Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

129/2021. (5. 25.) közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

129/2021. (V.25.) határozata

közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó

 szerződés megkötéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként a határozat melléklete szerinti szerződés megkötéséről határozok Martonvásár Város Önkormányzata és a Csuka László Fuvarozó Kft. (székhelye: 2461 Tárnok, Lukács köz 1., adószáma: 24373245-2-13, képviseli: Csuka László István, ügyvezető) között a Martonvásár Város helyi közútjain, közterületein elhagyott, üzemképtelen járművek, elszállítása tárgyában.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                                         Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

129/2021. (V.25.) határozat melléklete:

 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére

 

amely létrejött egyrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

törzskönyvi azonosító: 727431

adószám: 15727433-2-07

bankszámlaszám: OTP Bank Zrt. 11736082-15727433-00000000

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

 

másrészről

Csuka László Fuvarozó Kft., mint közreműködő szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

székhely: 2461 Tárnok, Lukács köz 1.

cégjegyzékszám: 13 09 164403

adószám: 24373245-2-13

bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12020304-01394552-00100004

képviseli: Csuka László István, ügyvezető,

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

 

1.         ELŐZMÉNYEK

1.1.      A szerződés célja Martonvásár Város közigazgatási területén a helyi közutak rendjének és a közterületek tisztaságának biztosítása, a forgalmi akadályt képező járművek közérdekből való eltávolítása és ezen vagyontárgyak jogi sorsának méltányos és biztonságos rendezése érdekében az üzemképtelen járművek, roncs járművek, elhagyott járművek, illetve közterületen szabálytalanul tárolt járművek, illetve szabálytalanul várakozó járművek elszállításának, visszaszolgáltatásának, állagmegóvásának és őrzésének feladata jelen szerződés tartalmának megfelelően ellátásra kerüljön.

1.2.      A szerződés alapja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 20. § (1) bekezdése, miszerint a (közterület-)”felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti”, továbbá (7) bekezdése, melynek értelmében „a felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jármű elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez – szerződés alapján – közreműködőt vehet igénybe”.

 

2.         A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.      Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja, a Kftv. alapján, Martonvásár Város Önkormányzatának közigazgatási határán belül található valamennyi helyi közutat, közterületet érintően az üzemképtelen járművek, roncs járművek, elhagyott járművek, illetve közterületen szabálytalanul tárolt járművek, illetve szabálytalanul várakozó járművek (a továbbiakban együtt: jármű/járművek) elszállítását, visszaszolgáltatását, valamint állagmegóvását és őrzését, szükség szerint bontónak történő átadását.

2.2.      Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük során figyelemmel lesznek a Kftv-ben, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ), a közterület-felügyeleti intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI.26.) BM rendeletben, a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben (a továbbiakban: IRM rendelet), továbbá Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.), valamint jelen szerződés tárgyához kapcsolódó valamennyi más jogszabályban foglaltakra.

2.3.      Szolgáltató legkésőbb jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg igazolja, hogy az IRM rendelet 2. § (1) bekezdésében rögzített felelősségbiztosítással rendelkezik.

2.4.      Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik a nem szerződésszerű teljesítésével Megrendelőnek okozott károkért.

 

3.         SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

3.1.      Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás megrendelése a Megrendelő, illetve az általa jelen szerződésben megjelölt vagy külön okiratban meghatalmazott személy írásbeli rendelkezése alapján történhet, melyet telefonos úton is megerősíthet a gyorsabb ügyintézés érdekében.

3.2.      A megrendelésekről a Megrendelő részéről megrendelésre jogosult nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a megrendelés pontos időpontját (év, hó, nap, óra, perc), helyét, az érintett jármű rendszámát (amennyiben ismert), lehetőleg típusát, színét.

3.3.      Szolgáltató Megrendelő megrendelésére beszállítja a járművet jelen szerződésben meghatározott telephelyére, ahol azt köteles szakszerűen tárolni és azt a tárolási idő végével az arra jogosultnak átadni. Az ezzel kapcsolatos költségek a Kftv. 20. § (8) bekezdése alapján a jármű üzemben tartóját terhelik, az általa az IRM rendelet szerinti mértékben megfizetett költségek a közterület-felügyelet bevételét képezik, melyet Megrendelő a rendeletben foglaltak finanszírozására fordít.

