Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

111/2021. (5. 11.) a 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeire pályázók pályázati kiírásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

111/2021. (V.11.) határozata

a 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeire pályázók pályázati kiírásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, – a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdése alapján biztosított feladat- és hatáskörben Martonvásár Város Polgármestereként a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) szerinti pályázatok 2021. I. félévben történő meghirdetéséről az alábbiak szerint határozok:

  1. Az Ör. 21-24. § és 26. §-a szerinti pályázatok kiírására 2021. I. félévben nem kerül sor.
  2. Az Ör. 25. §-a szerinti, a 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeihez való hozzájárulás támogatásáról szóló pályázati kiírást jelen határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadom, egyben felkérem a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás lakosság felé történő nyilvánosságra hozataláról.

 

A határozta végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. május 11.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

 

111/2021. (V.11.) határozat 1. melléklete:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot hirdet

szociálisan rászoruló, 14 éven aluli gyermekek táboroztatásához

 

A támogatásra való jogosultság feltétele

  • a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
  • családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, (2021. évben 99.750,- Ft),

A támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesül az a pályázó

  • Akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán)
  • Aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 50.000,- Ft.

 

A táboroztatás költségeihez való hozzájárulás legfeljebb egy táborra vehető igénybe!

 

A pályázóknak igazolást kell becsatolniuk a tábor szervezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a gyermek táboroztatását vállalni tudja, illetve az igazoláson fel kell tüntetnie a tábor költségét és időbeli intervallumát.

Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a törvényes képviselő által pályázatában megjelölt táboroztatás költségeinek megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

A pályázatokat az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról (www.martonvasar.hu).

 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. június 11. (péntek) 12.00 óra.

 

A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30 napon belül értesíti, a Bizottság döntése nyilvános.

 

Felhívom figyelmüket, hogy a Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a járványhelyzet alakulása miatt, amennyiben a támogatást célját szolgáló táborok megtartása nem lehetséges, a pályázatot visszavonja!

 

Martonvásár, 2021. május 13.

………………………………

polgármester