Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

104/2021. (4. 27.) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

104/2021. (IV.27.) határozata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a Társulás Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 104/2021. (IV.27.) határozatának 1. melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai a társulási megállapodásban foglaltak szerint az alábbi feladatokat látják el a Társulás keretén belül:

 • egészségügyi tevékenység
 • szociális alapellátás
 • gyermekjóléti alapellátás
 • belső ellenőri tevékenység
 • településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége
 • együttműködés tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatására

 

 

 1. A Társulás egészségügyi tevékenysége

 

 1. A 2020. évben továbbra is a Társulás látta el a tagönkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi ügyeletet, Ercsi székhellyel és az érdi feladat-ellátási hely igénybevételének lehetőségével. Az orvosi ügyelet ellátására kötött szerződés 2021. július 31. napján lejár, az ellátás folyamatos biztosításának érdekében a tárgyalások megkezdődtek. 

 

 1. A 2020. évben a fogorvosi ügyeleti szolgáltatást a Szép és Ép Fog Kft. nyújtja, érdi székhellyel.

 

 1. A Társulás szociális és gyermekjóléti tevékenysége

 

 1. A Társulás a szociális és gyermekjóléti tevékenységét a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül végzi továbbra is. A 2020. évre vonatkozóan nem történt olyan jogszabályi változás, amely szükségessé tette volna az ellátórendszer átszervezését.

 

 1.  A gyermekjóléti alapellátás feladatkörben a gyermekek napközbeni ellátását a Segítő Szolgálat keretein belül családi bölcsőde hálózat formájában biztosítja a Társulás. A bölcsőde mindhárom csoportja 21 fővel, teljes kihasználtsággal működik.

 

 1. A Társulás belső ellenőri tevékenysége

 

 1. A 2020. évben a tervezettnek megfelelően zajlottak a belső ellenőri vizsgálatok minden, feladatellátásban érintett település vonatkozásában, a veszélyhelyzet során kihirdetett jogszabályok figyelembevételével.

 

 1. A Társulás településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

 1. Az területfejlesztés körében a Társulás tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodtak meg.

 

 1. A Társulás a tagönkormányzatok befizetéseiből tartalékot képez, amely a területfejlesztési célok megvalósítására is fordítható.

 

 1. Együttműködés tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatására

 

A Társulás Tanácsa döntött arról, hogy 2019. január 1. napjától az ellátott feladati közé emeli önkéntesen a tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatását, mely keretében a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a Váli Önkormányzati Tűzoltóságot, mint a Martonvásári Járás területén működő tűzoltó szervezetek munkáját támogatja anyagilag.

 

 1. Szakmai és adminisztratív feladatok

 

 1. A Társulás számára továbbra is az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások képezték a források jelentős részét. A pótlólagos források bevonására a Társulás és intézményei esetében továbbra sem volt lehetőség, az intézmények vezetői folytatták tervszerű és fegyelmezett gazdálkodásukat.

 

 1. A Társulás költségvetésére vonatkozó, éves munkatervnek megfelelő módosításokról és beszámolókról szóló előterjesztések az éves munkatervnek megfelelően elfogadásra a Tanács, vagy az Elnök elé kerültek.

 

 1. A Társulási Tanács által hozott határidős feladatok végrehajtása határidőre megtörtént, az egyéb határozatokban foglalt döntések azonnal végrehajtásra kerültek, vagy végrehajtásuk folyamatos.

 

 1. Pénzügyi Bizottság tevékenysége: a bizottság a Társulás gazdálkodásával összefüggő előterjesztéseket véleményezte, ezzel segítve a Tanácsot a döntéshozatalban, a veszélyhelyzetre tekintettel elnöki hatáskörben meghozott döntések előterjesztései a tagönkormányzatok számára véleményezésre kiküldésre kerültek.

 

 

A Társulás a 2020. év során 4 alkalommal ülésezett, továbbá a 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmaradó ülések helyett a Társulás Elnöke 6 alkalommal hozott döntéseket, az alábbi napirendi pontok tekintetében:

 

Ülések, döntések időpontjai:

Főbb napirendi pontok:

2020. február 5.

 • Javaslat a központi orvosi ügyelet ellátására kötött szolgáltatási megbízási szerződés módosítására
 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi munkatervének jóváhagyása
 • Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
 • Tájékoztató a közterület felügyelet társulási formában történő ellátásának lehetőségeiről

2020. február 27.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadására
 • Beszámoló a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
 • Beszámoló a Társulás 2019. évi tevékenységéről
 • Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2020. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása

2020. március 31.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 • Vészhelyzeti kötelezettségvállalás sebészeti szájmaszk beszerzésére
 • Javaslat támogatás nyújtására tűzoltó egyesületek számára

2020. május 7.

 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének IV. módosítása
 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi beszámolója
 • Javaslat veszélyhelyzetben nyújtott munka elismeréseként juttatás biztosításáról a Segítő Szolgálat munkatársai részére

2020. június 12.

 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2020. évi költségvetésének I. módosítása

 • Javaslat férőhely biztosítására a bölcsődében

2020. június 17.

 • Anyagi fedezet nyújtása Gyúró Község számára vis major támogatáskeret igénybevételére

2020. június 25.

 • Javaslat a Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetben hozott társulási elnöki döntések megerősítésére
 • Beszámoló a Társulás 2019. évi belső ellenőri tevékenységéről

2020. október 1.

 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének II. módosítása
 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója
 • Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Szakmai Programjának módosítására

2020. november 26.

 • Javaslat a Társulás 2020. évi költségvetésének módosítására
 • Beszámoló a Társulás I-III. negyedéves költségvetése teljesítésének alakulásáról
 • Javaslat pályázat kiírására a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására
 • Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat szociális szakfeladatainak önköltségszámítására
 • Javaslat az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat étkeztetési szerződésének felülvizsgálatára

2020. december 17.

 • Javaslat a Szent László völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervére
 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi munkatervére
 • Javaslat a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi pénzügyi beszámolójának módosítására