3.4.      A teljesítés helye:

            3.4.1.   Szállítás vonatkozásában (szállítási terület): Martonvásár Város közigazgatási területén Martonvásár Város Önkormányzata kezelésében lévő helyi közutak, közterületek

            3.4.2.   Járművek tárolása vonatkozásában: a Szolgáltató birtokában lévő, általa megfelelően őrzött, a tevékenység végzéséhez megfelelő engedélyekkel rendelkező telephelye, melynek címe: 2461 Tárnok, Lukács köz 1., telefonszám: 36-30/933-3502

           

4.         A JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA (szállítási szolgáltatás)

4.1.      Megrendelő a közterület-felügyelő intézkedése alapján elszállíttathatja a járműveket a KRESZ 15. § (9) bekezdésében, 40. § (1)-(3) és (5), valamint (8) bekezdésének b) és c) pontjában, illetőleg az 59. § (1) bekezdésének c)-d) pontjában, illetve (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá az Ör. 15-16. §-ai esetében (közterület engedély nélküli használata, megszűnt közterület-használati engedély esetében), a Kftv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén (a felügyelő a járművön értesítést helyez el, melytől számított 10 napot követően kezdeményezhető a jármű elszállítása – Kftv. 20. § (2)-(3) bek.).

4.2.      Az elszállításról a Megrendelő a jelen szerződésben félként megnevezett Szolgáltató igénybevételével gondoskodik. Szolgáltató a járművek elszállítását munkanapokon vállalja. A járművek elszállítása Szolgáltató részére a közterület-felügyelő által tett értesítéssel kezdődik, melyet a Szolgáltató visszaigazol. A Szolgáltató által vállalt kiállási idő: értesítéstől számított 24 óra.

4.3.      Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz visszaérkező üzembentartó vagy a jármű használója azt kéri.

4.4.      Szolgáltató a jármű elszállítása esetén a szállító járműre történő felrakodást, illetőleg a vontató járműhöz való rögzítését csak az intézkedő közterület-felügyelő jelenlétében, a tároló helyre szállított jármű visszaadását – Megrendelő előzetes intézkedése (értesítése) alapján – a közterület-felügyelő jelenléte nélkül is végezheti.

4.5.      Az intézkedés során a közterület-felügyelő képfelvételt, vagy kép- és hangfelvételt (a továbbiakban: felvételt) készít az elkövetett jogsértés bizonyíthatósága, illetve a jármű állapotának rögzítése érdekében. Az elszállítás során a Szolgáltató úgy köteles eljárni, hogy a járműben sérülés vagy egyéb károsodás ne keletkezzen. Az esetleges sérülésekért, károkért a felelősség a Szolgáltatót terheli. A járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért sem a Megrendelőt, sem a Szolgáltatót nem terheli kártérítési kötelezettség.

4.6.      A járművek csak a helyszínen készített felvétel és írásbeli jegyzőkönyv („Jegyzőkönyv gépjármű elszállításáról, átvételéről, átadásáról”) felvétele után szállíthatóak el a helyszínről. Közterület-felügyelő elszállítást követően jogszabályban meghatározott jelzést helyez el az elszállítás helyszínén az IRM rendeletben meghatározott tájékoztató adatokkal.

4.7.      A jármű üzembentartójának megállapítása céljából Megrendelő a járművet ellenőrzi a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásban. A forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű üzemben tartójának megállapításához a jármű egyedi azonosító jelének ismerete szükséges. A jármű elszállítását követő munkanapon közterület-felügyelő jegyzőkönyv („Állapotlap”) felvétele mellett, a Szolgáltató telephelyén és jelenlétében, a járművet szükség szerint felnyitja. A jegyzőkönyvben feltünteti a felnyitás és lezárás tényén felül a gépjármű azonosításához szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását, és a felnyitás során észlelt, és az elszállításkor nem rögzített sérüléseket, a jármű műszaki állapotát is. Szolgáltató vállalja, hogy a járműben talált tárgyakat 6 hónapig tárolja és megőrzi, a letétet követően átadja Megbízó részére. A jármű azonosító adatai ismeretében Megrendelő megállapítja az üzembentartót.

