Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

121/2021. (5. 25.) a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

121/2021. (V. 25.) határozata

a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel kötött háziorvosi

feladat-ellátási szerződés módosításáról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Jellinek és Társa Bt. és az Önkormányzat között az alapellátás körébe tartozó orvosi feladatok ellátása tárgyában létrejött a Ph/5214-3/2015. iktatószámú feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2021. június 1. napi hatállyal:

 

1.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelés ideje:

Hétfő: 08.00 óra – 12.00 óra

Kedd: 16.00 óra – 18.00 óra

Szerda: 16.00 óra – 18.00 óra

Csütörtök: 08.00 óra – 09.00 óra (rendelés) és 14.00-16.00 (tanácsadás)

Péntek: 08.00 óra – 12.00 óra

Prevenciós rendelési idő:

Kedd 14-16 óra

Csütörtök 9-11

Csecsemő tanácsadás: szerda 08.00 óra – 10.00 óra

Rendelkezésre állási idő: hétfő – péntek 08-00 – 16.00”

 

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, illetőleg jelen módosítás szerint átvezetett és egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. június 30.

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

121/2021. (V.25.) határozati javaslat 1. melléklete:

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(a 2021. május 25. napi módosításokkal egységes szerkezetben)

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07; képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester),

másrészről, Dr. Jellinek és Társa Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített neve/a továbbiakban: Dr. Jellinek és Társa Bt., székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 27.; adószáma: 22082260-1-07; képviseli: Dr. Jellinek Kinga) között a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

 1. Megbízó megbízza a házi gyermekorvosi feladatot ellátó vállalkozást, a Dr. Jellinek és Társa Bt.-t, melyben személyes ellátásra kötelezett orvos Dr. Jellinek Kinga (továbbiakban: Megbízott), hogy területi ellátási kötelezettséggel folyamatos házi gyermekorvosi ellátást biztosítson Martonvásár Város közigazgatási területén 2016. január 1. napjától kezdődően.

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és Megbízott jelen szerződés időtartamát határozatlan időben, de legalább 5 évben határozzák meg.

 

 1. A rendelés ideje:

Hétfő: 08.00 óra – 12.00 óra

Kedd: 16.00 óra – 18.00 óra

Szerda: 16.00 óra – 18.00 óra

Csütörtök: 08.00 óra – 09.00 óra (rendelés) és 14.00-16.00 (tanácsadás)

Péntek: 08.00 óra – 12.00 óra

Prevenciós rendelési idő:

Kedd 14-16 óra

Csütörtök 9-11

Csecsemő tanácsadás: szerda 08.00 óra – 10.00 óra

Rendelkezésre állási idő: hétfő – péntek 08-00 – 16.00

 

A rendelkezésre állási idő alatt az orvos elérésére szolgáló telefonszámot a rendelőhelyiség bejáratánál fel kell tüntetni és a Megbízó felé meg kell adni.

 

4.)        A Megbízó a tulajdonában lévő Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti, a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű rendelő helyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára, térítésmentesen – külön jelen szerződés elválaszthatatlan 2. mellékletét is képező használati szerződésben foglaltak szerint - a Megbízott rendelkezésére bocsátja. A Megbízó a használatba adást követően tulajdonjogát fenntartja.

 

5.)        A fenntartási és működési kiadások megoszlását külön a 4. pontban hivatkozott használati szerződésben foglaltak szerint rendezik és szabályozzák a Felek.

 

6.) Megbízott saját a gyermekorvosi körzetében történő helyettesítéséről maga gondoskodik, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott szakmai feltételekkel és engedéllyel rendelkező helyettesítővel biztosítva a betegek folyamatos ellátását.

A Megbízott saját helyettesítéséről a Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti rendelőben köteles gondoskodni a helyettesítés időtartamának megfelelően. A helyettesítéssel érintett napokon a helyettesítő orvos a saját rendelési idején túl a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idő legalább 50%-át teljesíti.

A helyettesítéssel érintett napok száma – a betegség miatt igazolt távollét esetét bele nem számítva - évente nem haladhatja meg a 40 napot.

Vis major esetén a helyettesítés idejéről a Megbízó képviselője és a Megbízott külön egyeztetnek.

