Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

72/2023. (3. 28.) zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

72/2023. (III.28.) határozata

zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a zajvédelem helyi szabályozása körében önálló önkormányzati rendelet megalkotását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak alapján összeállított rendelet-tervezetet nyújtsa be előzetes véleményeztetésre a jogszabályban megjelölt, arra jogosultak felé és az észrevételek beérkezését követően terjessze elfogadásra a Képviselő-testület elé.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

72/2023. (III.28.) határozat 1. melléklete - rendelet tervezet:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

/2023. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

a zajvédelem helyi szabályozásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - a következőket rendeli el:

 

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - Martonvásár Város közigazgatási területén a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által állandó vagy ideiglenes jelleggel, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkibocsátással járó tevékenységek közül

a) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységre,

b) magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó rendezvényre,

c) közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységre,

d) vendéglátó egység épületen kívüli területén hangosító berendezés üzemeltetésére

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a közérdekből, veszélyelhárítással, hibaelhárítással és vagyoni kár keletkezésének megelőzésével összefüggésben történő zajkeltésre és zajforrás üzemeltetésre,

b) a gyülekezési jogról szóló és a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre,

c) az egyházak vallási tevékenységére.

d) az állami, valamint Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a tulajdonában lévő szervezetei által megrendezett közterületi rendezvényekre,

e) az Önkormányzat által támogatott rendezvényekre,

f) a december 31. napján 18.00 órától január 1. napján 08.00 óráig tartó rendezvényekre,

g) a közterületek hó- és síkosság-mentesítésére, továbbá az önkormányzati zöldterületek ápolására szolgáló tevékenységek során igénybe vett berendezések és gépek üzemeltetésére.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) Hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést;

b) Kertes mezőgazdasági övezet: Martonvásár Városi Önkormányzatának mindenkor hatályos helyi építési szabályzatáról szóló rendelete szerinti kertes mezőgazdasági területek.

c) Közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott földterületen kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással és -kezeléssel kapcsolatos tevékenység végzése, különösen a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti munkagépek és egyéb gépi berendezés működtetése;

d) Lakóterületi övezet: Martonvásár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos helyi építési szabályzatáról szóló rendeletéhez kapcsolódóan elfogadott szabályozási terv szerinti lakóterületek és a vegyes területek övezetei;

e) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység: minden olyan tevékenység, berendezés vagy gép használata, amit magánszemély saját háztartásában végez, zajhatással jár, és mást a pihenéshez való jogában akadályoz, így különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenység, zöldterület kezelésével, zöldfelület-fenntartásával, kertépítéssel, gallyazással kapcsolatos zajt keltő tevékenység, így a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, tüzelőfa felvágás, fűrészelés, udvarrendezés, kerti traktor üzemeltetés és egyéb gépi berendezés működtetése;

f) Rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból szervezett művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, sport, szórakoztató, vendéglátó és kulturális célú esemény;

g) Vendéglátó-terasz: vendéglátóhelyhez vagy vendéglátó egységhez tartozó kültéri fogyasztótér, vendégtér (beleértve a közterület-foglalási engedély birtokában használt területet is).

4. § (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység

a) a nyári időszakban (április 1. napjától szeptember 30. napjáig)

aa) hétköznap 07-20 óra,

ab) szombaton 08-19 óra,

ac) vasárnap és ünnepnapokon 08-12 óra,

b) a téli időszakban (október 1. napjától március 31. napjáig)

ba) hétköznap 08-19 óra,

bb) szombaton 08-18 óra,

bc) vasárnap és ünnepnapokon 09-12 óra

közötti időtartamban végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenység tilalma nem terjed ki az elektromos vagy robbanómotoros gépek üzemeltetését nem igénylő tevékenységekre.

5. § Közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység belterületen

a) a nyári időszakban (április 1. napjától szeptember 30. napjáig)

aa) hétköznap 07-20 óra,

ab) szombaton 08-19 óra,

ac) vasárnap és ünnepnapokon 08-12 óra,

b) a téli időszakban (október 1. napjától március 31. napjáig)

ba) hétköznap 08-19 óra,

bb) szombaton 08-18 óra,

bc) vasárnap és ünnepnapokon 09-12 óra

közötti időtartamban végezhető.

6. § (1) Más nyugalmának zavarására alkalmas, munkavégzésből fakadó, zajkeltéssel járó tevékenység lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben és annak határától mért 200 m távolságon belül hétköznap 07-17 óra közötti időtartamban végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül zajkeltéssel járó tevékenység épületen belül, csak zárt nyílászárók mellett végezhető.

7. § (1) A lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben lévő magáningatlan – épületen kívüli – kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést alkalmazó, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény (a továbbiakban: magánrendezvény)

a) a nyári időszakban (április 1. napjától szeptember 30. napjáig)

aa) pénteken 16-22 óra,

ab) szombaton 16-22 óra,

b) a téli időszakban (október 1. napjától március 31. napjáig)

ba) pénteken 16-20 óra,

bb) szombaton 16-20 óra

közötti időtartamban tartható.

(2) Ünnepnap hangosító berendezés üzemeltetése tilos.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül, valamint a (2) bekezdés szerinti időtartamban hangosító berendezést alkalmazó magánrendezvény épületen belül, csak zárt nyílászárók mellett tartható.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak nem terjednek ki az önkormányzati feladatellátás helyszíneire, valamint az intézményi helyszínekre, a sportrendezvények és az ELKH ATK területére.

8. § (1) A lakóterületi övezetben lévő ingatlanon a vendéglátó egység - épületen kívüli - kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezés

a) a nyári időszakban (április 1. napjától szeptember 30. napjáig)

aa) hétfőtől csütörtökig 10-12 és 16-20 óra,

ab) pénteken 10-12 és 16-22 óra,

ac) szombaton 10-12 és 16-22 óra,

b) a téli időszakban (október 1. napjától március 31. napjáig)

ba) pénteken 10-12 és 16-22 óra,

bb) szombaton 10-12 és 16-22 óra

közötti időtartamban üzemeltethető.

(2) Ünnepnap hangosító berendezés üzemeltetése tilos.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül, valamint a (2) bekezdés szerinti időtartamban hangosító berendezés üzemeltetése épületen belül, csak zárt nyílászárók mellett tartható.

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki e rendeletben foglaltakat megsérti.

10. § Ez a rendelet 2023. ……….. napján lép hatályba.

11. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rend rendelet) 19. § j) pontja az alábbiak szerint módosul:

„j) (A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg)

aki Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,”.

 

 

 

                        Dr. Szabó Tibor                                         Dr. Szabó- Schmidt Katalin    

                           polgármester                                                            jegyző

 

 

Kihirdetve: 2023. ……………..

                                                                                          Dr. Szabó- Schmidt Katalin                                                                                                                jegyző