Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

119/2021. (5. 25.) pályázat kiírásáról a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

119/2021. (V.25.) határozata

pályázat kiírásáról a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

1.) A határozat 1. melléklete szerint pályázatot hirdetek a Martonvásár Város Önkormányzatának fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda (2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.) óvodavezetői munkakörének (intézményvezető, magasabb vezető) betöltésére.

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelentetéséről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

119/2021. (V.25.) határozat melléklete:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA

ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető)

munkakörének betöltésére

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői (intézményvezető, magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre, 2021.08.16-tól 2026.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakmai irányítása, vezetése, szakszerű és törvényes működtetése. A munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettségek megtartásával. Az intézmény működésével, működtetésével kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, melyet jogszabály, vagy szerződés nem utal más szerv, hatóság vagy szervezet hatáskörébe. Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval. Az óvoda vezetője felel a takarékos gazdálkodásért, az intézmény működését és mindennapi életét meghatározó szabályzatok és programok elkészítéséért, továbbá a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért, valamint ellátja a szakági jogszabályokban meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office - irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 •  cselekvőképesség,
 • az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői, magasabb vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, illetve nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány és pedagógus szakvizsga másolata,
 • 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. augusztus 16-tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban személyesen vagy postai úton, Martonvásár Város Önkormányzata, 2462 Martonvásár, Budai út 13. címre; a borítékon kérjük feltüntetni a következőt: Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői álláspályázat.

A pályázatok elbírálásnak módja, rendje: A benyújtott pályázati dokumentáció alapján a kiírásnak megfelelő pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg. A szakmai bizottság és a Humán Bizottság javaslata alapján, az alkalmazotti, szülői közösség véleményének megkérését követően, a megbízásról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (veszélyhelyzet fennállása esetén, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester) dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. További információ a Polgármesteri Hivatalban, a jegyzőtől kérhető a 06-22/460-004 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.15.

A pályázati kiírás közzétételének helye: Közszféra Állásportál (www.kozigallas.gov.hu), Martonvásár Város Önkormányzatának honlapja (www.martonvasar.hu), hirdetőtáblája (Martonvásár, Budai út 13.)