Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

21/2022. (2. 15.) a büntetés-végrehajtás helyi intézményének csatornahálózatra történő rákötése érdekében szükséges megállapodás megkötésére

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2022. (II.15.) határozata

a büntetés-végrehajtás helyi intézményének csatornahálózatra történő rákötése érdekében szükséges megállapodás megkötésére

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az önkormányzat meglévő szennyvíz kapacitása terhére, 50 m3/d mennyiséggel szennyvizet bocsásson a szennyvíz-elvezető hálózatba, és bevezesse a jelenlegi tisztítóműbe, melynek érdekében jelen határozat melléklete szerinti megállapodást jóváhagyja (tartalmának lényeges elemeit nem érintő módosulás esetén) és felhatalmazza a polgármestert annak, és a kapcsolódó nyilatkozatoknak az aláírására.
 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges beruházások végrehajtásáról gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. június 30.

 

21/2022. (II. 15.) határozat melléklete

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL

 

Amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám: 15727433-2-07

Államháztartási egyedi azonosító: 737038

Képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester

mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

és az

 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Államháztartási egyedi azonosító: 050610

Adószáma: 15752026-2-51

Képviseli: Farsang Tamás bv. ezredes, országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

 

(Önkormányzat és Átvevő együttesen a továbbiakban: Felek)

 

között, a mai napon és helyen a következő feltételekkel:

 

 

I. Előzmények és tényvázlat

 

A Magyar Állam 1/1 arányú tuljadonában és az Átvevő vagyonkezelésében van a Martonvásár Város külterületén fekvő 0165/48 hrsz-ú, kivett állami terület III. megjelölt ingatlan, mely a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet martonvásári objektuma (a továbbiakban: objektum). Felek az objektum működtetése érdekében többször egyeztettek abból a célból, hogy Átvevő ráköthessen az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz víziközmű-rendszerre, hogy az 50 m3/d kibocsátott szennyvízének kezelése rendeződjön. Az Átvevő a rákötésig a szennyvizet a folyékony hulladék kezelésével megbízott közszolgáltatóval általa egyedileg megkötött szerződés keretében szállíttatja el. A közszolgáltató az Átvevőtől elszállított szennyvizet a kijelölt, Ercsi Városában találhat szennyvíztisztító telepre szállíttatja el, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában is lévő ráckeresztúri szennyvíztisztító telep kapacitása a befogadást tartósan nem teszi lehetővé.

 

A szennyvíz víziközmű-rendszer esetében az Önkormányzat közös rendszert tart fenn Tordas Község, Gyúró Község és Ráckeresztúr Község Önkormányzataival (továbbiakban: Önkormányzatok), akikkel külön megállapodásban határozták meg az egyes települések rendelkezésére álló, és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 51. § (2) bekezdése alapján elsősorban lakossági felhasználók számára biztosítandó kapacitást. Jelen Megállapodás megkötésének időpontjában az Önkormányzatok rendelkezésére álló kapacitásmennyiséget a hivatkozott jogszabály alapján elsősorban a lakossági felhasználók igényeinek kielégítésére kell fordítani. A négy önkormányzat a fennálló szerződéses és jogszabályi kötelezettségeire, valamint a rendezési eszközei, gazdasági programja alapján kalkulált lakossági igények kielégítéséhez szükséges kapacitás fenntartása érdekében, saját erős beruházások útján további kapacitással bővítik a szennyvíztisztító-telep teljesítményét, melyeket az Önkormányzat Képviselő-testülete által az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló 206/2020. (IX. 1.) határozattal, továbbá ennek módosításáról szóló 112/2021. (V. 11.) határozattal, valamint az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű-rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről szóló 193/2021. (VIII. 31.) határozatok (a továbbiakban: Határozatok) tartalmaznak.

 

II. A Megállapodás célja és tárgya

 

 1. A Felek kijelentik, hogy elkötelezettek Martonvásár város fejlődésének támogatásában, valamint az objektum megfelelő működtetése iránt, ezért a jelen Megállapodásban együttműködésük céljait és alapvető feltételrendszerét határozzák meg.

