Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

55/2022. (3. 1.) a Martonvásár Város településtervének elkészítéséről és településképi rendelet felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

55/2022. (III. 1.) határozata

a Martonvásár Város településtervének elkészítéséről és településképi rendelet felülvizsgálatáról

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megkezdi Martonvásár Város településtervének (településfejlesztési terv és településrendezési terv) készítését és a településképi rendelet felülvizsgálatát jelen határozat mellékletében foglalt feladatterv szerint.

 

2) A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében meghirdetett szolgáltatásnyújtásra irányuló beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek tekinti:

a) AOD Építész és Grafikus Iroda: 13 500 000 Ft + Áfa;

b) ColoLine Terv Kft.: 11 200 000 Ft + Áfa;

c) Völgyzugoly Műhely Kft.: 10 000 000 Ft + Áfa.

 

3) A Képviselő-testület az 1) pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében a 2) pontban megjelölt ajánlattevők ajánlatai közül a Völgyzugoly Műhely Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek, figyelemmel a legalacsonyabb ár értékelési szempontra, és felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 

2) A Képviselő-testület az 1) pont szerinti munka elvégzésének 10.000.000,- Ft+ÁFA ellenértékét a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023 12. 31.

 

FELADATTERV

 

I. MÉRFÖLDKŐ: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

I/A. Helyzetfeltáró munkarész

1. Általános előkészítés, a tervezési folyamat egyeztetése

2. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok

3. Terület- és településfejlesztési, rendezési folyamatok feltérképezése

3.1. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések

3.2. Területrendezési követelmények

3.3. Településrendezési és fejlesztési tervezési előzmények, érvényes településfejlesztési döntések

4. Település helyi adottságainak vizsgálata

4.1. Település társadalma, demográfiai viszonyok

4.2. A település humán infrastruktúrája, közszolgáltatások

4.3. A település gazdasága

4.4. Önkormányzat gazdálkodása, településüzemeltetés

5. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat (területhasználat / övezeti rendszer vizsgálata)

6. Örökségvédelem (épített környezet és építészeti értékvizsgálat)

7. Táji-természeti adottságok

7.1. Természeti adottságok, jellemző tájkarakter, tájhasználat

7.2. Zöldinfrastruktúra-hálózat

7.3. Védett természeti területek (nemzetközi, országos, helyi)

8. Környezeti állapot jellemzők

8.1. Környezeti állapot és értékelése, környezetvédelem

8.2. Energiagazdálkodás

9. Közlekedési vizsgálat

9.1. Regionális és kistérségi közlekedési kapcsolatok vizsgálata

9.2. A település közlekedési helyzetének vizsgálata és értékelése

9.3. Közúti közlekedés

9.4. A vasúti közlekedés helyzetének vizsgálata

9.5. Az illetékes hatóságok terveinek, elképzeléseinek megismerése, feldolgozása

10. Közműellátás vizsgálata

11. Katasztrófavédelem, a területek használatát befolyásoló vagy korlátozó tényezők

I/B. Helyzetelemző, helyzetértékelő munkarész

1. A vizsgálatok összefoglaló értékelése

2. Probléma- és értéktérkép

3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

 

Határidő: az adatszolgáltatástól számított 14 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány

 

II. MÉRFÖLDKŐ: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV

1. Helyzetelemzés, adottságok összefoglalása

2. Jövőkép

A helyzetelemzés eredményeit felhasználva, a település lakossága és a stratégiai szereplők által közösen megfogalmazva

3. Stratégia

3.1. Jövőképet meghatározó célok (területi, tematikus és ágazati)

3.2. A településfejlesztési célrendszer összefüggései

3.3. Integrált és tematikus beavatkozási területek

3.4. Az épített és természeti örökség védelmének követelményei

4. Részletes cselekvési program

4.1. Integrált és tematikus fejlesztési feladatok

4.2. Fejlesztések pénzügyi terve és ütemezése

4.3. Település vízgazdálkodás és csapadékvíz gazdálkodás fejlesztési feladatai

4.4. Megvalósítandó beavatkozások (fejlesztési feladatok, projektek, egyéb önkormányzati tevékenységek)

4.5. Fejlesztési akcióterületek

4.6. Településfejlesztési akciók megvalósítási keretei, finanszírozási lehetőségek

4.7. Anti-szegregációs program (amennyiben releváns)

5. Részletes fejlesztési tervlap

5.1. Általános használatú területek és a cselekvési program (kiemelten a fejlesztési akcióterületek) térbeli összefüggései

