Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

125/2021. (5. 25.) Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2021. (V.25.) határozata

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 1. a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MVK Kft.) 2021. évi üzleti tervét, jelen határozat 1-3. mellékletei szerint elfogadom.

 

 1. a 23/2021. (II. 9.) határozattal elfogadott rendezvénytervet jelen határozat 4. melléklete szerint módosítom, és – az 1. pontban foglaltakra, a fenntartói és támogatói keretszerződésre, valamint a kulturális közfeladat-ellátás keretében kötött közszolgáltatási szerződésre tekintettel – elfogadom a jelen határozat 5. melléklete szerint a kulturális feladatok ellátására kötött eseti közszolgáltatási szerződés megszüntetését, melynek aláírására felhatalmazással rendelkezem, és az MVK Kft. taggyűlése képviseletében felhatalmazom az ügyvezetőt az 5. melléklet szerinti szerződés megszüntetés aláírására.

 

 1. felkérem a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítása során az 1.-2. pontban foglaltak átvezetésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1-2. pont: ügyvezető

                                                           3. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont: azonnal

                                                                                  2. pont: 2021. június 4.

                                                                                  3. pont: 2021. szeptember 30.

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

125/2021. (V.25.) határozat 1. melléklete

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜZLETI TERV – 2021

 

 

 

 

Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár

 2021. május 20.


 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

Bevezetés                                                                                                                                         3

Célkitűzések                                                                                                                                    4

Tervezési szempontok                                                                                                                  5

Pénzügyi terv                                                                                                                                  6

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEZETÉS

 

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: MVK) 2021. január 1-én jött létre a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft egyesülésével.  Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően - tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként végzi, amelynek keretében elsődlegesen a helyi lakosság közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Nonprofit társaságként, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az MVK jelenleg minden olyan önkormányzati közfeladatot ellát, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati több (szám szerint 7db) közszolgáltatási keretszerződés alapján, amik három fő témakörre bonthatóak:

 

 1. Sport jellegű feladatok (ezt a Sport Iroda végzi, más néven MartonSport)
  1. Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása
  2. utánpótlás nevelési feladatok labdarúgás és kézilabda sportágban
  3. sportlétesítmények működtetése.
 1. Kulturális jellegű feladatok (ezt a Kulturális Iroda végzi, más néven MartonKult)
  1. Sportreferensi feladatok ellátása
  2. közvilágításról való gondoskodás,
  3. kulturális létesítmények üzemeltetése
 2. Városüzemeltetési feladatok (Ezt az Üzemeltetési Iroda végzi, más néven MartonGazda)  
 1. településüzemeltetés körében
  • köztemetők fenntartása,
  • közvilágításról való gondoskodás,
  • helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
  • közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
 2. környezet-egészségügy körében
  • a települési környezet tisztaságának biztosítása,
  • rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
 3. lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés;
 4. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, közreműködés a helyi vízkárelhárításban
 5. közreműködés a helyi katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállás területén;
 6. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 7. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. az átadott önkormányzati alapfeladatokat mindenkori munkaszervezetével, illetve alvállalkozók igénybevételével látja el a hatályos jogszabályok szerint.

 

 

 

CÉLKITŰZÉSEK

 

2021 január 1-étől kezdve mindhárom feladat az MVK-n belül látja el a feladatát, de az egyszerűség kedvéért a tervet irodánkénti (feladat jellege szerinti) bontásban határozzuk meg.

 

MVK központi iroda:

 1. Vállalatirányítási rendszer szoftver bevezetése
 2. Új központi iroda birtokba vétel

 

MartonSport:

a)  TAO kereteink maradéktalan történő feltöltése

b)  TAO pályázataink határidőben, megfelelő minőségben történő elszámolása

c)   Igazolt sportolói létszám további növelése min. 10%-kal.

d)  Sportlétesítményeink bevételeinek növelése az előző évhez képest

 

MartonKult

a)  Rendszeres piac megszervezése

b)  Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek felfedezése, kihasználása

c)   Szabályozott keretek kialakítása a közösségekkel

d)  Színvonalas kulturális rendezvények megvalósítása minél szélesebb réteg számára

e)  Kiállítóterem kihasználtságának javítása

 

MartonGazda

a)  közfeladatok ellátásának háttér adminisztrációjának teljes körű kialakítása

b)  Telephely birtokba vétel optimális kihasználás

c)   Eszközellátásunk javítása, új célszerszámok beszerzése

d)  Szerződéses állomány felülvizsgálata, szükség esetén módosítása

 

 

TERVEZÉSI SZEMPONTOK

 

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének kialakításakor a főbb meghatározó szempontok az alábbiak voltak:

 