 

 1. Felek a szennyvíz víziközmű-rendszer tekintetében megállapodnak, hogy az Önkormányzat a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett, a meglévő kapacitása, első ütemben történő beruházással (továbbiakban: beruházás) megvalósuló 200 m3/d-vel való bővítése terhére biztosítja 50 m3/d mennyiség igénybevételét az Átvevő részére 2022. június 30-tól.

 

 1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 2. pontban foglalt 50 m3/d szennyvíztisztítási mennyiséggel – mint vagyoni értékű joggal – szabadon rendelkezik.

 

 1. Az Önkormányzat a 2. pontban foglalt mennyiségre vonatkozóan az önkormányzat tulajdonában álló a közműves szennyvízelvezetéshez kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 26/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a szerinti hozzájárulást 2022. június 30-tól megadja, azzal, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy az Átvevő létesítményének a legközelebbi átemelőre (0143/5 hrsz.) rákötését a hatályos előírásoknak megfelelően tervezteti és valósítja meg.

 

 1. Az Átvevő vállalja, hogy a 2. pontban rögzített mennyiségre vonatkozó, a 4. pontban rögzített hozzájárulásért, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 26. § (3) bekezdése szerinti vagyoni értékű jog megváltásáért, figyelemmel az 1. pontban írt Határozatokban rögzített beruházásokhoz való hozzájárulásra, az Átvevő bruttó 89 908 000 Ft összeget, azaz mindösszesen nyolcvankilencmillió-kilencszáznyolcezer forint összeget fizet meg Önkormányzat 11736082-15727433-02130000 számú bankszámlájára legkésőbb e Megállapodás aláírását követő 30 napon belül.

 

 1. Önkormányzat az 5. pontban rögzített összeget a Vksztv. 18. §-ában rögzített használati díjjal azonos megítéléssel használja fel a Vksztv 2. § 8. pontjában és 11. §-ában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete által minden évben elfogadott időszaki gördülő fejlesztési tervek felújítási, beruházási terv részeként beépítve, arról a Vksztv.-ben rögzítettek szerint tartozik elszámolással. Átvevő az általa a 4. pontban rögzítettek szerint megfizetett összegre nézve egyéb elszámolásra nem tart igényt.

 

 1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az 5. pontban foglalt összeg megfizetése után a 2. pontban foglalt 50 m3/d szennyvíztisztítási mennyiség szennyvíz hálózatba bocsátásának joga – mint vagyoni értékű jog – biztosítása határozatlan időre szól.

 

 1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben a beruházás nem valósul meg, az 5. pontban foglalt összeg megfizetése után az 50 m3/d szennyvíztisztítási mennyiség szennyvíz hálózatba bocsátásának joga – mint vagyoni értékű jog – biztosítása határozatlan időre fennmarad.

 

III. A Megállapodástól történő elállás, a Megállapodás módosítása

 

 1. Felek jelen Megállapodástól kizárólag a 2. pontban foglalt fizikai rácsatlakozási időpontig állhatnak el.

 

9/A. Bármelyik fél elállása esetén, amennyiben az 5. pontban foglaltak már teljesültek, Önkormányzat az Átvevő részére visszafizeti az 5. pontban foglalt összeget, az elállás másik féllel való írásbeli közlésétől számított 30 napon belül.

 

9/B. Elállás esetén az Önkormányzat a 4. pontban rögzített hozzájárulását visszavonja, az Átvevőt nem illeti meg a vagyoni értékű jog feletti rendelkezés, az 50 m3/d szennyvíz víziközmű-hálózatba bocsátásának joga.

 

 1. Jelen Megállapodás csak írásban módosítható, a Felek közös akaratával.

 

IV. Egyéb rendelkezések

 

 1. Átvevő és Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egybehangzóan kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

 

 1. Átvevő és Önkormányzat aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához.

