Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

74/2023. (3. 28.) Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

74/2023. (III. 28.) határozata

Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról

 

I. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)” elnevezésű projekt végrehajtása érdekében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján Martonvásár Város településrendezési eszközeinek módosítását határozza el az alábbi területeken és az alábbi célból:

 

 1. A 2462 Martonvásár 1237 helyrajzi számú ingatlant különleges beépítésre szánt közműterület építési övezetbe sorolja.

 

 1. A településrendezési terv módosítása során Martonvásár Város közigazgatási területén új beépítésre szánt területet jelöl ki a 1237 helyrajzi számú ingatlanon, figyelemmel arra, hogy a módosítás során az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e) pontban foglalt követelmény, azaz, hogy a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs az 1) pontban foglaltak végrehajtásához megfelelő terület, teljesül.

 

 1. A településrendezési eszközök módosítása a 419/2021 (VII.15.) Korm. rendelet 66-67. § a szerint általános egyeztetési eljárásban folytatható le.

 

II. A Képviselő-testület a „MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)” elnevezésű projekt, valamint az I. pontban foglaltak végrehajtása érdekében elfogadja jelen határozat melléklete szerint a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel, valamint a projektben finanszírozóként fellépő gazdálkodó szervezettel kötendő településrendezési szerződést.

 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az I. és II. pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására, valamint a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése d) pontjában foglaltak teljesítése érdekében a főépítész megbízására és az ő I. és II. pontban foglaltakkal összhangban összeállított feljegyzése Képviselő-testület nevében történő elfogadására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. július 31.

74/2023. (III. 28.) határozat melléklete

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13.

Adószáma: 15727433-2-07

Bankszámlaszáma: 11736082-15727433

Képviselője (tisztsége): Dr. Szabó Tibor polgármester

Elérhetősége: +36-22/460-004           

a továbbiakban, mint Megrendelő,

 

másrészről

 

....

székhelye:

levelezési címe:

adószáma:

cégjegyzékszáma:

bankszámlaszáma:

képviseli:

a továbbiakban mint Fejlesztő,

 

és harmadrészről a

 

Völgyzugoly Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság

telephely/iroda: 1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. II/5.

adószáma: 13634333-2-43

cégjegyzékszáma: 01-09-341347

bankszámlaszáma: 11703006-29906053

képviseli: Ferik Tünde ügyvezető

A továbbiakban, mint Tervező

 

között az alábbi feltételekkel:

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Martonvásár város településrendezési eszközeinek módosítása a 1237 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, beépítésre szánt különleges közműterület kijelölésére vonatkozóan

(a továbbiakban: tervezési munka).

A tervezési munka nem vonatkozik az esetlegesen szükségessé váló Örökségvédelmi hatástanulmány és Környezeti értékelés elkésztésére, valamint a főépítészi feladatok ellátására.

 

2. TERVEZÉSI DÍJ

Tervezőt a tervezési munka elvégzéséért

1.600.000,- Ft,     azaz    Egymillió-hatszázezer forint tervezési díj,

432.000,- Ft,        azaz    Négyszázharminckettőezer forint ÁFA (27%),

összesen:  

2.032.000,- Ft,     azaz    Kettőmillió-harminckettőezer forint illeti meg.

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi adó terheli.

A tervezési díj a jelen szerződés 3.1. pontjával összhangban nem tartalmazza a főépítészi tevékenység díját.

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződés nem vonatkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. mellékletben nem rögzített feladatokra, dokumentációk, hatásvizsgálatok elkészítésére, szakvélemények stb. beszerzésére, és nem terjed ki a főépítészi feladatokra.

3.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közműszolgáltatókkal, valamint egyéb érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni, amelyeket a munka jellege szükségessé tesz.

3.3. Tervező köteles, egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal, az önkormányzat által igényelt egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.

 

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezési munkát a tervezésre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

4.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést ezen új jogszabálynak megfelelően módosítják.

4.3. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását.

4.4. Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában foglalja.

4.5. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat Megrendelő és Fejlesztő részére átadta, és azt a Megrendelő és Fejlesztő hiánytalanul átvette.

4.6 Tervező a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás birtokában részszámlákat illetve végszámlát állít ki, amelyet megküld a Fejlesztőnek.

 

5. FEJLESZTŐ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Fejlesztő kötelezettsége, hogy a 2. pontban meghatározott tervezési díjat a Tervező által a megrendelő teljesítési igazolása birtokában kiállított részszámlák illetve végszámla alapján, a számla átvételétől számított 8 napon belül a Tervező bankszámlájára megfizesse.

5.2. Fejlesztő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt és Megrendelőt teljes körűen tájékoztassa.

5.3. Fejlesztő és Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Fejlesztőt terheli.

5.4. Fejlesztő vállalja, hogy a tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a terv elkészítése során Megrendelővel és Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal, Tervező részére utasítást ad.

5.5. Fejlesztő a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag nem kifogásolja.

5.6. Fejlesztő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejlesztő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni Fejlesztő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Fejlesztő az általa adott utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Fejlesztő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.

5.7. Fejlesztő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

 • Tervezett beruházás építészeti tervdokumentációja (helyszínrajz, műszaki leírás stb.)

 

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Megrendelő kötelezettsége a tervezési munka időtartamára önkormányzati főépítész alkalmazása, s a főépítészi feladatok ellátása.

6.2. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni:

 • Tervezési terület digitális alaptérképe, digitális szintvonalállomány
 • Településfejlesztési döntés, partnerségi egyeztetés szabályairól szóló képviselőtestületi döntés
 • Hatályos településrendezési eszközök
 • Biológiai aktivitásérték pótlására vonatkozó döntés, terület kijelölése

6.3. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

6.4. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli.

6.5. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Fejlesztővel és Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal, Képviselőtestületi döntés szüksége esetén 14 napon belül dönt, Tervező részére utasítást ad.

6.6. Megrendelő a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag nem kifogásolja.

6.7. Megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni Megrendelő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni.

6.8. Megrendelő vállalja, hogy a terv átvételét követő 8 munkanapon belül a terveket átvizsgálja és megfelelőség esetén teljesítési igazolás aláírásával igazolja a szerződésszerű teljesítést, vagy indokolja annak elmaradását.

 

7. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége Megrendelő és Fejlesztő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével kezdődik.

7.2. A teljesítés ütemezését, az egyes munkarészeinek szállítandó példányszámát a 2. sz melléklet tartalmazza.

7.3. A mellékletben rögzítetteken felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult leszámlázni.

 

8. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA

8.1. A munkadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint történik. Megrendelő a terv átvételét követő 8 munkanapon belül a terveket átvizsgálja és teljesítési igazolás aláírásával igazolja a szerződésszerű teljesítést. Az aláírt teljesítési igazolás birtokában, vagy annak indokolatlan hiányában a 8. napon a szerződés 6.8. pontban alapján a Tervező részszámlákat illetve végszámlát állít ki, amelyet megküld Fejlesztőnek, aki a számla összegét a számla átvételétől számított 8 napon belül köteles Tervező OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053 számú számlájára átutalni.

8.2. A tervdokumentációt Megrendelő és Fejlesztő mindaddig nem használhatja, amíg Fejlesztő a számlában megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette.

8.3. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére.

8.4. Amennyiben Fejlesztő a 8.1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Tervező teljesítési határideje a késedelem időtartamával egyező időtartammal hosszabbodik.

8.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése Megrendelő érdekkörében fennálló okból vagy egyéb, nem a Tervező érdekkörébe eső okból hat hónapot meghaladóan tervezői tevékenység végzése nélkül szünetel, Tervező jogosult jelen szerződés feltételeinek (különösen tervezési díj, teljesítés határideje) Megrendelővel történő ésszerű újratárgyalására a megváltozott körülmények figyelembevételével. Amennyiben a szerződés feltételeinek újratárgyalása Felek között nem vezet eredményre, úgy Tervező jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal a Ptk 6:140.§ felmondani. 

 

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

9.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Fejlesztőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési díjának 10%-a. Tervező hozzájárul, hogy Fejlesztő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából levonja.

9.2. Fejlesztő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt jogszabály szerinti késedelmi kamat illeti meg.

9.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő vagy Fejlesztő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő vagy Fejlesztő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.

 

10. SZERZŐI JOG

10.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak minősülnek, amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, Megrendelő, Fejlesztő vagy egyéb személy a Tervező hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem használhatja fel.