A helyettesítésre vonatkozó tudnivalókról a Megbízott megfelelő időben (legalább 24 órával korában) és módon (a rendelő külső bejáratára kifüggesztett, a betegek számára elérhető hirdetmény útján, amely tartalmazza a helyettesítésre vonatkozó rendelési időpontot) köteles tájékoztatni a körzet lakosságát, továbbá értesíteni a Megbízót (e-mailben, telefonon, vagy más módon).

A helyettesítésre jogosult:

Dr. Oszvald Éva orvos, (pecsétszám: 33579 székhelye: Velence, Széchenyi u. 4/a.)

Dr. Séllyei Erzsébet orvos, (pecsétszám: 25710 székhelye: 1124 Budapest, Fodor u. 89.)

                                                                 

 1. Megbízott akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) az okot adó esemény tudomására jutását követő 24 órán belül köteles a Megbízót, valamint a lakosságot értesíteni, illetve tájékoztatni a Megbízót az akadály elhárításának módjáról is.

 

 1. A Megbízott az alapellátás körébe tartozó házi gyermekorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Juhászné Juhos Andrea asszisztens (nyilvántartási szám: 69634).

 

 1. Megbízó az ügyeleti szolgáltatásról más szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint gondoskodik, a Megbízott az ügyeleti ellátásban részvételre e körben nem kötelezett.

 

 1. Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) Megbízott közvetlenül köt finanszírozási szerződést. A megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozásához szükséges pénzeszközt a NEAK közvetlenül a Megbízott számlájára utalja.

 

 1. Megbízott az 1) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. Ennek érdekében Megbízott vállalja, hogy a megjelölt működési területén a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére az érvényes előírásoknak, és a szakma szabályainak megfelelő szolgáltatást nyújt.

 

 1. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért a jelen szerződés hatálybalépését követően külön díjazás nem jár.

 

 1.  A kártalanítás az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján, az abban foglalt körzetmódosítás folytán bekövetkezett finanszírozás csökkenéssel azonos százalékban kerül megállapításra.

 

 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3/C. § (2) bekezdésére és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdésének c) pontjára tekintettel a Megbízott köteles minden év február 28. napjáig beszámolni a tárgyévet megelőző évi tevékenységéről a jelen szerződés 1. mellékletét képező nyomtatványon, adattartalommal.

 

 1. A Megbízó jelen feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónapos felmondási idővel jogosult felmondani, ha:
  1. a Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat;
  2. a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

 

 1. Jelen szerződést Megbízó és Megbízott közös megegyezéssel módosíthatja, megszüntetheti.

 

 1. Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Gucsek István alpolgármester.

 

 1. Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződés 2020. január 01. napjával lép hatályba, mely naptól a Megbízó és Megbízott között hasonló tárgyban létrejött szerződés hatályát veszti.

 

 1. Megbízó és Megbízott a szerződésből eredő jogvita eldöntésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.

 

 1. Jelen szerződés hatályosulása során alkalmazandó jogszabályok:
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
 •  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény;
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;
 • az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet

 

Martonvásár, 2021. ………

 

            Dr. Szabó Tibor                                                                        Dr. Jellinek Kinga

 Martonvásár Város polgármestere                                                   Dr. Jellinek és Társa Bt.

                  Megbízó                                                                                   Megbízott

 

A Ph/5214-3/2015. számú feladat-ellátási szerződés 1. melléklete:

 

Tájékoztatási jellegű információk a háziorvosi feladat ellátásról a ….…… évről:

Rövid írásos értékelés

 • a végzett háziorvosi feladatokról,
 • az említésre érdemes eredményekről, fejlesztésekről,
 • az ellátással kapcsolatos hiányosságokról,
 • az önkormányzattal való együttműködésről,
 • az önkormányzattól várt esetleges intézkedésekről, az ellátást segítő lépésekről.

 

dolgozói létszám;

 

ellátott betegek száma összesen és korcsoport szerinti megosztásban;

 

gondozási kontrollok száma;

 

szűrések száma;

 

gondozási csoportok statisztikája;

 

beutalások száma (ebből diagnosztika, szakorvosi konzílium, kórházi kezelés);

 

egyéb szakmailag fontosnak tartott adat, információ.