható bevétellel és kiadással számolva tartalmazza ezen értékeket is. Ezen projekt kiadásokkal a kiadásaink várható mértéke 879,5 millió forint, míg a bevételeink várható összege pedig 839,9 millió forint. A kettő érték különbözete pedig a várható eredményünket adja, ami szám szerint -39,5 millió forint.

A személyi jellegű kiadások mértéke a teljes kiadásokhoz képest így már nem a legmagasabb tényező. Mindez azzal együtt igaz, hogy a társaságnál alkalmazott bérek a piaci szinthez képest még úgy is elmaradásban vannak, hogy 2023 év elején végrehajtottunk egy átlagosan 15%-os infláció követő bérfejlesztést. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy az alacsony bruttó bérekhez egyéb kiegészítéseket tudjunk alkalmazni, mert a jó munkaerő megtartása kulcskérdéssé válik. A terv szerint az anyagi megbecsülésen túl az erkölcsi megbecsülés, emberi odafigyelés fontosságára is szeretnénk hangsúlyt fektetni. 2023-as év januárjától bevezetésre került az a gyakorlat, hogy a munkavállalóink névnapjáról megemlékezünk egy emléklappal. A kedvezményes telefondíjak biztosítása is azt a célt szolgálja, hogy a dolgozóink hozzátartozói részére is biztosítjuk a céges telefonflotta kedvezményét, ami a társaságunk részére konkrét kiadással nem jár, csak adminisztrációval, hiszen a szolgáltatói számlákat a cég kapja, és ezt kell továbbterhelni (fizetésből levonni vagy kiszámlázni) a munkavállaló felé. A teljesítményhez igazított jutalmazási rendszer is ezért lett bevezetve, ami idéntől egy tizenharmadik havi fizetés nagyságrendjét éri el az átlagteljesítményt elérő dolgozók esetén.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót már a 13%-ra csökkentett mértékkel terveztük meg. Cafeteria juttatás a társaságnál továbbra sincs alkalmazva.

Fontos megjegyezni, hogy az idei évtől az átadott pénzeszközök nem teljesen ugyanarra a feladathalmazra vonatkoznak, hiszen az állami rezsitámogatás igénybevétele miatt fontos volt, hogy az önkormányzat saját nevére érkező számlával rendelkezzen az alábbi két feladatsoron: Közvilágítás és Óvoda rezsi költségek. Ezért ezen kiadások átkerültek egy másfajta finanszírozási formába, nem átadott pénzeszközként kapja meg a cég a forrást, hanem tovább számlázzuk. Ezáltal vállalkozási bevételként érkezik meg hozzánk az összeg, de így természetesen a támogatási igényünk ugyanilyen mértékben csökken. 

Az önkormányzati támogatás felhasználásának tervezett arányait a közfeladatok között a 2. sz. melléklet mutatja be. Itt látható a tervszámok fejlődéstörténete is, hogy hogyan alakultak a számok a különböző tervezési szakaszban. Az első oszlopban még a tavalyi metódus szerint számoltunk, a közvilágítás és az óvoda kiadásait is az átadott pénzeszközök között szerepeltettük. Miután kiderült, hogy ezekre nem ilyen formában kapjuk meg a fedezetet, kikerültek az önkormányzati támogatási igények közül.

Ezek után döntött a képviselő testület arról, hogy a cég eredmény tartalékából 40 millió forintot a működésre kell fordítani, így a városüzemeltetési feladatsor lett kijelölve arra, hogy a saját forrást ezen a soron kell elkölteni. Ezzel együtt alakult ki az utolsó terv oszlopban található összeg, ami a valóban átadandó pénzeszközök megbontását mutatja.

Az önkormányzati költségvetésből kapott támogatás ütemezését az elszámolás alapját képező Cofog számok alapján a 3. sz. melléklet mutatja be. Ezen látható, hogy a tavalyi évtől eltérő módon 2023-tól már nem negyedéves, hanem havi finanszírozásra váltottunk át, amit havi elszámolás is követ. Áprilistól a cég havi támogatása is jelentősen csökken, mert a mostani döntéstől kerülhet a 40 milliós saját forrás is beszámításra, ennyivel csökken az önkormányzati forrásigény.

