Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

78/2023. (3. 28.) I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

78/2023. (III.28.) határozata

I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 202/2022. (IX. 13.) határozatát felülvizsgálva, azzal összhangban – kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő ivóvíz víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra, abban az esetben, ha a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító számú, „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű projekt végrehajtására, megvalósítására a Magyar Állam teljeskörű kötelezettséget, helytállást, garanciákat vállal, azzal a projekttartalommal, és előírásokkal, amelyeket a projekt Konzorciumi tagjai a projekt előrehaladás során, az átadás időpontjáig rögzítenek – figyelembe véve a pályázati kiírásban szereplő feltételeket és elvárásokat – függetlenül attól, hogy a projekt megvalósítója Martonvásár Város Önkormányzata vagy a Magyar Állam.
  2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett
    1. víziközmű vagyon és víziközmű működtető eszközök (1. melléklet),
    2. az átadással érintett ivóvíz víziközmű rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó FEJÉRVÍZ Zrt.-ben (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) fennálló társasági részesedés 90 %-ának, azaz 90 000 Ft névértékű, 9 darab részvény ingyenes átruházásáról, amennyiben a szennyvíz víziközmű rendszer átadására nem kerül sor; amennyiben a szennyvíz víziközmű rendszer állam részére történő átadása megtörténik, úgy az átadással érintett víziközmű-rendszerek üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó FEJÉRVÍZ Zrt.-ben (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint
    3. az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről

szóló megállapodás tervezetét (2. melléklet) megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

  1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon és a FEJRVÍZ Zrt, mint víziközmű-szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő átadására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal és folyamatos

/upload/files/18_ET_20230328_v%C3%ADzik%C3%B6zm%C5%B1_%C3%A1tad%C3%A1s_Z%C3%81RT_I_hat1mell%C3%A9klet.pdf

/upload/files/18_ET_20230328_v%C3%ADzik%C3%B6zm%C5%B1_%C3%A1tad%C3%A1s_Z%C3%81RT_I_II_hat2mell%C3%A9klet.pdf

/upload/files/18_ET_20230328_v%C3%ADzik%C3%B6zm%C5%B1_%C3%A1tad%C3%A1s_Z%C3%81RT_II_hat1mell%C3%A9klet.pdf