Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

65/2022. (3. 22.) a ráckeresztúri szennyvíztisztító mű bővítésének megközelítése érdekében szükséges átjárási szolgalmi jog bejegyzésére szolgáló szerződés jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

65/2022. (III. 22.) határozata

a ráckeresztúri szennyvíztisztító mű bővítésének megközelítése érdekében szükséges átjárási szolgalmi jog bejegyzésére szolgáló szerződés jóváhagyásáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat melléklete szerinti szolgalmi jog alapítási szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására (tartalmában bekövetkező lényeges módosulás nélkül).
 2. A Képviselő-testület a szolgalmi jog megváltásáért fizetendő 1 000 000 Ft-ot Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Szabó Tibor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. május 31.

 

 

65/2022. (III. 22.) határozat melléklete

 

SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely                                           :                                       2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószám                                           :                                                                 15727433-2-07                                                     

képviseli                                           :                                           Dr. Szabó Tibor polgármester

KSH törzsszám                                 :                                                   15727433-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)    :                                                                             727431

Államháztartási egyedi azonosító      :                                                                             737038

KT határozat                                     :                                                                                        

 1. szolgalmi jog jogosultja,

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

székhely                                           :                                      2463 Tordas, Szabadság utca 87.

adószám                                           :                                                                 15363097-2-07

képviseli                                           :                                               Juhász Csaba polgármester

KSH törzsszám                                 :                                                   15363097-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)    :                                                                             363091

Államháztartási egyedi azonosító      :                                                                             707370

KT határozat                                     :                                                                                        

 1. szolgalmi jog jogosultja,

GYÚRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

székhely                                           :                              2464 Gyúró, Rákóczi Ferenc utca 49.

adószám                                           :                                                                 15364108-2-07

képviseli                                           :                                             Horváth Gyula polgármester

KSH törzsszám                                 :                                                   15364108-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)    :                                                                             364108

Államháztartási egyedi azonosító      :                                                                             707413

KT határozat                                     :                                                                                        

 1. szolgalmi jog jogosultja,

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

székhely                                           :                                   2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.

adószám                                           :                                                                 15727213-2-07

képviseli                                           :                 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

KSH törzsszám                                 :                                                   15727213-8411-321-07

törzskönyvi azonosító szám (PIR)    :                                                                             727211

Államháztartási egyedi azonosító      :                                                                             736811

KT határozat                                     :                                                                                        

 1. szolgalmi jog jogosultja és kötelezettje (0114. hrsz)

együttesen: felek között a mai napon, az alábbiak szerint:

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                    Ráckeresztúr Község Önkormányzat

Dr. Szabó Tibor polgármester                            Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

 

 

Tordas Község Önkormányzata                           Gyúró Község Önkormányzata

Juhász Csaba polgármester                                    Horváth Gyula polgármester

 

 1. A felek rögzítik az alábbiakat:
 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat meg kívánja vásárolni a ráckeresztúri ingatlan-nyilvántartásban lévő külterületi, 0114. hrsz-ú, a. szántó, és b. kivett szemétlerakó telep megnevezésű, 1 ha 1976 m² területű, 3.91 AK értékű ingatlant, amely a valóságban Ráckeresztúr külterület 0114. hrsz. alatt található.
 2. Ráckeresztúr Község Önkormányzat tulajdonát képezi a ráckeresztúri ingatlan-nyilvántartásban lévő 079/5. hrsz-ú ingatlan 1/1 arányban.
 3. A ráckeresztúri 079/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai:

            Martonvásár Város Önkormányzata               2404/5987 tulajdoni hányad,

            Ráckeresztúr Község Önkormányzat              2399/5987 tulajdoni hányad,

            Tordas Község Önkormányzata                       676/5987 tulajdoni hányad,

            Gyúró Község Önkormányzata                        508/5987 tulajdoni hányad.

Az ingatlant terheli az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára

                       bejegyzett vezetékjog.

 1. A ráckeresztúri 0114. hrsz-ú ingatlan megvásárlását követően a felek szolgalmi jogot alapítanak a ráckeresztúri 0114. hrsz-ú ingatlanon a ráckeresztúri 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai javára a jelen szerződésben foglaltak szerint.
 2. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzat tulajdonába kerüljön a ráckeresztúri ingatlan-nyilvántartásban lévő külterületi, 0114. hrsz-ú ingatlan.
 3. A felek megállapodnak abban, hogy a ráckeresztúri 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai részére a ráckeresztúri 0114. hrsz-ú ingatlanon átjárást engedélyeznek, amely gyalogos és gépjárművel történő átjárásra/bejárásra egyaránt vonatkozik. Az átjárás a 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosait a 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlan melletti 6 m-es szélességű sávban, 1.810 m² területű részre illeti meg.
 4. A felek megállapodnak abban, hogy a ráckeresztúri 0114. hrsz-ú ingatlan terhére átjárási szolgalmi jogot alapítanak a ráckeresztúri 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlan javára az alábbiak szerint:
 5. A 0114. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a ráckeresztúri 0114. hrsz-ú ingatlanát terhelje a ráckeresztúri 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlant illető átjárási szolgalmi jog. A szolgalmi jog a jogosultakat az AK-OSZT Bt. által készített 604854/2021. számú vázrajz szerinti II. jelű, 1.810 m² nagyságú területre illeti meg.
 6. Ennek megfelelően kérik a felek a T. Földhivatalt, hogy jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba

- a ráckeresztúri 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlanra az ingatlant illető és a ráckeresztúri 0114. hrsz-ú ingatlant terhelő átjárási szolgalmi jogot,

- továbbá a ráckeresztúri 0114. hrsz-ú ingatlanra a ráckeresztúri 079/4. és 079/5. hrsz-ú ingatlant illető átjárási szolgalmi jogot az AK-OSZT Bt. által készített 604854/2021. számú vázrajz szerinti II. jelű, 1.810 m² nagyságú területre, amely gyalogútra, valamint gépjárművel való behajtásra/áthaladásra is vonatkozik.

 

 

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                    Ráckeresztúr Község Önkormányzat

Dr. Szabó Tibor polgármester                            Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

 

 

 

Tordas Község Önkormányzata                           Gyúró Község Önkormányzata

Juhász Csaba polgármester                                    Horváth Gyula polgármester

 1. A szolgalmi jog alapításának ellenértékeként Ráckeresztúr Község Önkormányzat javára a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül a ………………………… számú számlájára a felek kötelesek megfizetni
 • Martonvásár Város Önkormányzata         1.000.000 Ft-ot azaz Egymillió forintot,
 • Tordas Község Önkormányzata               150.000 Ft-ot, azaz Százötvenezer forintot
 • Gyúró Község Önkormányzata                150.000 Ft-ot, azaz Százötvenezer forintot
 1. A felek e szerződés elkészítésével, annak ellenjegyzésével megbízzák, a Földhivatali eljárásban való képviselettel meghatalmazzák Dr. Varga István Ügyvédi Irodát (8000 Székesfehérvár, Károly János u. 2. I/1., email: vargaistvandr@t-online.hu, eljár: dr. Varga István ügyvéd), aki a meghatalmazást jelen szerződés aláírásával elfogadja.
 2. Az eljáró ügyvéd jelen szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről és feltételről általánosan tájékoztatta a feleket, különösen a kapcsolódó adónemekről, az adó- és illetékkedvezmény igénybevehetőségéről, az ezzel kapcsolatos eljárásról és határidőkről.
 3. Az eljáró ügyvéd szóban tájékoztatta az ügyfelet a 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.
 4. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos költségeket Martonvásár Város Önkormányzata viseli.
 5. A felek kijelentik, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervek, szerződéskötési, tulajdonszerzési korlátozás vagy végelszámolás alatt nem állnak, ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás, cégváltozási eljárás nem indult, a képviseletében aláíró természetes személyek pedig kijelentik, hogy a társaság képviseletében önállóan eljárhat, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
 6. A jelen okiratban foglaltakat a felek ügyvédi tényvázlatként elfogadják.
 7. Az ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy személyes adatait megbízás, mint szerződés jogcímén, továbbá jogi (azonosítási) kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli. Erre figyelemmel nevük bekerül az ügynyilvántartásba (Üttv. 53. §), vagy/és az azonosított személyek nyilvántartásába (Üttv. 33. §).

Az okiratot szerkesztő ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a 2017. évi LIII. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény – a továbbiakban: törvény – alapján azonosítási kötelezettség terheli a szerződő felek adatai, illetőleg a képviseletükben eljáró személyek vonatkozásában. A felek adatai a törvény rendelkezései alapján a jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas okirat alapján. A szerződő felek a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a saját nevükben járnak el. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni.

 

 

 

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                    Ráckeresztúr Község Önkormányzat

Dr. Szabó Tibor polgármester                            Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

 

 

Tordas Község Önkormányzata                           Gyúró Község Önkormányzata

Juhász Csaba polgármester                                   Horváth Gyula polgármester

 

 1. A szerződő felek tudomásul veszik és a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a személyazonosságuk igazolására szolgáló okmányokat a 2017. évi LIII. Törvény előírásai alapján – a személyazonosságra vonatkozó okmány érvényességét, valamint a feltüntetett adatok valóságnak való megfelelését szükség esetén ellenőrizze a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer útján.
 2. A felek kijelentik, hogy jelen szerződést (az eljáró ügyvéd jogügylettel kapcsolatos részletes tájékoztatását, valamint a részletes elolvasásra való figyelmeztetést követően) elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a személyazonosságuk személyi igazolvánnyal történő igazolását, valamint az adatok szerződést készítő ügyvéd általi ellenőrzését követően – a szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd előtt aláírták. A szerződő felek a jelen szerződés aláírásával elismerik, és egyben nyugtázzák, hogy a szerződést készítő ügyvédtől a szerződés egy darab eredeti példányát átvették.

 

 

Martonvásár, 2022.

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                    Ráckeresztúr Község Önkormányzat

Dr. Szabó Tibor polgármester                            Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester

 

 

 

 

 

Tordas Község Önkormányzata                           Gyúró Község Önkormányzata

Juhász Csaba polgármester                                    Horváth Gyula polgármester

 

 

 

Ellenjegyzem:

KASZ: 36071008

Martonvásár, 2022. március