4.8.      A Megrendelő a jármű elszállításáról az illetékes rendőr-kapitányságot késedelem nélkül értesíteni köteles, egyidejűleg – 30 percen belül – az elszállított jármű forgalmi rendszámát a polgármesteri hivatal honlapján (www.martonvasar.hu) közzéteszi.

4.9.      Megrendelő az elszállításról az ismert üzembentartót köteles a jegyzőkönyvek egy példányának megküldésével késedelem nélkül értesíteni, egyidejűleg felszólítja, hogy fizetési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, valamint a járművet vegye át. Megrendelő az értesítésben az üzembentartót figyelmezteti, hogy a járművet az IRM rendeletben foglalt feltétek szerint értékesítheti. Amennyiben a jármű üzembentartója a felszólításnak nem tesz eleget, 3 napon belül a felszólítást meg kell ismételni. Megbízó gondoskodik a Kftv. 20. § (5) bekezdés szerinti felügyelői intézkedések foganatosítása iránt.

4.10.    Szolgáltató felelősséggel tartozik minden kárért, amely a szállítás, saját telephelyén történő tárolás során keletkezett, a szállításra átvétel időpontját követően egészen a jármű jogosult részére történő, dokumentált átadásáig.

 

5.         A JÁRMŰVEK TÁROLÁSA, ŐRZÉSE, ÁLLAGMEGÓVÁSA, VISSZASZOLGÁLTATÁSA (tárolási szolgáltatás)

5.1.      Szolgáltató köteles az elszállított járművet 6, azaz hat hónapig őrizni és szakszerűen tárolni. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a járművet az Üzemeltető költségére és veszélyére a megfelelő biztonsági intézkedések megtételével őrizze mindaddig, amíg az Üzemeltető vagy más arra jogosult át nem veszi, de legfeljebb hat hónapig. A Szolgáltató kötelezettsége kiterjed minden olyan intézkedésre, amely a jármű fenntartásához és károsodástól való megóvásához szükséges, azok ajtóit és ablakait zárva tartja. Szolgáltató, amennyiben szükséges, jogszabály vagy Megrendelő írásbeli rendelkezése alapján, telephelyén lehetővé teszi esetleges szakértői vizsgálat lefolytatását.

5.2.      Szolgáltató az átvett járművekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a jármű átvételének időpontját, átadó-átvevő nevét, valamint a jármű azonosító adatait.

5.3.      Szolgáltató a járművek IRM rendelet szerinti kiadásának érdekében folyamatos ügyeletet tart fenn. Ügyeleti telefonszáma: 36-30/933-3502 Szolgáltató a feladat ellátását érintő bármely adatának megváltozása esetén, különösen ügyeleti és kapcsolattartási elérhetőségeinek változása esetén, haladéktalanul értesíti Megrendelőt.

5.4.      A Szolgáltató az arra jogosult részére, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a járművet kiadja. A jármű kiadását lehetővé kell tenni a bejelentést követő 2 órán belül. 30 percet meghaladó késedelem esetén a jármű birtokosának az IRM rendelet mellékletének 5. pontja szerinti, 50%-kal csökkentett költségeket kell megfizetnie. Az átvevő személynek rendelkeznie kell a kiadás alapjául szolgáló dokumentummal és érvényes, személyazonosításra szolgáló okmánnyal. A járművet csak annak lehet kiadni, aki hitelt érdemlő módon (átutalási bizonylat, csekkszelvény, Megbízó igazolása) bizonyítja, hogy a Megbízó felé az IRM rendelet szerinti költségeket megtérítette. Ezen okiratok hiányában a kiadást meg kell tagadni. A kiadás megtagadásáról Szolgáltató 1 munkanapon belül értesíti Megrendelőt.

5.5.      Bekövetkezett kár mértékének megállapítására szakértőt kell kirendelni, ha a kár összegszerűségét bármely fél vitatja. A szakértő költségét a kár bekövetkezéséért felelős fél viseli.