5.2. Zöldinfrastruktúra-elemek térbeli hálózata

5.3. Stratégia és cselekvési terv elemeinek térbeli összefüggései

5.4. település fejlesztésének térbeli rendszere és területi irányai

5.5. Épített környezet, valamint táji-természeti adottságok korlátozó elemei

5.6. Megőrzendő és a fejlesztési célokat szolgáló fejlesztési akcióterületek és egyéb területek legalább általános használat szerinti lehatárolása

5.7. A település működéséhez szükséges meglévő és tervezett műszaki infrastruktúra-elemek térbeli kialakítása

6. Monitoring

 

Határidő: a Megalapozó vizsgálat leszállítását, valamint

 a Fenntartható Városfejlesztési stratégia elfogadását követő 16 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány

 

III. MÉRFÖLDKŐ: TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA

1. Helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmére, illetve a védelem megszüntetésére vonatkozó szabályok meghatározása

2. Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

3. Településképi követelmények meghatározása (területi helyi védelemre, egyedi helyi védelemre, a településképi szempontból meghatározó területekre)

3.1. Területi építészeti követelmények

- beépítés telepítési módja

- beépítés jellemző szintszámok vagy az épület legmagasabb pontja

- kerti építmények, műtárgyak

- kerítéskialakítás

- közterület alakítási terv által érintett terület lehatárolása

3.2. Egyedi építészeti követelmények

- építmény anyaghasználata

- építmény tömegformálása

- építmény homlokzati kialakítása

- telek zöldfelületeinek kialakítása

- sajátos építményfajták elhelyezésének módja

3.3. Reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

- legnagyobb méret

- anyaghasználat

- elhelyezés módja

- alkalmazása

- elhelyezéssel érintett területi tilalom

4. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció szabályai

5. Településképi véleményezési eljárás szabályai

6. Településképi bejelentési eljárás szabályai

7. Településképi kötelezés szabályai – szükség esetén

8. Közterület alakítás szabályai

 

IV. MÉRFÖLDKŐ: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

1. Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

a) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet előírásai alapján

b) Övezeti rendszer beépítési paramétereinek felülvizsgálata

c) Korábbi szabályozási módosítások felülvizsgálata és egységbe szerkesztése

2. Helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellékletei

a) Szabályozási terv

b) Építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési paraméterei

c) Építési övezetekben, övezetekben elhelyezhető ill. tiltott rendeltetések

d) Biológiai aktivitásérték fenntartására vonatkozó zöldfelületi követelmények

e) Az egyes sajátos jogintézmények területi hatálya

f) Az építés helyi rendjének biztosítását szolgáló egyéb mellékletek

 

 

Határidő: a Településfejlesztési terv előzetes képviselő-testületi

elfogadását követő14 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány

 

V. MÉRFÖLDKŐ: EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

1. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ELKÉSZÍTÉSE

Alátámasztó szakági munkarészek

Fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalója

Településrendezési javaslat

Javaslat az épített környezet fejlesztésére és az építészeti örökség

megőrzésére

Tájrendezési javaslat

Zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat, csapadékvíz-gazdálkodás

Közlekedési javaslat

Közművesítési és elektronikus hírközlési javaslat

Védelmi és korlátozó elemek

A módosítással érintett területek bemutatása

A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása

A módosítással érintett területekre a biológiai aktivitásérték számítása és

eredménye

Környezeti értékelés

Örökségvédelmi hatástanulmány

2. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Határidő: a munkaközi anyag képviselő-testületi elfogadását követő 6 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány + az államigazgatási

egyeztetési eljáráshoz szükséges formátumú példány

3. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS, EGYEZTETÉS

Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: partnerek, eltérő

véleményező államigazgatási szervek, Állami Főépítész

 

4. EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA, VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS

Önkormányzati egyeztetés lezárása

Véglegesített tervdokumentáció összeállítása az Állami Főépítész végső szakmai

véleményezésre megküldendő dokumentáció előkészítése

 

Határidő: a véleményezési szakasz képviselő-testületi lezárását követő 2 hét

Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány

 

VI. MÉRFÖLDKŐ: JÓVÁHAGYÁS

1. JÓVÁHAGYÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció

2. JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

Jóváhagyást követő véglegesítés

 

Határidő: a terv képviselő-testületi jóváhagyását követő 2 hét

Dokumentálás: 2nyomtatott + 1 elektronikus példány –az államigazgatási

egyeztetés lezárásához szükséges formátumú példány