Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

71/2023. (3. 28.) a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2023. (III.28.) határozata

a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításának elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesülettel (a továbbiakban Bérlő) kötött bérleti szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pontban megjelölt Bérlővel a határozat melléklete szerinti bérleti szerződés módosítást a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal megkösse, valamint arra, hogy a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódóan szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

71/2023. (III. 28.) határozat melléklete

 

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: dr. Szabó Tibor polgármester

mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

 

másrészről

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

székhelye: 2473 Vál, Vajda János utca 2.

adószáma: 18502057-1-07

bankszámlaszáma:

képviseletében eljár: Horváth Bálint, elnök

(a továbbiakban: Bérlő)

 

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

  1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Martonvásár, 664 helyrajzi szám alatt található, (természetben: 2462 Martonvásár, Szent László út 24.), 1648 m2 nagyságú ingatlan, Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában van.

Felek megállapítják, hogy Bérbeadó és Bérlő között a fent megnevezett ingatlan 12,95 és 13,30 m2 helyiségeire (a továbbiakban bérlemény) vonatkozóan határozatlan idejű bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre 2022. augusztus 1. napjától kezdődően.

Felek rögzítik, hogy Bérlő jelenleg is a bérlemény birtokában van, azt vidékfejlesztési célokra használja és a bérlemény használatáért jelenleg havonta 150.000.-Ft bérleti díjat fizet.

 

  1. Szerződés I/5. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják jelen szerződés aláírása napi hatállyal, a rendelkezések 2023. január 1-jétől történő alkalmazásával:

 

„5. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban rögzített bérleti díj alapösszege nem változik.”

 

  1. A bérleti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás csak a 2022. július 11-én aláírt Szerződéssel együtt érvényes.

 

  1. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően, jóváhagyólag írták alá.

 

  1. Jelen szerződés 3 mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 példány illeti meg Bérbeadót és 1 példány Bérlőt.

 

Martonvásár, 2023. március 29.

 

…………………………………………                                              ……………………………………

       Dr. Szabó Tibor, polgármester                                                  Horváth Bálint, elnök

           Bérbeadó képviseletében                                                                   Bérlő képviseletében

 

 

Jogi ellenjegyző:……………………….                      Pénzügyi ellenjegyző: ………………….