Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

24/2022. (2. 15.) közszolgáltatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

24/2022. (II. 15.) határozata

közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés módosítást, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva az ügyvezetőt.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. február 28.

 

24/2022. (II. 15.) határozat melléklete

 

Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása

 

amely létrejött egyfelől Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13.

törzsszáma: 727431

adószáma: 15727433-2-07

bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000

(a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másfelől

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

cégjegyzékszáma: 07-09-024940

adószáma: 24901084-2-07

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), (a továbbiakban együttesen: Felek) között a következők szerint:

 

  1. Előzmények

Martonvásár Város Önkormányzata a 2011. március 1. napján kelt Alapító Okiratával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalapította a 100 %-os tulajdonában álló Martongazda Kft.-t, majd az akkor hatályos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/a. §-a alapján az 54/2011. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozatot követően keretszerződést kötöttek 2011. április 26-án a teljes városüzemeltetés feladataira vonatkozóan. Önkormányzat 187/2020. (VIII. 6.), valamint 225-235/2020 (IX. 29.) határozataival a kizárólagos tulajdonában lévő Martongazda Nonprofit gazdasági társaság MartonSport Nonprofit gazdasági társaságba történő beolvadásáról határozott, a jogutód cég névváltozásával. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített településüzemeltetés körében a közvilágításról gondoskodás, a helyi közutak és tartozékaik kialakítása és fenntartása, valamint a helyi közparkok, valamint egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kötelező feladatok, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában foglalt kötelező feladatok, így a környezet-egészségügy és hulladékgazdálkodás körében különösen a települési környezet tisztaságának biztosítása, valamint a rovar- és rágcsáló irtás az önkormányzati fenntartású területeken, továbbá az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. és 12. pontja alapján a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás körében, és a honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és helyi közfoglalkoztatás feladataiban közreműködés (a továbbiakban: közszolgáltatási kötelezettség) ellátásáról részben a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2020. december 21-én kötött szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) gondoskodott.

 

A 2020. december 21-én megkötött Szerződés III./2. pontja taglalja az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak és azok tartozékai mellett az ott szereplő táblázatban feltüntetett közterületek, azon található felépítmények Közszolgáltató általi fenntartását.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 45. pontja szerint: autóbusz-megállóhely üzemeltető szerv: az út közúti közlekedésről szóló törvény szerinti kezelője, a közút területén kívül elhelyezkedő autóbusz-megállóhelyek kivételével, ahol az autóbusz-megállóhely üzemeltetője az autóbusz-megállóhely ingatlan nyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa vagy az üzemeltetésre vonatkozóan megállapodást kötő személyszállítási közszolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy más gazdasági társaság. Továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § bd) pontja alapján lakott területen lévő autóbusz-megállóhely tekintetében - nem beleértve a járművek közlekedésére szolgáló felületet, amely vonatkozásában a közút kezelője - a helyi önkormányzat vagy a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel Felek a szerződés III/2) pontját az alábbiak szerint módosítja.

II/2)

 

1. Az Önkormányzat a közfeladatok ellátása céljából Közszolgáltató üzemeltetésébe adja a Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, az alábbi táblázatban feltüntetett autóbusz megállóhelyeket és az azokhoz tartozó felépítményeket az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 33/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet), a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján.

 

Szent László utca

Fehérvári út

Budai út

Dózsa György út

Hunyadi utca

Brunszvik út

Erdőhát bekötő (7-es út)

Posta előtt

Fehérvári út 4-6-tal szembeni terület (Postakocsi Étterem mögött)

Polgármesteri Hivatal melletti buszmegálló (hrsz.: 682)

Napsugár cukrászda előtti megálló (hrsz.: 1075)

86-os házszámmal szemközti megálló

Orvosi rendelő előtt (hrsz.: 1075)

MVK menetrend sz. haszn.

Szent László utca és Százszorszép utca kereszteződése

Fehérvári út 65 előtti megálló (Anita ABC)

55-57-os házszám előtti megálló

 

házszám: 86

Orvosi rendelővel szemben

 

Szent László utca és Százszorszép utca kereszteződésével szemben

Fehérvári út 60 előtti megálló

97-es házszám előtti megálló

 

 

 

 

   

78-80-as házszám előtti megálló

 

 

 

 

   

Pusztai József utca Budai út sarka (páros oldal)

     

 

 

 

 

2.a. A jelen szerződés szerinti feladat-ellátást szolgáló létesítmények működtetése körében Közszolgáltató:

  • biztosítja a feladatok ellátásához és a létesítmények fenntartásához szükséges, szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,
  • a vonatkozó jogszabályok, a helyi rendeletek, koncepciók alapján, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tulajdonosi döntéseknek megfelelően fenntartja és üzemelteti e szerződésben meghatározott létesítményeket, biztosítja rendjének fenntartását, szabályszerű és szakszerű működtetését. A ténylegesen elvárt feladatok különösen: szemétszedés, síkosság mentesítés, karbantartás, állagmegóvás végzése a létesítményeken, kivéve az úttestet és útpályát.
  • felkutatja, előkészíti, koordinálja és végrehajtja e létesítmény gazdaságos és hatékony működtetéséhez kapcsolódó pályázatokat.
  1. Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.
  2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
  3. Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2022. (II.     ) határozatával fogadta el.
  4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a jelen szerződésben hivatkozott és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2022. …… ……….

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………