 

 1. Önkormányzat kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

 

 1. Átvevő és Önkormányzat kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

 1. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a juttatás vonatkozásában nem áll fenn érintettség az önkormányzatot érintő kötelezettséggel járó ügyben. Felek kijelentik továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősülnek. Önkormányzat kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§-a értelmében köztartozásmentes adózónak minősül, átadja az adóigazolást arról, hogy nincs adó- és járuléktartozása.

 

 1. A Felek jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.
 2. Felek jelen megállapodás végrehajtása körében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

   Önkormányzat részéről:          Dr. Szabó Tibor, polgármester

                        Tel. szám:          06-22-460-004

                      E-mail cím:          polgarmester@martonvasar.hu

 

               Átvevő részéről:          Horváth Ákosné bv. alezredes, mb. főosztályvezető,

                                                  Műszaki és Ellátási Főosztály

                        Tel. szám:          06-1-3018-429

                      E-mail cím:          horvath.akosne@bv.gov.hu

 

 1. Felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen Megállapodásban megadott személyes adataikat a Felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

 

 1. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Megállapodás előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

 

 1. Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

 

 1. Jelen Megállapodás végrehajtása során a Megállapodás módosítását, teljesedésbe menését, illetve az esetleges elállással kapcsolatos jognyilatkozatokat megtenni, hivatalos írásbeli kapcsolattartás keretében lehet, melyek
 1.  a postai úton történő levelezés, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának rögzítésével válik hatályossá a Felek közlése egymás irányába.
 2.  az e-papír útján történő kommunikáció, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának igazolása a letöltési igazoláson rögzített időpont szerint válik hatályos közléssé.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, érvényesíthetetlenné vagy törvényellenessé válna, a Megállapodás többi része akkor is változatlan tartalommal érvényben marad, és a Felek kötelesek a lehető leghamarabb egyeztetést lefolytatni, és jóhiszeműen eljárva elfogadni egy jogszerű rendelkezést, amely a legközelebb áll megállapodásuk céljához, és ugyanolyan gazdasági hatása, illetve eredménye van.

 

 1. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Vksztv. és annak végrehajtási rendeletei, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Martonvásár Város Polgármestere Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (…) határozata alapján jogosult a jelen településfejlesztési megállapodás aláírására.

 

 1. Az Átvevő kijelenti, hogy az Átvevő államháztartási nyilvántartásba bejegyezett jogi személy, nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás alatt, képviselőjének szerződéskötési képességét semmi nem akadályozza, korlátozza.

 

 1. Jelen 5 oldalból és 1 mellékletből álló Megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 egyező példányban írták alá, melyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány az Átvevőt illeti meg.

 

Melléklet(ek):

 1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (…..) határozata

 

 

Martonvásár 2022. február „          „.                  Budapest, 2022. február „          „.

 

 

            ……………………………………                       ……………………………………

                         Dr. Szabó Tibor                                        Farsang Tamás bv. ezredes

                                                                                                 országos parancsnok

                            polgármester                                      gazdasági és informatikai helyettese

 

 

                                                                                                Büntetés-végrehajtás

        Martonvásár Város Önkormányzata                        Országos Parancsnoksága

 

 

                                   P.H.                                                                          P.H.

 

 

Jogi ellenjegyző:                                                Jogi szempontból ellenőrizve:

 

 

                                                                                       Dr. László Viktória bv. alezredes

                                                                                                     főosztályvezető

                                                                                         Jogi- és Adatkezelési Főosztály

 

Martonvásár, 2022. február „          „.                 Budapest, 2022.február „          „.

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:                                        Pénzügyi ellenjegyző:

 

 

                                                                                                    Aranyos Andrea

                                                                                                     főosztályvezető

                                                                                               Közgazdasági Főosztály

 

Martonvásár, 2022. február „          „.                 Budapest, 2022. február „          „.

 

 

                                                                            Szakmai ellenjegyző:

 

 

                                                                                         Horváth Ákosné bv. alezredes

                                                                                                  mb. főosztályvezető

                                                                                           Műszaki és Ellátási Főosztály

 

                                                                            Budapest, 2022. február „          „.