Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

69/2023. (3. 28.) a Martonvásár, belterület 1243/D helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

69/2023. (III.28.) határozata

a Martonvásár, belterület 1243/D helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

 

1.)     Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 33/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra úgy határoz, hogy – a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1. pont 12. sorával összhangban, a temetőt érintő fejlesztési koncepciójához igazodó módon, bontási szándékkal -

a)    a Kótiné Keresztes Zsuzsanna (sz.: 1972., an.: Szabó Edit, 2471 Baracska, Aradi u. 45. szám alatti lakos) kizárólagos tulajdonát képező Martonvásár, belterület 1243/D helyrajzi számú (természetben: 2462 Martonvásár, Orgona utca 14/D.) ingatlant meg kívánja vásárolni, a tulajdonos részére egyösszegben történő kifizetés mellett, a tulajdonos által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással, mindösszesen 13.000.000.-Ft vételáron,

b)    egyidejűleg - figyelemmel az ingatlan e pontban megjelölt tervezett hasznosítására - az energetikai tanúsítvány beszerzésétől eltekint, és az ebből fakadó szavatossági igények érvényesítéséről vevőként lemond,

c)    ugyanakkor vállalja az adás-vételi szerződéshez kapcsolódó járulékos költségek fedezését, mint az ügyvédi és eljárási költségek.

2.)     A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti adás-vételhez szükséges anyagi fedezetet 2023. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

3.)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglaltak alapján az 1.) pont szerinti adás-vételi szerződés megkötésére, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal