Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

66/2022. (3. 22.) településfejlesztési megállapodás megkötésére az INPARK Martonvásár Kft.-vel víz kapacitás biztosítására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

66/2022. (III. 22.) határozata

településfejlesztési megállapodás megkötésére az INPARK Martonvásár Kft.-vel víz kapacitás biztosítására

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti településfejlesztési megállapodást, és felhatalmazza a polgármester annak aláírására (tartalmában bekövetkező lényeges módosulás nélkül).

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Szabó Tibor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. április 15.

 

66/2022. (III. 22.) határozat melléklete

 

           TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL

 

amely létrejött az

 

INPARK Martonvásár Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.; cégjegyzékszám: 01-09-354328; adószám: 27330094-2-43; képviseli: dr. Jaczkó József ügyvezető) mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő),

 

Martonvásár Város Önkormányzata (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószám: 15362931-1-07; képviseli: dr Szabó Tibor polgármester) mint átadó (a továbbiakban: Átadó vagy Önkormányzat) és a

 

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. sz.; cégjegyzékszám: 07-10-001122; adószám: 11111544-2-07; képviseli: Laczi Péter vezérigazgató) mint víziközmű szolgáltató (a továbbiakban: Víziközmű szolgáltató)

 

(együttes említésük esetén Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint.

 

I. Előzmények és tényvázlat

 

1. Az Átvevő tulajdonában vannak a Martonvásár külterületén fekvő 0126/1, 0137/2, 0138, 0139, 0140, 0143/1 és 0143/3-6 hrsz-ú, kivett beruházási célterületként megjelölt ingatlanok (a továbbiakban: Martonvásári Ipari Park). Az Átvevőnek a terület hasznosítása érdekében szükséges a víz kapacitás biztosítása.

Átadó tulajdonában, és Víziközmű-szolgáltató vagyonkezelésében lévő víz víziközmű infrastruktúra kapacitása a lakossági vízfelhasználási mennyiségre elegendő, a Martonvásári Ipari Park számára várhatóan szükséges kapacitás biztosítása érdekében azonban új kút fúrása válik szükségessé. Az Átvevő részére a 2021-es évben a Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) rendelkezései alapján 50 m3/d (m3/nap) mennyiségben biztosította a víz kapacitások igénybevételét, melyhez Átadó is hozzájárult.

A víziközmű-szolgáltató a KVÍZ-2000 Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.-t megbízta az új vízműkút létesítésére vonatkozó tervek elkészítésével, amely 2021. augusztusában elkészítette a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás alapját képező terveket. A tervek alapján az új vízműkút várhatóan 300-400 m3/d csúcsigény kielégítésére képes. A tervekre vonatkozóan a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/9397/2021. ált. iktatószámon 2022. január 17-én vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

Átvevő további vízigénye 250 m3/d mennyiség, mely a kút fúrását követően várhatóan biztosítható, és amelyre vonatkozóan Szerződő felek az alábbiak szerint állapodnak meg.

 

 

 

 

II. A szerződés célja és tárgya

 

2. A Felek kijelentik, hogy elkötelezettek Martonvásár város fejlődésének támogatásában, ezért a jelen megállapodásban együttműködésük céljait és alapvető feltételrendszerét határozzák meg. A Felek megítélése szerint ennek egyik legfontosabb eszköze a település közigazgatási területén történő, a település infrastrukturális adottságaival összhangban megvalósuló, az Önkormányzat és az Átvevő érdekeit kölcsönösen szem előtt tartó befektetés ösztönzése, és a befektetéshez szükséges feltételek megteremtése.

 

3. Felek a  víziközmű-rendszer tekintetében megállapodnak, hogy az Önkormányzat és Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett, az új kút fúrásából képződő kapacitást az alábbiak szerint kezelik:

3.a. Az új vízműkút tényleges kapacitásából legalább 50 m3/d mennyiség Átadót illeti meg.

3.b. Az új vízműkút tényleges kapacitásából 250 m3/d mennyiség illeti meg Átvevőt.

3.c. Amennyiben az új vízműkút tényleges kapacitása meghaladja az a. és b. pontban meghatározott mennyiségeket összesen, úgy az azt meghaladó mennyiségből 50 m3/d mennyiségre Átvevő jogosult, az ezen felüli mennyiség Átadót illeti meg.

3.d. Amennyiben az új vízműkút tényleges kapacitása kevesebb az a. és b. pontban meghatározott mennyiségnél összesen, úgy Átadót az a. pontban meghatározott mennyiség mindenképp megilleti, Átvevőt pedig a tényleges kapacitásból ezen felül még rendelkezésre álló mennyiség illetheti meg.

 

4. Átvevő a 3.b. pontban foglalt mennyiségre vonatkozóan fizeti meg a Vksztv. szerinti víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Víziközmű-szolgáltató részére, melyből Víziközmű-szolgáltató végrehajtja az új vízműkút fúrását- A beruházás végrehajtását Átadó, mint tulajdonos Képviselő-testülete az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló 194/2021. (VIII. 31.) határozattal elfogadott.

 

5. Víziközmű-szolgáltató az új vízműkút fúrásának kivitelezési munkálatait Átvevő víziközmű-fejlesztési hozzájárulásának megfizetését, valamint Átadó kivitelezéshez történő hozzájárulásának megadását követően kezdheti meg.

6. Az Önkormányzat a 3. pontban foglalt mennyiségre vonatkozóan, az ott meghatározott feltételek szerint az önkormányzat tulajdonában álló közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 28/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a szerinti hozzájárulást megadja a kapacitás igénybevételéhez.

 

7. Az Átvevőt a 3. pontban rögzített mennyiségre vonatkozóan, az 6. pontban rögzített hozzájárulásért, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti vagyoni értékű jog megváltásáért - tekintettel a 4. pontban foglaltakra - fizetési kötelezettség az Átadó irányába nem terheli.

 

8. Felek rögzítik, hogy amennyiben Átvevő 4. pontban rögzített fizetési kötelezettsége az új vízműkút fúrása, a megfelelő minőségű víz kibocsátása és a vízműkút üzembe helyezése következtében felmerülő kiadások fedezeteként nem elegendő, úgy 3. pontban foglalt kapacitás rendelkezésre állása érdekében a további költségek fedezetét Átadó nem biztosítja.

 

9. Átvevő a 3. pontban rögzített kapacitás igénybevételére az új vízműkút vízjogi üzemeltetési engedélyének véglegessé válását követően válik jogosulttá.

 

III. Szerződés megszűnése

 

10. Jelen megállapodás megszűnik a Szerződő felek ez alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével.

 

11. Szerződő felek jelen megállapodástól kizárólag a 5. pontban foglalt fizikai kivitelezési időpontig állhatnak el.

11.a. Bármelyik fél elállása esetén, amennyiben a 4. pontban foglaltak már teljesültek, Víziközmű-szolgáltató az Átvevő részére visszafizeti a 4. pontban foglaltak alapján megfizetett összeget, az elállás másik féllel való írásbeli közlésétől számított 30 napon belül.

11.b. Elállás esetén az Önkormányzat a 6. pontban rögzített hozzájárulását visszavonja, az Átvevőt nem illeti meg a vagyoni értékű jog feletti rendelkezés, a legfeljebb 250 m3/d víz kapacitás igénybevételének joga.

 

12. Felek jelen megállapodást nem mondhatják fel.

 

13. Jelen megállapodás  csak írásban módosítható.

 

IV. Egyéb rendelkezések

 

14. Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával egybehangzóan kijelentik, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozásuk nincs.

 

15. Szerződő felek aláírásukkal hozzájárulnak adataik nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához.

 

16. Önkormányzat kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

 

17. Szerződő felek kijelentik, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

18. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a juttatás vonatkozásában nem áll fenn érintettség az Önkormányzatot érintő kötelezettséggel járó ügyben. Felek kijelentik továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősülnek, melyet Átvevő külön nyilatkozatban is rögzít, mely jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. Önkormányzat kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§-a értelmében köztartozásmentes adózónak minősül átadja az adóigazolást arról, hogy nincs adó- és járuléktartozása.

 

19. A Szerződő felek jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

 

20. Felek jelen megállapodás végrehajtása körében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

Átadó részéről: Dr. Szabó Tibor, polgármester

                                               Tel. szám: 06-22-460-004

                                               E-mail cím: polgarmester@martonvasar.hu

Átvevő részéről: Pongrácz Gábor, projektigazgató

                                               Tel. szám: 06/ 70 682 12 12

                                               E-mail cím: gabor.pongracz@inpark.hu

Víziközmű-szolgáltató részéről: Rácskai András, osztályvezető

Tel. szám: +36-30-956-3581

E-mail cím: racskaia@fejerviz.hu

 

Szerződő felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen Megállapodásban megadott személyes adataikat a  Szerződő felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Megállapodás előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

 

Szerződő felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

 

21. Jelen megállapodás végrehajtása során a megállapodás módosítását, teljesedésbe menését, illetve az esetleges elállással kapcsolatos jognyilatkozatokat megtenni, hivatalos írásbeli kapcsolattartás keretében lehet, melyek:

a. a postai úton történő levelezés, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának rögzítésével válik hatályossá a Felek közlése egymás irányába.

b. az e-papír útján történő kommunikáció, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának igazolása a letöltési igazoláson rögzített időpont szerint válik hatályos közléssé.

 

22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodásban írt megállapodásuk bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, érvényesíthetetlenné vagy törvényellenessé válna, a megállapodás többi része akkor is változatlan tartalommal érvényben marad, és a  Szerződő felek kötelesek a lehető leghamarabb egyeztetést lefolytatni, és jóhiszeműen eljárva elfogadni egy jogszerű rendelkezést, amely a legközelebb áll megállapodásuk céljához, és ugyanolyan gazdasági hatása, illetve eredménye van.

 

23. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Vksztv. és annak végrehajtási rendeletei, az Áht. és annak végrehajtási rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

24. Martonvásár Város Polgármestere Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (….) határozata alapján jogosult a jelen településfejlesztési megállapodás aláírására.

 

25. Az Átvevő és Víziközmű-szolgáltató kijelentik, hogy az Átvevő és Víziközmű-szolgáltató a cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett jogi személyek, nem állnak csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás alatt, képviselőjének szerződéskötési képességét semmi nem akadályozza, korlátozza.

 

26. Szerződő felek a jelen megállapodást, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő dokumentumot – képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével – jóváhagyólag írják alá.

 

Martonvásár, 2022.

 

 

 

Dr. Szabó Tibor polgármester                                               Dr. Jaczkó József ügyvezető

Martonvásár Város Önkormányzata                                                 Inpark Martonvásár Kft.

                       Átadó                                                                                    Átvevő

 

Jogi ellenjegyző:

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2022.

 

 

 

Laczi Péter vezérigazgató

FEJÉRVÍZ ZRt.

Víziközmű szolgáltató

 

Mellékletek:

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (…...) határozata
  2. Átláthatósági nyilatkozat