Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

73/2023. (3. 28.) a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

73/2023. (III.28.) határozata

a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Kivitelező) kötött vállalkozási szerződés jelen határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt Kivitelezővel a vállalkozási szerződés módosítást a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal történő megkötésére, valamint annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.
  3. A Képviselő-testület a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal


 

73/2023. (III.28.) határozat melléklete

 

VÁLLALKOZÁSI szerződés MÓDOSÍTÁSA

 

amely létrejött egyrészről a

Név:                            Martonvásár Város Önkormányzata

Székhely:                    2462 Martonvásár, Budai u. 13.

Adószám:                    15727433-2-07

Bankszámlaszám:       11736082-15727433

Képviseli:                    dr. Szabó Tibor polgármester

mint Megrendelő ( a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről

Név: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

adószáma: 24901084-2-07

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-93797878 (ERSTE Bank)

képviseletében eljár: Tóth Balázs Károly, ügyvezető

mint Kivitelező ( a továbbiakban: „Kivitelező”)

 

együttesen mint felek (a továbbiakban: „Felek”) között alulírott napon, helyen, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

  1. Preambulum

Felek 2022. december 7-én vállalkozási szerződést kötöttek Martonvásár egyes szakaszait érintően, meglévő lámpatestek LED-es korszerűsítése, új lámpahelyek kialakítása, valamint az áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás ügyintézése, a szükséges tervek elkészítése, továbbá az üzembe helyezéséhez szükséges feladatok ellátása tárgyában.

Felek megállapodtak abban, hogy a Kivitelező a szerződés hatálybalépését követő 120 napon belül teljesíti vállalkozási kötelezettségét.

  1. Szerződés 5.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:

 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy Kivitelező 2023. április 30-ig maradéktalanul teljesíti a vállalkozási szerződésben foglaltakat.

  1. A vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás csak a 2022. december 7-én aláírt Szerződéssel együtt érvényes.
  2. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően, jóváhagyólag írták alá.
  3. Jelen szerződés 3 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg Megrendelőt és 1 példány Kivitelezőt.

 

Martonvásár, 2023. március 29.

 

 

 

dr. Szabó Tibor

polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata

Megrendelő

 

Tóth Balázs Károly

ügyvezető

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Kivitelező

 

Jogi ellenjegyző:……………………….                      Pénzügyi ellenjegyző: ………………….