5.6.      Amennyiben a Szolgáltató számára meghatározott 6 hónapos őrzési idő eredménytelenül eltelt, az őrzési időt követő 1. munkanapon Szolgáltató

            5.6.1.   Megrendelő számára a járművet kiadja értékesítés vagy egyéb hasznosítás céljából vagy

            5.6.2.   a Megrendelő írásos felhatalmazása alapján a járművet - hivatalos bontási igazolás Megrendelő részére történő átadása mellett - regisztrált bontó-hulladékkezelő részére, külön díjazás nélkül átadja vagy

5.7.      A jármű forgalomból történő végleges kivonásáról, a tulajdonos lakóhelye szerint illetékes közlekedési hatóságnál, a Megrendelő intézkedik.

5.8.      Amennyiben a jármű átvételére a Megbízó részéről és hibájából határidőben nem kerül sor vagy az 5.6. pont szerinti őrzési idő végéig a Megbízó nem ad Szolgáltató részére 5.6.2. pont szerinti felhatalmazást, a további őrzési napok után Megrendelő e szerződés szerinti tárolási szolgáltatásra meghatározott díj fizetésre köteles az átvétel, illetőleg a felhatalmazás megküldésének napjáig.

 

6.         TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1.      Szolgáltató a szerződésben vállaltak teljesítéséért, teljesítésigazolást követően e szerződés 6.2. pontjában meghatározottak szerinti, HUF-ban teljesített díjra jogosult. Szolgáltatót a 6.2. pontban foglaltakon túl egyéb díjazás nem illeti meg.

6.2.      Felek a jármű elszállításának és tárolásának díját (bruttó díj), a mindenkor hatályos IRM rendelet mellékletében Martonvásár lakosságszáma után érvényesíthető díjban határozzák meg, melyet szerződéskötéskor az alábbiak szerint rögzítenek. Az IRM rendelet szerinti hatályos díjak módosulása esetén a szerződéses díjak is annak megfelelően változnak, mely változás nem igényel külön szerződésmódosítást. 

            6.2.1.   Martonvásár – IRM rendelet szerint megállapított - lakosságszáma alapján a 10.000 főt el nem érő lakosságszámú települések kategóriájába tartozik.

            6.2.2.   A jármű elszállításának költsége (szállítási szolgáltatás) az IRM rendelet mellékletének

                        6.2.2.1.  1. a) pontja szerinti jármű (személygépkocsi vagy pótkocsija, motorkerékpár és pótkocsija, segédmotoros kerékpár) esetén: nettó 11.417.-Ft+Áfa, azaz bruttó 14.500.-Ft/db

                        6.2.2.2.  1. b) pontja szerinti egyéb jármű esetén: nettó 34.252.-Ft+Áfa, azaz bruttó 43.500.-Ft/db

                        6.2.2.3.  A jármű rögzítésének költsége elszállítás során: nettó 9.055.-Ft+Áfa, azaz bruttó 11.500.-Ft/db

            6.2.3.   A jármű tárolásának és őrzésének költsége (tárolási szolgáltatás): nettó 945.-Ft+Áfa, azaz bruttó 1.200.-Ft/db/nap

            6.2.4.   Az IRM rendelet mellékletének 5. pontja szerinti csökkentett költség fizetésére vonatkozó feltételek beállása esetén Megrendelő a 17.2-17.3. pont szerinti összeg 50 %-át téríti meg Szolgáltatónak.

6.3.      A Megrendelő előleget nem fizet, részszámlát nem fogad be és csak a megrendelt szolgáltatás teljesítése után, teljesítésigazolás alapján teljesíti fizetési kötelezettségét.

6.4.      A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő a Szolgáltató teljesítéséről, szerződésszerűnek ítélt teljesítés esetén, teljesítésigazolást állít ki szolgáltatásonként (szállítási, illetőleg tárolási szolgáltatás) elkülönítve, 2 példányban, melyből 1 eredeti példány Szolgáltatót illeti meg. A teljesítésigazolás kiadására Megrendelő részéről a szerződésben megjelölt személy is jogosult. Szolgáltató számla kiállítására és benyújtására kizárólag a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolás birtokában jogosult. Amennyiben Szolgáltatónak felróható okból a teljesítésigazolás megtagadására kerül sor, jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.5.      Az elszámolás a Felek között a Szolgáltató kezdeményezésére a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, esetenként történik, feladatonként elkülönítve, külön a szállítási szolgáltatás és külön a tárolási szolgáltatás vonatkozásában. Szolgáltató a Megrendelő részére a teljesített és a Megrendelő által igazolt szolgáltatásról köteles, a jármű adatait is tartalmazó számlát kiállítani. A Szolgáltató köteles a számla megküldésével együtt továbbítani Megrendelő részére