 

LIKVIDITÁS

Ebben az évben leginkább azon múlik a sikeres működésünk, hogy folyamatosan stabil lesz-e a likviditásunk. Ezen lesz a fő hangsúly, mert a jelentős drágulás mellett a rizikó is megnövekszik. Elég csak arra a tényre emlékeztetni, hogy a tervezett rezsiköltségek növekedésének mértéke 2,67 szeres úgy, hogy 20%-kal kevesebbet fogyasztunk, mint előző évben. A rezsi kiadás teljes tervezett összege 2023-ban 233 millió Ft. Ha ehhez még hozzászámoljuk, hogy a rezsi kiadások mindössze egyharmada saját finanszírozású, a másik kétharmad pedig tovább számlázással kerül kiegyenlítésre, akkor már talán érthető, hogy ilyen nagyságrendnél okozhat kellemetlenséget egy-egy számla késedelmes kifizetése. Éppen ezért minden olyan szerződést, melyet erre az évre kötöttünk meg, a legrövidebb fizetési határidőt (8nap) rögzítettünk. A kifizetendő számlákat pedig a lejárati nap utolsó napján utaljuk el, hogy a fedezet már beérkezhessen, mielőtt a kiegyenlítés megtörténik.

EREDMÉNYTERV

A tervezési alapelvünk eddig az volt, hogy nonprofit társaságként a bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek és a számviteli eredményünk még a pozitív tartományban maradjon. A tervezési alapelv most sem változott, viszont az önkormányzati közfeladat ellátás költségeire kalkulált támogatási igényünkhöz képest 40 millió forinttal kevesebb támogatást (bevételt) kérünk. Ezt a hiányt kell saját forrásból, eredménytartalékból fedezni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az idei évben a bevételeink és a kiadásaink különbözete negatív tartományba csúszik, éppen a hiány mértékével, ami azt eredményezi, hogy az várható eredményünk is ilyen nagyságrendű negatív eredmény lesz. Ennek megfelelően a jelenlegi 2023-as tervünk -39,5 milliós eredménnyel számol. A számviteli eredményterv táblázat a 4. sz. mellékletben látható. Az 1.sz.melléklet mutatja az összes bevételt és kiadást tartalmazó eredmény levezetését.

A cég könyveiben a 2022-es évben 13,6 millió értékcsökkenési leírás volt (a halasztott bevételek feloldása után), ami az eredményünket csökkentette. Az idei évre is ekkora mértékkel 13,5 millió Ft-tal kalkulálunk. A kihívás az, hogy most nem azt kell elérni, hogy mindössze az értékcsökkenési leírás mértékével kell több bevételt megvalósítani, hogy pozitív eredményünk legyen, hanem az, hogy minél jobban sikerüljön meghaladni a kiadások mértékét a bevételekkel, hogy a várható eredményünk minél kisebb negatív számot mutasson. Az előző évek tapasztalatai alapján bízunk benne, hogy most is sikerül a tervet meghaladni és jól teljesíteni, de ez jövő ilyenkor csak abban tud megnyilvánulni, hogy a 39,5 milliós tervezett mínusz legfeljebb 23 milliós mínusz lesz, ha hasonlóan jó évet sikerül zárni, mint 2022-ben. 

 A terv alakulását természetesen folyamatosan nyomon követjük, legközelebb a féléves beszámoló kapcsán fogjuk látni a tevékenységünk eredményeit. A számviteli eredményterv táblázat a 4. sz. mellékletben látható. 

Az idei tervhez készült egy mérlegterv is, amit 5. sz. mellékletként csatoltunk az előterjesztéshez, ahol az látható, hogy mivel a szerződéseket a projektekre már tavaly aláírtuk, az idén átadandó pénzeszközök a társaság 2022 mérlegében szerepelnek, a követelések soron 200 milliós nagyságrendű emelkedés látható 2022-ben és ugyanekkora nagyságrendű növekedés tapasztalható a passzív időbeli elhatárolások között is a kötelezettségek között.  Mivel a tervek szerint ezen projektek az év végéig lebonyolódnak, ezért a 2023 oszlopban már nem szerepelnek. 