 • A fő logika az volt, hogy minden külső forrásból érkező bevételt összegezzünk, ami az összes kiadási tervünket mérsékli és csak a különbözet kerüljön megigénylésre az önkormányzattól.
 • A MVK stabil ügymenetének folyamatos rendben létéhez szükséges a középvezetői szint erősítése még egy fő az irodai állomány erősítésére, akinek a bérével második félévtől számoltunk.
 • Szükséges a bérek rendezése, különösen a kulturális irodában és a fizikai állomány esetén, melynek meghatározásakor a már bevezetett teljesítmény értékelési rendszer eredménye is figyelembe lesz véve.
 • az üzleti terv előkészítése során az elvárt karbantartási, javítási feladatokat az intézményvezetőkkel egyeztettük,
 • kis értékű tárgyi eszköz beszerzést kizárólag a folyamatos amortizáció miatt, a működés fenntartásához szükséges mértékben, a feladatellátás biztosítása érdekében terveztünk,
 • a MVK az Önkormányzattól átvett bevételeit, az állami szervektől kapott bevételeit, és egyéb bevételeit, és mindezekkel szembeállított kiadásait mérlegszerűen, nulla bázison tervezi.
 • A 2021-ben átadásra kerül a MVK Orgona utcai telephelye (a Vásártéren) valamint a Dózsa György út 6. szám alatti szolgáltató ház is. A költségeket ezeken a helyszíneken még csak becsülni tudjuk. Ami biztos, hogy takarítói létszámot kell átcsoportosítanunk, de további feladatokat ad a karbantartóinknak, és környezete a zöldterületen dolgozóknak.
 • A MVK hasonlóan a 2020. évhez vállalkozói bevételekkel is kívánta finanszírozni saját működését annak érdekében, hogy a keletkező értékcsökkenést kompenzálja. 2021-ben várhatóan az értékcsökkenés összege 2,7 millió Ft körül lesz.
 • A 2021. évben az önkormányzati ingatlanokra vonatkozó bérleti díjakat már nem Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szedi be, mivel már az Önkormányzat hatáskörébe tartozik ez a feladat, így ilyen jellegű bevétellel már nem tudunk számolni.

 

 

 

PÉNZÜGYI TERV

 

A költségek Önkormányzati pénzügyi koncepció logikájával megegyező módon, FELADATONKÉNTI bontásban való megjelenítését pedig az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Ebben a táblázatban az önkormányzati eredeti előirányzat összege is szerepel, melyből látszik, hogy a tervezettnél mintegy 10 millió forinttal kevesesebb támogatást kér, mint az eredeti előirányzatban szereplő összeg a folyamatos működési költségeinek a hiányát fedezendő.

 

Az alábbi ábra érzékelteti a tervezett felhasználandó összegek arányát az egyes területek között:

 

A működési kiadásainkhoz 2021-ben 207.909 ezer forint önkormányzati forrást igénylünk az Üzemeltetési Iroda és a Kulturális Iroda részére.

 

Fontos tudni, hogy biztosan lesznek a kötelező feladatokon felül is végrehajtandó önkormányzati projektek, melyekkel szintén számoltunk, de NEM része a működési költségvetésnek, mert ezek a tételek minden évben változóak, illetve eldönthetőek, hogy mi valósulhat még meg a folyamatos feladatellátás mellett. Ezek tervszámokat tájékoztató adat jelleggel a legalsó sorokban szintén feltüntettük. Ebben benne vannak a tervezett beruházások, fejlesztések MVK-val megvalósítandó kiadások, valamint a kulturális élet területén kiemelt rendezvényekként vagy projektként kezelt egyedi (csak ebben az évben elhatározott) tételek is. (pl. TRILLA rendezvény, kiállítások projekt) Ezekkel együtt a tervezett forrásigényünk 265.419 ezer forint.

 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az önkormányzati külön megrendelések esetén az árajánlat nem tartalmaz munkadíjat, hiszen az alap működési költségvetésben már szerepel a munkavállalók bérköltsége. 

 

A Sport Iroda a korábbi évekhez hasonlóan a 2021-es pénzügyi évet is Önkormányzati támogatás nélkül tervezi megvalósítani. A táblázatban található tervszámok ezer forintban értendőek. A 2021-es pénzügyi tervünket egyrészt a már rendelkezésünkre álló adatok alapján, a tavalyi tényadatokból következtetve, valamint a jövőre vetített terveinknek megfelelően készítettük el.

 

 

MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

adatok e forintban 

2021 TERV

 

 

ÖSSZES

KIADÁS

VÁLLALKOZÁSI

BEVÉTELEK

VÁLL. BEVÉTEL-ÖSSZ. KÖLTSÉG

SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK

95 426

95 426

0

Sport Iroda

34 079

16 252

-17 827

UP nevelés

29 345

30 243

898

Létesítményüzemeltetés

32 002

48 931

16 929

 

Itt annyi látható, hogy a lényegében a létesítmény üzemeltetési bevételek képesek ellensúlyozni a sport iroda fenntartási kiadásait és a pályázati önrészeit, ami lehetővé teszi azt, hogy önkormányzati forrás bevonására ne kerüljön sor.

 

A cég teljes kiadási és bevételi tervét összesített formában az 2. sz. melléklet foglalja össze.

Itt a saját, cégen belül használt munkaszámaink szerinti csoportosításban szerepelnek a tervszámok. A táblázat végén pedig egy olyan pozitív eredmény látható, amellyel a tervezett értékcsökkenés mértéke (2,6 millió forint) ellensúlyozható. Ennek megléte nélkül nem biztosítható a számviteli pozitív eredmény, hiszen az értékcsökkenés konkrét kiadást nem jelent ugyan, de a hivatalos eredményt csökkentő tényező, amit valamilyen nyereséggel le kell fedezni.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/11_ET_20210525_%C3%BCzletiterv_2mell%C3%A9klet.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/11_ET_20210525_%C3%BCzletiterv_3mell%C3%A9klet.xlsx