            6.5.1.   szállítási szolgáltatás esetén a jármű elszállításáról, átvételéről szóló jegyzőkönyv másolatát („Jegyzőkönyv gépjármű elszállításáról, átvételéről, átadásáról”), és az „Állapotlap”-ot,

            6.5.2.   tárolási szolgáltatáshoz kapcsolódóan a jármű átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát („Jegyzőkönyv jármű átadás-átvételéről”) vagy a Megbízó ilyen irányú utasítása esetén hivatalos bontó által kiállított „Átvételi igazolást”.

6.6.      Szolgáltató szabályszerűen benyújtott számlája alapján Megrendelő fizetési kötelezettségét a szabályszerűen kiállított és leigazolt számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással teljesíti a Szolgáltató Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12020304-01394552-00100004 számú bankszámlájára. A fizetés megtörténtének napja az a nap, amikor Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

6.7.      Felek rögzítik, hogy a Megrendelő fizetési késedelme esetén Szolgáltató a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jogosult - a késedelembe esés napján érvényes, a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű - késedelmi kamatot felszámítani.

 

7.         SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE, KÖVETKEZMÉNYEK

7.1.      Jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

7.2.      Felek a szerződést írásban, képviselőik útján, a Ptk-val összhangban, kölcsönös akarattal módosíthatják.

7.3.      Felek jogosultak jelen szerződést közös megegyezéssel, írásba foglalt módon megszűntetni, mely esetben a teljesített szolgáltatások vonatkozásában előzetesen el kell számolniuk egymással.

7.4.      Felek – a körülményeikben beállt lényeges változás miatt – jogosultak a szerződést 60 napos felmondási idő mellett rendes felmondással megszűntetni a teljesített szolgáltatások előzetes elszámolása mellett.

7.5.      Jelen szerződést kizárólag súlyos szerződésszegés esetén mondható fel azonnali hatályú felmondással, írásban tett jognyilatkozattal. Nincs helye azonnali hatályú felmondásnak, illetve kártérítésnek, amennyiben a késedelmes, illetve hibás teljesítés vis maior eredménye.

7.6.      Felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli esemény, vis maior (pl. földrengés, természeti csapás, szállítási embargó). A vis maior állapot bekövetkezéséről (várható felszámolásának/megszűnésének idejéről) és tényleges megszűnéséről Felek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni. Feleknek vis maior állapot esetén is törekedniük kell a szerződés szerinti teljesítésre. A szerződéses határidők a vis maior állapot időtartamával meghosszabbodnak, de 60 napot meghaladó időtartam esetén Felek jogosultak a szerződéstől írásban elállni.

7.7.      A Szolgáltató hibás teljesítéséből eredő esetleges kárért Megrendelő 3. személynek nem felel, Szolgáltató közvetlen felelősséget vállal jelen szerződés aláírásával hibás teljesítésével 3. személynek okozott teljes kárért. A kárösszeg megállapításának esetleges költségeit ugyancsak Szolgáltató köteles viselni.

7.8.      Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a szerződésben szabályozott kártérítési igényérvényesítés, valamint a felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindkét fél részéről.

            7.8.1.   Szolgáltatói részről súlyos szerződésszegésnek minősül:

  • ha a Szolgáltató a dokumentált értesítéstől számított 2 munkanapon belül sem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását,
  • alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele,
  • a szerződés szerinti együttműködési kötelezettség megsértése,
  • értesítési kötelezettség megszegése,
  • a Szolgáltató érdekkörében felmerülő, neki felróható okra visszavezethető nem teljesülés, valamint háromszori késedelmes teljesítés,
  • nem szakszerű tevékenység, tárolás,
  • amennyiben Szolgáltató nem minősül átlátható szervezetnek, illetve valótlan nyilatkozatot tesz.

            7.8.2.   Megrendelői részről súlyos szerződésszegésnek minősül:

  • elismert Szolgáltatói követelés kifizetésével Megrendelő az esedékességet követő 30 napon túli késedelembe esik.

7.9.      Amennyiben Megrendelő azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolja Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt, követelheti kárának megtérítését.

7.10.    Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult a szerződésszegés beálltától, melynek mértéke a Szolgáltatónál folyamatban lévő ügyek után a hátralévő 6 hónapos őrzési idő végéig járművenként számított bruttó 1.200.-Ft/nap/jármű összeg. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult bármely, a Szolgáltató részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani vagy a Szolgáltató részére kiállított kötbérszámlával érvényesíteni. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan is érvényesíteni kárigényét a Szolgáltatóval szemben.

 

8.         VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.      Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, egyben vállalja, hogy amennyiben e minőségében változás következne be, arról Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

8.2.      Felek kijelentik, hogy részükről a szerződéskötésnek akadálya nem áll fenn, azt az erre jogosult elfogadta, és az arra felhatalmazott, képviseleti jogosultsággal bíró személy írta alá.

8.3.      Felek a kapcsolattartás érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik meg:

            8.3.1.   Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy:

                        8.3.1.1.  Kapcsolattartás, megrendelés:

                                      Név: Tóth Tibor, közterület-felügyelő

                                      Telefonszám: 36-20/230-2718

                                      E-mail: toth.tibor@martonvasar.hu

                                      Fax: 36-22/460-229

                        8.3.1.2.  Teljesítésigazolás:

                                      Név: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

                                      Telefonszám: 36-22/460-233

                                      E-mail: jegyzo@martonvasar.hu

                                      Fax: 36-22/460-229

            8.3.2.   Szolgáltató által kapcsolattartóként megjelölt személy:

                        8.3.2.1.  Név: Csuka László István, ügyvezető

                                      Telefonszám: 36-30/933-3502

                                      E-mail: csukalaszlo05@t-online.hu

8.4.      Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax, e-mail, stb.) kell történnie.

8.5.      Felek kötelesek a szerződés teljes időtartama alatt együttműködni. Bármely fél kezdeményezheti egyeztetés, megbeszélés tartását. Szolgáltatónak kötelessége, hogy negyedévente, a negyedévet követő 10. munkanapig írásos jelentést tegyen Megrendelő felé jelen szerződéshez kapcsolódóan a telephelyén tárolt járművekről. Megrendelő Szolgáltató szerződés szerinti tevékenységét bármikor ellenőrizheti, e célból Szolgáltató telephelyére és irodájába beléphet és a kapcsolódó iratokba betekinthet. Szolgáltató az ellenőrzés során köteles együttműködni Megrendelővel.

8.6.      Felek a szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük során a tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik, azt 3. fél részére nem adják ki. Felek megállapítják, hogy a feladatok ellátásában részt vevő személyek szerződésben meghatározott adataik nyilvánosságra hozatalához hozzájárultak.

8.7.      Felek rögzítik, hogy a szerződésből fakadó jogvitáik rendezését elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.

8.8.      Felek rögzítik, hogy amennyiben e szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése vagy jogszabályváltozás miatt érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához legközelebb eső rendelkezéssel pótolják.

8.9.      A szerződés keretében elvégzett szolgáltatásoknak meg kell felelniük a hazai és az európai szabványoknak, műszaki normatíváknak és az illetékes hatóságok által támasztott követelményeknek. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben és a szerződéses rendelkezések értelmezésében a Ptk., a 4. pontban hivatkozott, továbbá egyéb – jelen szerződés tárgyához kapcsolódó – hatályos magyar jogszabályok és szakmai előírások rendelkezései az irányadóak.

8.10.    Jelen, 7 számozott oldalból álló szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 1 példány Szolgáltatót, 2 példány Megrendelőt illeti.

 

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, akarat- és szándékegységben írták alá.

 

 

                    Megrendelő részéről:                                          Szolgáltató részéről:

 

           Martonvásár, 2021. ………………                   …………………,2021. ………………

 

 

 

                   …………………………                                     …………………………..

                         Dr. Szabó Tibor                                              Csuka László István

                            polgármester                                                          ügyvezető

          Martonvásár Város Önkormányzata                          Csuka László Fuvarozó Kft.

 

 

Jogi ellenjegyző: ………………..

 

Pénzügyi ellenjegyző: ………......