A tőkeemelésre átadott 80 millió forint is szerepel a mérlegtervben a 2022.évi Tény adatok között mégpedig két külön sorban. A jegyzett tőkét 1 millió forinttal és a tőketartalékot 79 millió forinttal gyarapítja. Ezen összegek idei elköltésével nem számolunk, ezért a 2023-as oszlopban is szerepelnek.

ÖSSZEFOGLALÁS

 

A fentieket figyelembe véve a 2023-es naptári évre a bevételeinken felül 265.529.377,- Ft szükséges a kiadások teljes fedezetéhez. Az önkormányzat, mint a társaság tulajdonosa korábbi döntése szerint a cég eredmény tartalékából 40 milllió forintot a működés finanszírozására kell fordítani, így a 2023-as évre az önkormányzati támogatási igény 225.529.377,- forintban került meghatározásra. (Projektek nélküli önkományzati finanszírozás.)

Ez a döntés azt is jelenti, hogy a 2023-as kiadásaink várhatóan nagyobbak lesznek, mint a bevételeink, ami az év végi számviteli eredményünket is biztosan negatívan befolyásolja majd. A cél nyilvánvalóan az lesz, hogy a várható negatív eredményünk minél kisebb legyen.

Az eddigi évek tapasztalatai alapján (a legjobb eredmény 20 millió Ft nyereség volt) valószínűleg nem tudjuk a 40 milliós bevételhiányt teljes mértékben ellensúlyozni, így azzal kell számolni, hogy várhatóan ebben az évben nem tud pozitív nyereséget realizálni az MVK.

Érdemes egy pillantást vetni az előző évek tervezett támogatási igényeinek összehasonlítására:

 

 

 

 

 

 

 

 

*A 2020-as évben még két külön cégbe érkezett a támogatás

Ha azonos alapon szeretnénk összehasonlítani az adatokat, akkor leginkább a 2022-es tény átadott pénzeszközeihez viszonyíthatjuk (220.433.802,-Ft), ahol már nem szerepelt a közvilágítás és az óvoda rezsi költség.  Ehhez viszonyítva mindössze 5,095 millió forinttal több átadott pénzeszközt kér az MVK, mint tavaly kapott. Ez a különbség a piac+program egész éves kiadásának felel meg, ami nem volt része a tavalyi működési kiadásoknak. Lényegében kijelenthető, hogy a társaságnak az a feladata, hogy ugyanolyan nagyságú önkormányzati támogatásból kell megoldani a 2023-as esztendőt, mint a 2022-est.

Mi most az előző évek eredményes gazdálkodásának hatására abban a helyzetben vagyunk, hogy van némi tartalékunk (47 millió forint), amihez most hozzányúlunk, de szeretnénk hosszú távon is fenntartható működést kialakítani. Szeretném előre jelezni, hogy ezzel a lehetőséggel a jövő évben - legalábbis ilyen nagyságrendben – nem tudunk élni, mert a cég eredmény tartaléka nem szerencsés, ha negatív tartományba csökken. Amennyiben a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkenne, mindenképpen tulajdonosi beavatkozás (pl. pótbefizetés) válik szükségessé.

A lényeg azonban, hogy a 2023-as évben tervezett kiadások és a bevételek egyensúlya ugyan nem áll fenn, a kiadások fedezetéhez szükséges hiányzó összeget (40 millió forint) a korábbi évek eredmény tartalékából fedezni lehet, mert a cég bankszámláin ez az összeg rendelkezésre áll, ezáltal a folyamatos működés biztosítható 2023-ban is.

 

/upload/files/04_ET_20230425_MVK_2023_%C3%BCzletiterv_mell%C3%A9klet1.pdf

/upload/files/04_ET_20230425_MVK_2023_%C3%BCzletiterv_mell%C3%A9klet2.pdf

/upload/files/04_ET_20230425_MVK_2023_%C3%BCzletiterv_mell%C3%A9klet3.pdf

/upload/files/04_ET_20230425_MVK_2023_%C3%BCzletiterv_mell%C3%A9klet4-1.pdf

/upload/files/04_ET_20230425_MVK_2023_%C3%BCzletiterv_mell%C3%A9klet5.pdf