10.2. Megrendelő és Fejlesztő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben tájékoztatóként felhasználni.

 

11. EGYEBEK

11.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

11.2. Megrendelő és Fejlesztő a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy Tervező tevékenységének fontos eleme az ügyfeleivel történő kapcsolattartás. E körben az adatkezelés jogalapjának minősül az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete 6. cikke alapján a hozzájáruláson túl a szerződés teljesítése is. Erre tekintettel Megrendelő és Fejlesztő a jelen szerződés aláírásával hozzá is járul, hogy őt, törvényes képviselőjét vagy az általa megadott egyéb kontakt személyt Tervező jelen szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikáción túl tájékoztassa aktuális ajánlatairól, híreiről jelen szerződésben megadott email-címeken vagy egyéb elérhetőségeken.

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (a 2. sz. mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban módosítják.

11.4. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Dr. Szabó Tibor polgármestert bízza meg (telefon: +36-22/460-004), Fejlesztő részéről a kapcsolattartó ...... (telefon:..........), illetve Tervező részéről a kapcsolatot Ferik Tünde ügyvezető, vezető településrendező tervező (telefon: 20/913-8575) biztosítja.

11.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

11.6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek jogvitájukra a Budapest Környéki Törvényszék vagy Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.7. Jelen szerződés az 1. és 2. sz. mellékletével együtt érvényes.

 

Martonvásár, 2023. március …

 

 

 

 

 

 

 

Megrendelő

Fejlesztő

Tervező

 

                                                                                                          

 

 

 

 


 1. sz. melléklet - pénzügyi ütemezés

 

 

Munkarész

Tervezési díj

Tervezési idő

I. Munkaközi tervdokumentáció

1.200.000,- + ÁFA

12 hét

Településszerkezeti terv módosítása

Helyi építési szabályzat módosítása

Megalapozó vizsgálat – Alátámasztó munkarészek

II. Egyeztetési eljárás

 

 

Véleményezési anyag készítése

300.000,- + ÁFA

2 hét

Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek átvezetése

 

2 hét

Egyeztetés lezárása, záró szakmai véleményezés

 

2 hét

III. Jóváhagyás

 

 

Jóváhagyás előkészítése

Jóváhagyott tervdokumentáció

100.000,- + ÁFA

2 hét

 

 

 

 1. sz. melléklet - TArtalmi részletezés és határidők

 

I. Munkaközi tervdokumentáció

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

 

Településszerkezeti terv módosítása a változással érintett területre

M=1:10.000 méretarányban vagy a megértéshez szükséges mélységben

 

Településszerkezeti leírás módosítása

2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA

 

       Jóváhagyandó munkarészek:

 

 1. Szabályozási tervlap módosítása a változással érintett területre

M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységben

 1. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet előírásai alapján

3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

 

 1. Településrendezési javaslat
 2. Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása
 3. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat, csapadékvíz-gazdálkodás
 4. Közművesítés, elektronikus hírközlési javaslat
 5. Védelmi és korlátozóelemek
 6. Biológiai aktivitásérték számítás eredménye

A felsorolt tartalmi elemek a település adottságaitól függően, s az érthetőség végett több fejezetre és alfejezetre kerülnek felosztásra.

 

Határidő: az adatszolgáltatástól (beleértve az államigazgatási
 szervek adatszolgáltatását is) számított 12 hét

Dokumentálás: 1 elektronikus példány munkaközi anyag

az önkormányzat és a fejlesztő véleményezése céljából

II. Egyeztetési eljárás

1.         Véleményezési anyag készítése

 

Határidő: az önkormányzat véleményezését követő 2 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány + az államigazgatási

egyeztetési eljáráshoz szükséges formátumú példány

2.         Egyeztetés

Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: partnerségi egyeztetés, eltérő véleményező államigazgatási szervek, Állami Főépítész

3.         Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés

Önkormányzati egyeztetés lezárása

Véglegesített tervdokumentáció összeállítása az Állami Főépítész záró szakmai véleményezésére megküldendő dokumentáció előkészítése

 

Határidő: a véleményezési szakasz lezárását követő 2 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány

III. Jóváhagyás

1. Jóváhagyás előkészítése

Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció

2. Jóváhagyott tervdokumentáció

Jóváhagyást követő véglegesítés

 

Határidő: a képviselő-testület jóváhagyását követő 2 hét

Dokumentálás: 2 nyomtatott + 1 elektronikus + az államigazgatási

egyeztetés lezárásához szükséges formátumú példány